Jobs

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA- Directia Servicii Energetice Muntenia SA”, organizeaza concurs extern în data de 03.08.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de mecanic auto cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Autobaza-DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii absolvite , diploma mecanic auto;
-Vechime min 3 ani (mecanic auto)

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul atelierului auto
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor
-Nu va permite in incinta atelierului auto accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de reparatii a autovehiculelor
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior cazurile de exploatare necorespunzatoare a autovehiculelor si a utilajelor din parcul auto;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Tehnologia automobilului modern editia 2014

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de mecanic auto in cadrul DSEMU – Autobaza, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – DSEMU, strada Costin Nenitescu, nr.5-9, Bucuresti, sector 6, sau la adresa de e-mail constanta.ionitescu@electricaserv.ro, până la data de 02.08.2021, ora. 12:00

26.07.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA- Directia Servicii Energetice Muntenia SA”, organizeaza concurs extern în data de 22.07.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de mecanic auto cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Autobaza-DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii absolvite , diploma mecanic auto;
-Vechime min 3 ani (mecanic auto)

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul atelierului auto;
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Nu va permite in incinta atelierului auto accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de reparatii a autovehiculelor;
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior cazurile de exploatare necorespunzatoare a autovehiculelor si a utilajelor din parcul auto;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Tehnologia automobilului modern editia 2014

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de mecanic auto in cadrul DSEMU – Autobaza, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – DSEMU, strada Costin Nenitescu, nr.5-9, Bucuresti, sector 6, sau la adresa de e-mail constanta.ionitescu@electricaserv.ro, până la data de 21.07.2021, ora. 12:00

13.07.2021


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 02.08.2021, ora. 12.00 pentru ocuparea unui post de auditor senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Audit –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare  finalizate cu diploma de licenta ;
-Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, ( competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicilor de audit intern in realizarea misiunilor de audit );
-Cunostinte privind managementul riscului, controlului intern, management, contabilitate, tehnologia informatiei, drept;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Fluenta in limba engleza ( constituie un avantaj );
-Cunoaşterea specificului activităţilor FISE şi filialelor sale.
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile  si responsabilitatile postului :
-Participa la elaborarea de  norme proprii privind organizarea si exercitarea activitati de audit intern, care sunt supuse spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Auditeaza sistemul de control intern şi sistemul de management din cadrul filialei si sucursalelor;
-Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate la nivelul FISE și al filialelor;
-Aplica strategiile si politicile S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
-Deruleaza activităţi specifice entităţii organizatorice cu respectarea legislaţiei în vigoare, asigurarea confidenţialităţii şi secretului de serviciu, în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;
-Participa la elaborarea  Cartei de  Audit Intern  și a  Codului de Conduita Etica al auditorului intern specifice S FISE Electrica Serv SA;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, respectiv  conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
-Gestioneaza resursele tehnice, financiare, umane, materiale, informaţionale etc (după caz), încredinţate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
-Rezolva sesizările/avertizarile repartizate;
-Intocmeste alaturi de Managerul Senior al Departamentului, planul multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Intocmeşte rapoartele de audit şi fişele de urmărire a implementării recomandărilor auditorului intern;
-Efectuează misiuni de consultanţă şi consiliere la solicitarea Consiliului de Administratie FISE;
-Elaboreaza alaturi de Managerul Senior al Departamentului, raportul anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
-Indeplineste orice alte atributii/responsabilitati/activitati, alocate de catre seful ierarhic, Directorul General sau rezultate din Hotararile CA /AGA ale societatii, in domeniul propriu de activitate;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
-Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni ( II A Global);
-Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
-OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Tematică:
-Atribuţiile generale ale Departamentului Audit;
-Numirea şi revocarea auditorilor interni;
-Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
-Elaborarea planului de audit intern;
-Etapele misiunii de audit intern;
-Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit intern;
-Tipuri de audit intern;
-Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
-Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  auditor intern in cadrul Departamentului Audit – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro până la data de 26.07.2021, ora. 14.00.

