Ethics

Codul de etică şi conduită profesională

 

 

Dispoziții generale

 

 

 

Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul S FISE S FISE Electrica Serv SA trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, în concordanţă cu valorile şi obiectivele organizaţiei.

 

Misiune

Misiunea S FISE Electrica Serv SA este de a crea valoare pe termen lung pentru acționari prin distribuția și furnizarea de energie electrică și asigurarea de servicii la standarde excepționale pentru clienți, în condiții de siguranță, permanență, accesibilitate și sustenabilitate.

 

Viziune

Viziunea S FISE Electrica Serv SA este de a se dezvolta ca lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, atât la nivel național cât și la nivel regional.

 

Valori și principii

Codul de Etică şi Conduită Profesională al S FISE Electrica Serv SA cuprinde valorile care au fost şi vor continua să fie viabile pentru succesul viitor al organizaţiei. Acestea sunt următoarele:

 

 1. Inovaţie

 

Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, S FISE Electrica Serv SA aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să se poziţioneze ca lider în domeniul său de activitate pe termen lung și în mod durabil.

 

 1. Responsabilitate sociala

 

S FISE Electrica Serv SA va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile consumatorului, echitate socială și economica, tehnologii preitenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

 

Serviciile S FISE Electrica Serv SA sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.

 

S FISE Electrica Serv SA răspunde cerințelor pieței prin apropierea față de client, profesionalism, dorinţa de inovaţie şi preţul accesibil. Totodată, mediul înconjurător, protejarea sa, responsabilitatea faţă de comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt deosebit de importante pentru S FISE Electrica Serv SA. Strategia de dezvoltare durabilă a organizaţiei are la bază principiul conform căruia respectul faţă de om şi faţă de mediu sunt fundamentul identităţii S FISE Electrica Serv SA. Compania încurajează de-asemenea cercetarea şi inovaţia pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi securității, al valorificării şi reciclării materialelor, al economiei de resurse naturale, cât şi al reducerii efectelor nocive ale anumitor activități.

 

S FISE Electrica Serv SA este preocupată constant de creșterea nivelului implicării angajaților săi, reprezentanților săi, sindicatelor precum și a celor din afara organizației (creditori, consumatori și investitori) în dezvoltarea și implementarea practicilor sale în domeniul responsabilității sociale.

 

 1. Integritatea

 

Integritatea, ca valoare asumată de un individ sau o organizaţie, înseamnă consistența dintre acțiuni, valori, principii și reguli de drept. În mediul de afaceri, o organizaţie este considerată integră dacă informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă (transparență), dacă face ceea ce a spus că va face (consecvenţă, predictibilitate și verticalitate) şi îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale (este responsabilă atât legal cât şi social). S FISE Electrica Serv SA și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă, care dă dovadă de consistență între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

 

 1. Loialitatea

 

Personalul S FISE Electrica Serv SA este devotat organizaţiei, părților interesate și comunității/societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele organizației.

 

 1. Responsabilitatea

 

Personalul S FISE Electrica Serv SA îşi respectă obligaţiile şi îşi asumă răspunderea pentru propriile acţiuni.

 

 1. Obiectivitate

 

S FISE Electrica Serv SA şi personalul său se caracterizează prin imparţialitate şi nu permit ca raţionamentul profesional să fie influenţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alți factori de influenţă nedoriți care pot să intervină pe parcursul desfășurării activității profesionale.

 

 1. Transparenţă

 

S FISE Electrica Serv SA şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv, cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

 

 

 

 

 

 1. Nediscriminare

 

S FISE Electrica Serv SA, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

 

 1. Concurenţă loială

 

S FISE Electrica Serv SA şi personalul său se vor comporta în mod respectuos, integru şi onest în relaţiile cu competitorii, asigurând astfel o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate.

 

 1.  Respect

 

Personalul S FISE Electrica Serv SA va da dovadă de respect în interacţiunile cu alte persoane, atât în cadrul activităţilor lor profesionale cât şi în viaţa lor personală.