07.07.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA- Directia Servicii Energetice Muntenia SA”, organizeaza concurs extern în data de 09.07.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de mecanic auto cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Autobaza-DSEMU

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii absolvite , diploma mecanic auto;
-Vechime min 3 ani (mecanic auto)

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul atelierului auto
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor
-Nu va pernite in incinta atelierului auto accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de reparatii a autovehiculelor
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior cazurile de exploatare necorespunzatoare a autovehiculelor si a utilajelor din parcul auto;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Tehnologia automobilului modern editia 2014

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de mecanic auto in cadrul DSEMU – Autobaza vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ până la data de 08.07.2021, ora. 12:00

29.06.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 07.06.2021 ora 12.00 pentru ocuparea postului de Manager Departament Senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Audit –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare  finalizate cu diploma de licenta si master;
-Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, (competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicilor de audit intern in realizarea misiunilor de audit ) ;
-Constituie avantaje certificarea ACCA/CIA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal., etc) inclusiv certificare in curs;
-Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor si tehnicilor de audit;
-Cunostinte foarte bune ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
-Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
-Cunoaşterea specificului activităţilor FISE şi filialelor sale.
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile si responsabilitatile postului :
-Coordonarea, îndrumarea si îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor privind activitatea Departamentului Audit din cadrul S FISE Electrica Serv SA;
-Elaborarea de propuneri de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Elaborarea planurilor de audit intern şi propunerea spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Auditarea sistemului de control intern şi a sistemului de management din cadrul filialei si sucursalelor;
-Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate la nivelul FISE și al filialelor;
-Aplicarea strategiei si politicilor S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
-Derularea activităţii specifice entităţii organizatorice cu respectarea legislaţiei în vigoare, asigurarea confidenţialităţii şi secretului de serviciu, în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;
-Asigurarea condiţiilor organizatorice, ambientale, precum şi climatul corespunzător de lucru pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
-Elaborarea Normelor proprii/instructiunii/proceduri privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern specifice S FISE
-Electrica Serv SA, care sunt supuse avizarii si aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Elaborarea Cartei Auditului Intern  și a Codului de Conduita Etica al auditorului intern specifice S FISE Electrica Serv SA;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, respectiv  conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
-Gestionarea resurselor tehnice, financiare, umane, materiale, informaţionale etc (după caz), încredinţate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
-Promovarea  imaginii  filialei, prin modul de realizare a obiectului de activitate al Departamentului Audit;
-Intocmirea fişelor de post pentru personalul propriu;
-Elaborarea propunerilor pentru instruirea personalului în vederea întreţinerii şi perfecţionării profesionale continue a acestuia;
-Evaluarea personalului din subordine, conform procedurii aprobate;
-Rezolvarea sesizărilor/avertizarilor repartizate;
-Intocmirea planului multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Intocmeşte rapoartele de audit şi fişele de urmărire a implementării recomandărilor auditorului intern;
-Coordonează și efectuează misiuni de consultanţă şi consiliere la solicitarea CA FISE;
-Informează periodic sau la cererea CA FISE cu privire la concluziile şi recomandările formulate de auditorul intern, precum şi cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului  sau a identificării unor iregularități;
-Elaborarea raportului  anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
-Identificarea neregularitatilor sau posibilelor prejudicii si raportarea catre Consiliul de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Coordonarea si supervizarea activitatii de arhivare din cadrul Departmentului Audit Intern;
-Indeplineste sarcini primite de la Consiliul de Administratie al societatii;
-Rezolvarea altor sarcini rezultate din hotărârile Consiliului de Administraţie;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
-Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni ( II A Global);
-Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
-Manualul International pentru controlul calitatii, audit, evaluare, asigurare si alte servicii conexe, emis de comitetul international pentru standarde in audit si assurance ( IASSB);
-OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Tematică:
-Atribuţiile generale ale Departamentului Audit ;
-Numirea şi revocarea auditorilor interni;
-Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
-Elaborarea planului de audit intern;
-Etapele misiunii de audit intern;
-Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit intern;
-Tipuri de audit intern;
-Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
-Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Manager Departament Senior in cadrul Departamentului Audit – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail : cristian.andruhovici@electricaserv.ro până la data de 27.05.2021, ora 12.00.