 

 

 

Norme de conduită

 

 

 1.  Dispoziţii generale

 

 • Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului S FISE Electrica

Serv SA de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât şi personalului detaşat sau delegat în cadrul societăţii.

 

 • Întreg personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să cunoască, să-şi

însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de Etică și Conduită Profesională.

 

 

 1. Definiţii

 

Corupţie – Folosirea abuzivă a puterii încredinţate prin atribuţiile unei funcţii deţinute în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

 

Plată de facilitare – O plată suplimentară efectuată pentru a  determina o persoană să-şi îndeplinească în mod corect obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial.

 

Revolving door – Situaţia în care membrii sau personalul unei organizații rămân în cadrul acesteia doar o scurtă perioadă de timp înainte de a merge într-o alta, folosindu-se de organizaţie în acest sens.

 

Avertizare de integritate – Sesizarea de către personalul S FISE Electrica Serv SA, un furnizor sau un cleint al său a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și European.

 

Conformitate – Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă. Personalul S FISE Electrica Serv SA respectă Constituţia României, precum şi toate prevederile legale ale cadrului de reglementare aplicabil activităţilor sale.

 

Conflictul de interese – Situaţia în care personalul organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

 

Interes personal – Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.

 

Abatere disciplinară – Orice faptă săvârşită, cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei.

 

Concurenţă neloială – Orice act sau faptă contrară uzanţelor corecte în activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestărilor de servicii.

 

Organizaţie – Ansamblul structurilor S FISE Electrica Serv SA, precum şi a altor entităţi din cadrul grupului, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică.

 

Personal – Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu S FISE Electrica Serv SA.

 

 

Norme generale de conduită

 

 

Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al S FISE Electrica Serv SA și al filialelor acesteia în toate activitățile desfășurată pentru organizației.

 

 1. Conformitatea

 

3.1.  S FISE Electrica Serv SA îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din România, precum şi a celor din orice altă țară în care activează.

 

3.2.  Personalul S FISE Electrica Serv SA are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte reglementările din domeniul de activitate, regulamentele interne şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

 

3.3.  Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să respecte şi să aplice principiile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională.

 

3.4.   Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să respecte dispoziţiile interne, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare legii, bunelor practici şi standardelor pe care S FISE Electrica Serv SA s-a angajat să le respecte.

 

3.5.   Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să acţioneze, pe cât posibil, astfel încât să nu fie afectată imaginea S FISE Electrica Serv SA.

 

3.6.   Managementul S FISE Electrica Serv SA trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu acestea.

 

3.7.   Managementul S FISE Electrica Serv SA a elaborat şi adoptat politici pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, CSR.

 

3.8.   Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare procedurile pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

 

3.9.   S FISE Electrica Serv SA este responsabilă pentru depunerea diligenţelor necesare predicției şi limitării efectelor negative ale neconformităţilor rezultate din actele personalului, atunci când acesta acţionează în numele S FISE Electrica Serv SA.

 

3.10.  Managementul S FISE Electrica Serv SA este responsabil pentru adoptarea de politici şi măsuri care să asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.

 

3.11.  Personalul S FISE Electrica Serv SA este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare apărute în cadrul operațiunilor la care a luat parte.

 

 1. Informarea corectă

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA informează corect şi complet publicul cu

privire la toate specificațiile serviciilor sale.

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA este atent la nevoile reale ale clienților

şi oferă soluţii competitive atât pentru necesitățile prezente, cât şi pentru cele viitoare ale acestora, fără a afecta însă concurenţa loială.

 

 • S FISE Electrica Serv SA asigură un spațiu de dialog și publicare a opiniilor

partenerilor, clienţilor și altor părți interesate pe site-ul companiei.

 

 

 1. Concurenţa loială şi clauza antitrust

 

 • S FISE Electrica Serv SA se angajează să nu participe la:

 

5.1.1.         Practici concertate de tipul cartelurilor sau înţelegerile cu competitorii;

5.1.2.         Înţelegeri care limitează relaţiile cu furnizorii sau clienţii;

5.1.3.         Utilizarea abuzivă a poziţiei dominante, atât pe piaţa pe care deţine

această poziţie, cât şi pe cele conexe.

 

5.2.    S FISE Electrica Serv SA nu va participa prin reprezentanţii săi la nici o formă de contact (direct/indirect) între organizaţii, care are ca obiect sau efect fie influenţarea comportamentului pe piaţă al unui concurent prezent sau potenţial, fie dezvăluirea comportamentului pe care organizaţia a decis sau intenţionează să îl adopte pe o piaţă unui asemenea concurent. În cazul în care un reprezentant al S FISE Electrica Serv SA constată în cadrul unei întâlniri de afaceri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, va denunţa participanţilor caracterul acestei întâlniri şi va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.

 

 1. Combaterea corupţiei

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA nu trebuie să folosească atribuţiile

funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 

 • Managementul S FISE Electrica Serv SA a elaborat o politică de toleranţă zero

față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o revizuiască periodic.

 

 1. Evitarea conflictelor de interese

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA nu trebuie să se angajeze direct ori

indirect în relaţii de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu.

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA nu trebuie să se lase influenţat de

Interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să evite orice situaţie care

implică sau poate genera antagonisme între interesele organizaţiei şi propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale si procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate.

 

 • Personalul  S FISE Electrica Serv SA trebuie să evite orice implicare

directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale personalului companiei, atunci când acesta acţionează în interesul S FISE Electrica Serv SA.

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să se abţină de la orice

conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declaraţii scrise, departamentului de etică şi conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale corporative relevante trebuie avute în vedere.

 

 • În cazul în care un reprezentant al personalului S FISE Electrica Serv SA

este implicat într-un conflict de interese, conducerea S FISE Electrica Serv SA trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu departamentul competent.

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA implicat în procese decizionale trebuie să

completeze o declaraţie de interese sau o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese şi să o depună la compartimentul de etică și conformitate. Declaraţia de interese va fi adusă la zi şi redepusă la începutul fiecărui an sau oricând apare o schimbare relevantă în situaţia personalului sau respectivului membru al organizației.

 

 1. Utilizarea lobby-știlor

 

 • S FISE Electrica Serv SA și personalul său se vor abține de la utilizarea

persoanelor fizice sau juridice care se așteaptă să  exercite o influență inadecvată asupra decidenților pentru a promova interesele grupului. S FISE Electrica Serv SA se va abține deasemenea de la a promite, a da sau a oferi, direct sau indirect, orice avantaj necuvenit persoanelor care exercită sau pot exercita o asemenea influență inadecvată față de un decident.

 

 • S FISE Electrica Serv SA își va promova interesele legitime în relație cu

orice decident prin utilizarea, printre altele, a participării publice transparente la procesul de luare a deciziilor.

 

 1. Finanţarea partidelor politice

 

 • S FISE Electrica Serv SA se angajează să nu finanțeze direct sau indirect

partide sau formațiuni politice pe teritoriul României ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, S FISE Electrica Serv SA nu va susţine public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri.

 

 • Personalului S FISE Electrica Serv SA nu îi este interzis să simpatizeze sau

să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, în condiţiile în care preocupările lor politice nu afectează performanţa profesională şi nu se face propagandă la locul de muncă.

 

 1. Protejarea activelor organizaţiei

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA are obligaţia să protejeze activele şi

resursele organizației şi să prevină deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorectă şi/sau neautorizată a acestora. Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor S FISE Electrica Serv SA în beneficiu personal.

 

 • Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al

bunurilor din proprietatea organizaţiei, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.

 

 • La încetarea contractului individual de muncă, personalul are obligaţia de

a returna ceea ce aparţine de drept organizaţiei, inclusiv documente (atât în format fizic cât şi în format electronic).

 

 • Proprietatea intelectuală a organizaţiei va fi protejată de către personalul

său.

 

 1. Egalitatea şi diversitatea

 

 • S FISE Electrica Serv SA respectă şi garantează tratamentul egal şi

nediscriminatoriu în relaţia cu personalul, partenerii, colaboratorii şi clienţii săi.