20.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 07.06.2021,  ora. 12.00 pentru ocuparea unui post de auditor senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Audit –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare  finalizate cu diploma de licenta ;
-Certificat de absolvire curs “ Auditor intern “ ;
-Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, ( competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicilor de audit intern in realizarea misiunilor de audit ) ;
-Cunostinte privind managementul riscului, controlului intern, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei, drept;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
-Cunoaşterea specificului activităţilor FISE şi filialelor sale.
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile  si responsabilitatile postului:
-Elaboreaza norme proprii privind organizarea si exercitarea activitati de audit intern, care sunt supuse spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Auditeaza sistemul de control intern şi sistemul de management din cadrul filialei si sucursalelor;
-Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate la nivelul FISE și al filialelor;
-Aplica strategiile si politicile S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
-Deruleaza activităţi specifice entităţii organizatorice cu respectarea legislaţiei în vigoare, asigurarea confidenţialităţii şi secretului de serviciu, în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;
-Elaboreaza  Carta Auditului Intern  și  Codul de Conduita Etica al auditorului intern specifice S FISE Electrica Serv SA;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, respectiv  conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
-Gestioneaza resursele tehnice, financiare, umane, materiale, informaţionale etc (după caz), încredinţate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
-Rezolva sesizările/avertizarile repartizate;
-Intocmeste planul multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Intocmeşte rapoartele de audit şi fişele de urmărire a implementării recomandărilor auditorului intern;
-Coordonează și efectuează misiuni de consultanţă şi consiliere la solicitarea Consiliului de Administratie FISE;
-Informează periodic sau la cererea Consiliuluide Administratie FISE cu privire la concluziile şi recomandările formulate de auditorul intern, precum şi cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului  sau a identificării unor iregularități;
-Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
-Identifica neregularitatile sau posibilele prejudicii si raporteaza catre Consiliul de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Indeplineste sarcini primite de la Consiliul de Administratie al societatii;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
-Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni ( II A Global);
-Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
-Manualul International pentru controlul calitatii, audit, evaluare, asigurare si alte servicii conexe, emis de comitetul international pentru standarde in audit si assurance ( IASSB);
-OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Tematică:
-Atribuţiile generale ale Departamentului Audit ;
-Numirea şi revocarea auditorilor interni;
-Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
-Elaborarea planului de audit intern;
-Etapele misiunii de audit  intern;
-Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit intern;
-Tipuri de audit intern;
-Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
-Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  auditor intern in cadrul Departamentului Audit – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro până la data de 27.05.2021, ora. 14.00.

20.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern, în data de 26.05.2021, ora 12.00, pentru ocuparea unui post de consilier cu contract individual de muncă pe durată determinata, pana la data de 31.12.2021, în cadrul Cabinet Director General – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Experienta minima de un an in domeniul financiar, achizitii, derulare contracte comerciale, management general;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;

Cerinte:
-Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;
-Cunostinte in domeniul finantelor si fiscalitate;
-Cunostinte SAP prezinta un avantaj;
-Agilitate in intelegerea business-ului;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Comunicare eficienta;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat;
-Inalte standarde etice.

Responsabilitatile postului:
-Monitorizarea recomandarilor rezultate in urma auditurilor interne regulare sau ad-hoc;
-Urmarirea implementarii masurilor rezultate in urma auditurilor;
-Raportarea indeplinirii masurilor;
-Controlul si urmarirea revizuirilor procedurale in vederea prevenirii abaterilor si neconformitatilor;
-Intocmirea unui plan de preventie;
-Indeplineste sarcini primite de la Directorul General.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos bibliografia recomandata:
-Legea dialogului social nr. 62/2011 actualizat
-Legea 53/2003 – Codul Muncii actualizat
-Legea societatilor nr. 31/1990 actualizata.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de consilier in cadrul Cabinet Director General – vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 24.05.2021, ora 12.00 sau transmise in format scan la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro in atentia HR –pentru concurs.