 

 • În exercitarea funcţiei, personalul S FISE Electrica Serv SA are obligaţia

de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa, imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea partenerilor, colaboratorilor şi clienţilor săi. Este deasemenea obligat să asigure egalitatea de tratament şi să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice.

 

 1. Cadourile și cheltuielile de protocol

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA nu solicită şi nu acceptă cadouri,

servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor, etc. și care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute.

 

 • În cazul în care personalului S FISE Electrica Serv SA îi sunt oferite

cadouri în timpul exercitării funcţiei, acesta are obligaţia de a declara orice cadou. Cadourile care depăşesc valoarea de 50 de euro vor fi înregistrate într-un registru public special. După înregistrare, cadourile vor fi lăsate societatii spre folosință.

 

 • Cheltuielile cu participarea la conferinţe şi seminarii în cadrul cărora

personalul reprezintă S FISE Electrica Serv SA vor fi suportate de către organizaţie, în conformitate cu procedurile interne ale acesteia.

 

 1. Confidenţialitatea

 

 • S FISE Electrica Serv SA și personalul său convin ca, pe toată durata

contractului de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite prin regulamentele interne, contractul colectiv de muncă sau contractele individuale. Excepţie de la această regulă o constituie doar sesizările faptelor ce contravin legii, depuse la autorităţile competente.

 

 • Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la personal, fără

consimţământul acestuia, excepție făcând cazurile în care există cerințe legale în acest sens.

 

 • Este interzisă dezvăluirea informațiilor obținute pe parcursul derulării

activității profesionale care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă pe parcursul derulării procedurilor de achiziții.

 

 • Personalul trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în

timpul activităţilor profesionale şi să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terţe părți. Aceste informaţii sunt proprietatea S FISE Electrica Serv SA şi nu pot fi divulgate în afara organizaţiei.

 

13.5.   Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale dintre personalul companiei şi S FISE Electrica Serv SA, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractului individual de muncă, acolo unde este cazul.

 

13.6.   Se interzice folosirea informaţiilor obţinute de către personalul S FISE Electrica Serv SA în cursul activităţii profesionale în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale organizaţiei.

 

13.7.   S FISE Electrica Serv SA garantează confidenţialitatea informaţiilor de care dispune, iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparenţă maximă pentru părţile interesate şi care nu permit accesul terţilor.

 

13.8.   Nu se vor transmite datele clienţilor către terţe părţi, cu excepţiile prevăzute de legislația în vigoare.

 

 1. Hărţuirea

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să aibă o ţinută decentă şi

adecvată.

 

 • Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică,

verbală sau sexuală.

 

 1. Spălarea de bani

 

 • S FISE Electrica Serv SA nu va lua parte la activităţi de spălare de bani

şi se angajează să elaboreze şi să implementeze politici şi mecanisme de combatere a acesteia, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare.

 

 1. Transparenţa

 

 • Organizaţia recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi

realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. În raport cu societatea civilă, personalul S FISE Electrica Serv SA acţionează în baza principiilor transparenţei, respectului, precum şi a grijii pentru imaginea organizaţiei.

 

 • S FISE Electrica Serv SA și personalul său acţionează cu promptitudine,

într-o manieră completă şi fără discriminare, răspunzând atât nevoilor de informare corectă a publicului, cât şi solicitărilor de informaţii cu caracter public. Relaţia S FISE Electrica Serv SA cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a exigenţelor de confidenţialitate comercială.

 

 • S FISE Electrica Serv SA va publica informaţii despre politica salarială a

organizaţiei, respectând însă confidenţialitatea datelor personale ale personalului său.

 

 • Solicitările de informații de orice fel primite de S FISE Electrica Serv SA

din partea reprezentanţilor mass-media sau terților se redirecţionează către departamentul de comunicare din cadrul organizaţiei.

 

 • Informaţiile oferite de S FISE Electrica Serv SA sunt explicite, exacte,

transparente şi complete din punctul de vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoştinţă.

 

16.6.    Informaţiile cu caracter general se regăsesc pe site-ul www.electricaserv.ro .

 

 

Clauze specifice

 

 

 1. Relaţia cu personalul, inclusiv selecţia şi evaluarea personalului

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să se comporte într-un mod

civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonații, cât și cu clienţii organizaţiei, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil.

 

 • S FISE Electrica Serv SA trebuie să asigure un mediu propice lucrului în

echipă şi să promoveze în mod activ valorile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională.

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie să promoveze, în cadrul

serviciului, relaţii bazate pe responsabilitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional.

 

 • Managementul S FISE Electrica Serv SA trebuie să fie un model de

comportament etic şi să promoveze un climat organizațional în care valorile, politicile şi standardele de etica ale organizaţiei să fie cunoscute şi respectate.

 

 • În cadrul S FISE Electrica Serv SA, canalele de comunicare trebuie să fie

deschise atât dinspre management către personal cât şi dinspre personal către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între personalul organizaţiei de la toate nivelurile ierarhice.

 

 • S FISE Electrica Serv SA trebuie să utilizeze practici corecte de angajare,

care vor include evaluarea obiectivă, evitarea conflictelor de interese şi a mitei, precum şi interzicerea oricăror forme de discriminare în luarea deciziilor cu privire la selecţia şi evaluarea personalului.

 

17.7.   Deciziile cu privire la angajare şi promovare trebuie să se ia exclusiv în avantajul organizaţiei, pe baza evaluării pregătirii profesionale, a realizărilor și a conduitei individuale a candidatului, cu respectarea legislației în vigoare.

 

 • S FISE Electrica Serv SA trebuie să ofere un tratament echitabil întreg

personalului său, inclusiv plata egală pentru munca egală, şi trebuie să asigure acestuia sprijin pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale şi formare profesională continuă.

 

17.9.   S FISE Electrica Serv SA trebuie să utilizeze standarde etice de evaluarea în politicile de personal.

 

17.10.    Atunci când există o divergenţă de opinii sau o disensiune între doi sau mai mulţi membri ai personalului S FISE Electrica Serv SA, este indicat ca persoanele implicate să analizeze problema şi să o rezolve pe cale amiabilă.

 

17.11.    Atunci când situaţia nu se poate remedia pe cale amiabilă de către părţile implicate, cazul este trimis la departamentul de etică al organizaţiei, care va media situația.

 

 1. Relaţia cu acţionarii

 

 • În activităţile sale economice, S FISE Electrica Serv SA respectă prevederile

legii şi are în vedere următoarele obiective:

 

 • Maximizarea valorii investiției pentru acționari, prin asigurarea

unei dezvoltări durabile şi sigure a organizaţiei.

 

18.1.2. Asigurarea unor servicii de calitate pentru clienți, prin respectarea

standardelor de calitate ale S FISE Electrica Serv SA şi prin îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite.

 

18.1.3.  Controlarea riscurilor care decurg din activitatea S FISE Electrica Serv SA, prin intermediul unor politici şi mecanisme dezvoltate pe baza celor mai bune practici din domeniu.

 

18.1.4.  Reconcilierea intereselor acționariatului cu atenție deosebită acordată clienţilor, micilor investitori şi comunităţii în care organizația își desfășoară activitatea, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a organizaţiei, prin intermediul politicilor de responsabilitate socială.

 

 1. Relaţia cu autorităţile

 

 • Prin personalul său, S FISE Electrica Serv SA asigură relaţii de colaborare cu

autorităţile locale, centrale precum și cu alte entități, bazate pe principii de corectitudine şi transparenţă, fără a compromite independenţa şi obiectivele economice ale organizaţiei şi cu respectarea principiilor de comportament şi valorilor acestui Cod de Etică şi Conduită Profesională.

 

 • În relațiile cu autoritățile, personalul S FISE Electrica Serv SA va refuza

orice solicitări de intervenţie sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfăşurarea legală a unor activităţi din cadrul organizaţiei, inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje necuvenite.