14.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 26.05.2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de specialist logistica senior, specializarea autovehicule rutiere/mecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Sectiei Auto Ploiesti – Punct de lucru Campina SISE MN;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta specializarea autovehicule rutiere ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Detinator permis de conducere categoria B, C, E ( alte categorii constituie un avantaj );
-Detinator atestat inspector ITP;
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniul auto;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;

Cerinte:
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Efectueaza in cadrul statiei ITP inspectii tehnice ale autovehiculelor, pentru care este autorizat, atat pentru terti cat si pentru autovehiculele din parcul auto propriu;
-Urmarirea si raportarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru activitatile de inspectii tehnice;
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Asigura efectuarea la timp si in conditiile legii a tuturor verificarilor metrologice a echipamentelor utilizate in cadrul statiei ITP;
-Va aplica procedurile interne de lucru pentru toate activităţile desfăşurate în domeniul transporturilor, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Participa la elaborarea si/sau modificarea de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Va gestiona parcului auto al Sectiei Auto, conform dispozitiilor conducerii unitatii;
-In timpul desfasurarii activitatii de inspectie tehnica va asigura accesul organelor abilitate pentru exercitarea atributiilor de control;
-Nu va pernite in incinta statiei ITP accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de inspectie tehnica a autovehiculelor;
-Va gestiona activitatea de incasare a contravalorii efectuarii ITP, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele proprii ale unitatii;
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Va participa la activitati pentru care este numit prin decizie a conducerii pentru avizarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor auto necorespunzătoare şi înlocuirea acestora cu alte, valorificare mijloace fixe, participare in comisii de inventariere bunuri;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform prevederilor legale;
-Gestionarea bunurilor si echipamentelor utilizate in activitate;
-Obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii de inspectie tehnica periodica;
-Intretinerea si repararea echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Facturarea si incasarea contravalorii serviciilor prestate.

Bibliografie:
-Codul Rutier OUG 195/2002 cu modificarile ulterioare:
-Capitolul II Conditii privind circulatia vehiculelor pe drumurile publice si controlul acestora;
-Capitolul VI Infractiuni si pedepse.
-Ordinul Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr. 2133 din 08.12.2005
-RNTR 1
-RNTR 2
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice2634/2015 – Registrul de casa;
-Legea 227/2015 – art. 319 – facturarea;
-OMFP 159/2015 – obligativitatea afisarii anuntului pentru solicitarea bonului de casa;
-OUG 28/1999 republicata – obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscale – capitolul amenzi nerespectare legislatie.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist logistica senior, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 24.05.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

14.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 21.05.2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de specialist mentenanta junior, specializarea energetica/electroenergetica/electromecanica/electronica cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE,AMC –punct de lucru Galati- SISE MN ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj) ;
-Detinator permis de conducere categoria B ( alte categorii constituie un avantaj ;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office) ;
-Disponibilitate de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Cerinte:
-Este apt medical si psihologic pentru lucru in instalatii electrice de producere si distributie a energiei electrice si apt conducator auto.
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice ;

Atributiile si responsabilitatile postului:
A. Activitati specifice Parcurilor de Eoliene
-Personal operativ instalatii electrice de inalta tensiune:
-Executa manevre in instalatii la dispozitia dispecerului energetic zonal, completand foile de manevra corespunzatoare TEMEI;
-Executa control in instalatiile electrice, conform obligatiilor contractuale asumate cu beneficiarii;
-Participa la reviziile tehnice programate in statiile electrice si posturile de transformare;
-Asigura accesul si instruieste personalul de alta specialitate, in cazul unor lucrari in statiile si posturile de transformare;
-Executa lucrari comandate suplimentar de catre beneficiar, lucrari ce sunt in competenta sa si nu implica riscuri suplimentare fata de cele cunoscute si insusite prin fisa de post, instruirile SSM si SU periodice si instructiunile specifice obiectivului;
-Executa lucrari de curatenie si intretinere in spatiile de interes ale obiectivului.