 

 • S FISE Electrica Serv SA va reacţiona în mod solidar cu celelalte organizații din

domeniul său de activitate la orice presiune de corupție, orice estorcare de fonduri sau orice acțiune de obstrucționare nelegitimă din partea autorităților guvernamentale sau locale.

 

 1. Relaţia cu partenerii de afaceri

 

 • S FISE Electrica Serv SA, prin personalul său, promovează concurenţa

deschisă şi cinstită, cu derularea de relaţii contractuale în mod onest şi legal.

 

 • S FISE Electrica Serv SA îşi bazează relaţiile cu partenerii şi clienţii pe

practici legale, eficiente şi corecte, construind relaţii pe termen lung, demonstrându-și valoarea și integritatea.

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA trebuie:

 

20.3.1. Să cunoască foarte bine serviciile pe care organizaţia le oferă şi în mod special avantajele şi beneficiile relevante pentru fiecare partener şi client;

 

20.3.2. Să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu partenerii şi clienţii şi să nu încerce să obţină avantaje personale prin utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă;

 

20.3.3.  Să promoveze valorile şi principiile etice ale S FISE Electrica Serv SA în relaţiile cu partenerii şi clienţii, invocând, ori de câte ori este nevoie, prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională şi standardele profesionale ale organizaţiei;

 

20.3.4.  Să nu trateze partenerii şi clienţii în mod preferenţial, favorizându-i pe unii în detrimentul celorlalţi, pe criterii de prietenie, simpatie etc.;

 

20.3.5.  Să acorde tratament egal tuturor partenerilor şi clienţilor şi să respecte regulile și procedurile cu stricteţe.

 

 • S FISE Electrica Serv SA este responsabilă fiscal față de societate și se

angajează să implementeze programe de combatere a evaziunii fiscale la nivelul organizaţiei și să includă clauze corespunzătoare în relațiile comerciale cu furnizorii, partenerii și distribuitorii.

 

 • S FISE Electrica Serv SA utilizează o clauză de calitate în contractele

comerciale cu furnizorii și partenerii prin care aceștia pun la dispoziție specificațiile bunurilor și serviciilor utilizate în producerea propriilor bunuri furnizate organizației, în executarea de lucrări sau prestarea de servicii destinate acesteia, în vederea publicării pe site, dacă este cazul.

 

 • S FISE Electrica Serv SA utilizează clauze de integritate și transparență

în toate relațiile sale comerciale cu entități publice și private.

 

 • S FISE Electrica Serv SA va include în contractele sale cu partenerii de

afaceri o clauză referitoare la obligaţia acestora de a respecta prevederile prezentului Cod care le sunt incidente.

 

 • Personalul  care reprezintă S FISE Electrica Serv SA în cadrul unor

organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi firmei în care activează.

 

 • În deplasările în afara ţării, personalul S FISE Electrica Serv SA este

obligat să aibă o conduită adecvată regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă, atâta timp cât acestea nu contravin legislației naționale și prezentului Cod.

 

 • S FISE Electrica Serv SA abordează o atitudine obiectivă în raport cu

problemele de interes ale partenerilor și clienților săi.

 

 

 1. Relaţia cu comunitatea

 

21.1.  S FISE Electrica Serv SA, prin reprezentanţii săi, promovează un dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, riveranii, organizaţiile nonguvernamentale şi alte părţi interesate de probleme generale de mediu.

 

21.2.  Personalul S FISE Electrica Serv SA monitorizează permanent respectarea nivelurilor de calitate prestabilite, percepţia clienţilor cu privire la calitate precum şi gradul de satisfacere a nevoilor acestora în raport cu serviciile prestate.

 

21.3.  S FISE Electrica Serv SA aderă la principiile dezvoltării durabile.

 

 • Personalul S FISE Electrica Serv SA respectă reglementările legale în vigoare,

este conștient de responsabilitatea sa față de mediul înconjurător și participă, atât la realizarea performanţelor de mediu cât și la dezvoltare durabilă.

 

 • S FISE Electrica Serv SA își asumă obligația de remediere a tuturor

consecințelor negative ale activităţii sale care nu au putut fi evitate, concomitent cu demararea unor programe de prevenire a unor riscuri similare.

 

 • S FISE Electrica Serv SA este preocupată de educarea, conștientizarea,

instruirea și motivarea personalului său în vederea creării unei culturii organizaționale de mediu.

 

 • S FISE Electrica Serv SA se angajează ca orice activitate generatoare de

venituri să contribuie la dezvoltarea socială și economică a comunităților pe termen mediu și lung de o manieră concretă și evaluabilă.

 

 • S FISE Electrica Serv SA dezvoltă, adoptă și implementează programe de

responsabilitate socială prin procese participative cu partenerii sociali și alte părți interesate.

 

 • S FISE Electrica Serv SA derulează politici care prevăd și regenerarea

resurselor utilizate și publică rapoarte anuale privind rezultatele politicilor de dezvoltare durabilă.

 

 • S FISE Electrica Serv SA publică anual date privind eficienţa energetică și/sau

rezultatele programelor de dezvoltare a energiilor alternative.

 

 • S FISE Electrica Serv SA utilizează clauze privind politica de dezvoltare

durabilă în relațiile comerciale cu furnizorii și partenerii.

 

21.12. S FISE Electrica Serv SA adoptă priorități comune în colaborarea cu sindicatele și organizațiile neguvernamentale.

 

 

 

Clauze privind aplicarea codului

 

 

 1. Implementarea Codului de Etică şi Conduită Profesională

 

22.1.  Prevederile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională se aduc la cunoştinţa personalului, în mod formalizat, după cum urmează:

 

22.1.1  pentru personalul existent în statul de funcții al organizației, de către conducătorii ierarhici, la data intrării în vigoare a acestuia;

 

22.1.2  pentru noii angajați, de către compartimentul de resurse umane, cu atribuții în acest sens, înainte ca aceștia să înceapă activitatea;

 

22.1.3  pentru întregul personal acest Cod trebuie să devină parte a acordului pe care îl are cu S FISE Electrica Serv SA, independent de natura juridică a acestuia.

 

22.2.   Prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa personalului organizației prin training, publicare, diseminare, precum și prin afișarea misiunii, viziunii și valorilor S FISE Electrica Serv SA.

 

22.3.   Orice modificare care intervine în conţinutul Codului de Etică şi Conduită Profesională este supusă procedurii de informare a personalului așa cum s-a precizat la punctul 22.1.

 

 • S FISE Electrica Serv SA va publica anual informaţii privind aplicarea valorilor

și principiilor de integritate și transparență, adoptate ca angajament față de societatea românească, într-o secțiune distinctă a raportului său anual de activitate.

 

 

 

 

 1. Structura de etică

 

23.1.   În urma adoptării Codului de Etică și Conduită Profesională, conform prevederilor cap. 23.1. si 23.3. din elaborarea initiala, S FISE Electrica Serv SA a constituit un departament de etică și conformitate cu un consilier de etică pentru operaţionalizarea structurii.

 

23.2.   Atribuţiile acestei structuri sunt: elaborarea, implementarea, monitorizarea şi perfecţionarea politicilor, Codului de Etica si Conduita Profesionala şi procedurilor aferente Codului de Etică si Conduită Profesională, precum şi dezvoltarea unui mecanism independent pentru analiza conformității cu angajamentele stabilite în cadrul prezentului Cod.

 

 1. Sistemul de avertizare de integritate

 

S FISE Electrica Serv SA a adoptat și implementat o politică dedicată avertizării de integritate. Această politică se bazează pe principiile expuse în prezentul Cod de Etică si Conduită Profesională. Orice angajat, client, furnizor, contractant și sub-contractant al Organizației  care are legătură cu activitatea acesteia, poate depune în condiții care asigură păstrarea confidențialității identității sale, sesizări sau reclamații privind orice acțiune a unui angajat sau a unei alte persoane ce acționează în numele Organizației, care ar încălca legea sau normele interne de etică și conduită în afaceri ale Organizației, inclusiv prevederile prezentei politici.