B. Activitati specifice Atelierelor de Reparatii a Echipamentelor Energetice
-Insusirea lucrarilor de reparatii la echipamente energetice, conform procedurilor de lucru, standardelor, fiselor tehnologice si a altor documente specifice in vigoare in cadrul AREE;
-Urmareste insusirea si respectarea normelor de sanatate si securitatea muncii in aria de responsabilitate;
-Urmareste organizarea si realizarea lucrarilor cuprinse in planurile anuale de revizii si reparatii ale instalatiilor, echipamentelor energetice si cladirilor tehnologice si de alta natura din patrimoniul societatii;
-Isi insuseste si asigura documentarea, implementarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSM, la nivelul Punctului de Lucru Galati;
-Urmareste respectarea programului de etalonare si / sau reparate a aparatelor si echipamentelordin dotare conform legislatiei in vigoare;
-Participa la analizele efectuate de management local;
-Asigura circulatia documentelor, evidenta si pastrarea acestora;
-Propune actiuni de imbunatatire si eficientizare pentru domeniul de activitate;
-Administreaza si arhiveaza toate documentele ce constituie inregistrari cu privire la activitatea desfasurata;
-Urmareste mentinerea conditiilor de lucru si propune completarea, inlocuirea retehnologizarea echipamentelor din dotare.

C. Activitati specifice Serviciului Suport Tehnic
-Urmaseste, gestioneaza si raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate de catre furnizorii de servicii si lucrari, pentru contractele in care are atributii;
-Participa la receptia lucrarilor, certifica efectuarea acestora in conformitate cu obligatiile contractuale si reglementarile generale in vigoare si inainteaza documentele necesare pentru inregistrare in evidentele contabile;
-Face inregistrari specifice activitatilor AREE si Suport Tehnic in sistemul informatic SAP, de tipul: referate de necesitate, rezervari de materiale, comenzi de lucrari, pontaje, emitere de facturi pentru prestatiile efectuate, etc.

Tematica:
-Instructiuni privind executarea manevrelor in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune;
-Echipamente specifice statiilor electrice de transformare – stari operative;
-Pregatirea, coordonarea si executarea manevrelor – foaia de manevra;
-Verificarea instalatiilor de legare la pamant;
-Probleme de electrotehnica – analiza circuitelor RLC serie si paralel;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice;
-Zonele de protectie si zonele de siguranta pentru instalatiile electrice;

Bibliografie:
-Probleme de statii si retele electrice – Alexandru Curelaru;
-Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune – ordinul nr. 25 din 26.08.2010 al presedintelui ANRE.
-Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare– Ion Conecini, Simion Rasanu si altii.
-Orice manual de electrotehnica;
-PE 116 / 1994 –Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice;
-Legea securitatii si sanatatii in munca – Legea 319/2006

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist logistica senior, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 19.05.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