 

Sesizarea oricărei abateri poate fi transmisă conform procedurii de raportare a abaterilor etice disponibila aici: https://managementparticipativ.info.ro/electrica-avertizori/.

 

 1. Răspundere și sancțiuni

 

25.1.  Codul de Etică şi Conduită Profesională si politicile subsecvente pot fi accesate pe rețeaua de internet de pe website-ul organizației – www.electricaserv.ro .

 

25.2.  Nerespectarea Codului de Etică şi Conduită Profesională este considerată abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale şi reglementărilor interne în vigoare.

 

25.3.   În cazul în care există sesizări din interiorul sau din afara organizaţiei cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională de către personalul organizației, vor fi efectuate cercetări administrative, conform legislaţiei în vigoare, de către o Comisie de Disciplină.

 

 • Problemele etice apărute în cadrul organizaţiei vor fi aduse la cunoştinţa

structurii de etică şi conformitate, care se va ocupa de soluţionarea cazului.

 

 • Este operationalizata o linie telefonică dedicată avertizării de integritate.

Aceasta este gestionată de un serviciu externalizat.

 

 • Cazurile de conduită inadecvată şi măsurile adoptate vor fi popularizate în

rândul personalului, cu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii persoanelor implicate.

 

 • Respectarea dispoziţiilor prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională

este o condiţie obligatorie pentru întreg personalul S FISE Electrica Serv SA, inclusiv pentru personalul delegat sau detaşat în cadrul organizaţiei.

 

 • Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională intră în vigoare de la data

aprobării sale.

 

 • Dispoziţiile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională se completează

cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

 

 

 

 

Temeiuri juridice

 

 

 

 

Codul de Etică şi Conduită Profesională este elaborat în conformitate cu:

– Standardele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind practicile corporatiste

– Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei

–  Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului

–  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului

– Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește divulgarea informațiilor nefinanciare și de diversitate de către anumite întreprinderi și grupuri mari

– Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

– Contractul colectiv de munca la nivelul S FISE Electrica Serv SA;

– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările si completările ulterioare (Standardul 1 – Etica si integritatea)

– Regulamentul de organizare si funcţionare al S FISE Electrica Serv SA;

– Regulamentul de ordine interioara al S FISE Electrica Serv SA.

Având în principal o funcție de prevenție în raport cu riscurile la care organizația este expusă conformitatea adaugă valoare fiecărei afaceri și de aceea trebuie integrată în strategia pe termen lung. Investiția în conformitate se traduce atât printr-un management mai performant al proceselor, eficiență crescută, costuri operaționale reduse, diminuare a pierderilor, profit pe termen lung, cât și printr-o creștere a gradului de încredere de care S. FISE Electrica Serv S.A. se bucură. Adoptând o atitudine proactivă, S. FISE Electrica Serv S.A. a înțeles că prevenția este mai ușoară decât tratarea.

 

În acest sens, S. FISE Electrica Serv S.A. a dezvoltat şi adoptat setul de politici vizând: toleranță zero faţă de corupție, fraudă şi spălare de bani, evitarea și combaterea conflictelor de interese, cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare, transparența și implicarea părților interesate, managementul etic al carierei și tranzacții cu părți afiliate, așa cum prevede Codul de Etică și Conduită Profesională la art. 3.7.

 

Politica privind anticoruptia
Politica privind evitarea si combaterea conflictului de interese
Politica privind acceptarea si acordarea cadourilor
Politica privind transparenta
Politica privind implicarea partilor interesate
Politica privind managementului etic al carierei
Politica privind tranzactii parti afiliate

S. FISE Electrica Serv S.A. a înțeles că fiecare companie trebuie să inițieze un proces de integrare a preocupărilor sale pentru mediul înconjurător, societate, etică, drepturile omului și pentru consumator atât în operațiunile sale comerciale, cât mai ales în strategia pe termen mediu și lung, printr-o colaborare strânsă cu toate părțile interesate, așa cum se susține și la nivelul Comisiei Europene.
Aceasta înseamnă o abordare sustenabilă a afacerii și de aceea preocupările noastre urmăresc îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.
Skip to toolbar