12.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 19.05.2021, ora 12.00 pentru ocuparea unui post de financial controller cu contract individual de munca pe durata determinata, în cadrul Directiei Economice – S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare economice, financiar contabile, finalizate cu diploma de licenta;
-Experienta minim 3 ani in domeniul financiar/contabil, preferabil in audit/consultanta;
-Cunostinte solide in domeniul finantelor, controllingului, contabilitatii si fiscalitatii;
-Cunostinte privind practicile pietelor financiare, ale sistemului bancar si de analiza si raportare a datelor si informatiilor financiare ;
-Cunostinte legate de principiile de afaceri si management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, tehnici de conducere ;
-Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;
-Certificarea ACCA obtinuta/in curs de obtinere reprezinta un avantaj;
-Fluenta in limba engleza;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Cunostinte SAP reprezinta un avantaj;
-Agilitate in intelegerea business-ului;
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Urmareste activitatea economico – financiara a societatii privind respectarea legislatiei fiscale si a reglementarilor in domeniu;
-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul filialei;
-Sustine activ imbunatatirea listei KPI si KFI a grupului si contribuie la completarea raportarii lunare care va fi prezentata catre management / Consiliu de Administratie;
-Asigura consilierea privind legislatia fiscala si reglementarile in domeniu;
-Monitorizeaza si verifica fluxul de informatii financiare din companie catre exterior;
-Furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize si detaliere costuri);
-Impreuna cu Directorul Economic, reprezinta filiala ca si persoana de contact pentru aspectele financiare, mentinand si imbunatatind relatia cu Grupul;
-Ia parte la definirea strategiilor de succes, care sa asigure o crestere constanta a cifrei de afaceri a societatii;
-Realizeaza analize financiare pentru fiecare decizie de afaceri si ofera consiliere financiara directorilor din alte departamente;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, Directorului General Adjunct, Directorului Economic, respectiv conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile
vizate;
-Adapteaza si imbunatateste sistemul de raportare in functie de necesitatile semnalate de catre conducerea societatii, membrii Consiliului de Administratie sau conducerea grupului Electrica;
-Urmareste aplicarea procedurilor si instructiunilor de lucru pentru aplicarea legislatiei fiscale si monitorizeaza implementarea ei;
-Informeaza, sprijina si asigura asistenta Directorului General, Directorului General Adjunct, si -Directorului Economic in legatura cu activitatea economico – financiara a societatii;
-Verifica periodic executia bugetara prin confruntarea rapoartelor directiilor si sucursalelor cu informatia financiar – contabila si furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente / entitati (analize sau detaliere de costuri);
-Asigura consiliere, daca este cazul, privind acţiunile de lichidare a datoriilor şi creanţelor;
-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul companiei si Grupului;
-Elaboreaza rapoarte manageriale lunare de urmarire a evolutiei indicatorilor de performanta si a rezultatelor actuale versus buget;
-Participa la intocmirea raportarilor financiare lunare, trimestriale, semestriale si anuale, pe baza situatiilor financiare si a indicatorilor operationali;
-Ofera suport in elaborarea analizelor/elaboreaza analize/calcule solicitate de catre Consiliul de Administratie;
-Sustine monitorizarea si verificarea fluxului de informatii financiare din companie catre exterior;
-Sustine furnizarea rapoartelor financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize, detaliere de costuri etc);
-Identifica in cadrul companiei procesele care pot fi imbunatatite si propune actiuni de eficientizare a acestora.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
-Legea contabilitatii nr. 82/1991;
-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de Financial Controller in cadrul Directiei Economice – S FISE Electrica Serv SA vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 18.05.2021, ora 12.00 in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

11.05.2021


 

Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs  extern, în data de 06.05.2021,  ora 10.00, pentru ocuparea unui post de specialist logistica senior, specializarea autovehicule rutiere/mecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Sectiei Auto Ploiesti – Punct de lucru Campina SISE MN ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta specializarea autovehicule rutiere ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Detinator permis de conducere categoria B, C, E ( alte categorii constituie un avantaj );
-Detinator atestat inspector ITP;
-Bune cunostinte  si experienta practica in domeniul auto;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Cerinte:
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta  de lucru  intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului :
-Efectueaza in cadrul statiei ITP inspectii tehnice ale autovehiculelor, pentru care este autorizat, atat pentru terti cat si pentru autovehiculele din parcul auto propriu;
-Urmarirea si raportarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru activitatile de inspectii tehnice;
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Asigura efectuarea la timp si in conditiile legii a tuturor verificarilor metrologice a echipamentelor utilizate in cadrul statiei ITP;
-Va aplica procedurile interne de lucru pentru toate activităţile desfăşurate în domeniul transporturilor, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Participa la elaborarea si/sau modificarea de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de  organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Va gestiona parcului auto al Sectiei Auto, conform dispozitiilor conducerii unitatii;
-In timpul desfasurarii activitatii de inspectie tehnica va asigura accesul organelor abilitate pentru exercitarea atributiilor de control;
-Nu va pernite in incinta statiei ITP accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de inspectie tehnica a autovehiculelor;
-Va gestiona activitatea de incasare a contravalorii efectuarii ITP, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele proprii ale unitatii;
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Va participa la activitati pentru care este numit prin decizie a conducerii pentru avizarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor auto necorespunzătoare şi înlocuirea acestora cu alte, valorificare mijloace fixe, participare in comisii de inventariere bunuri;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform prevederilor legale;
-Gestionarea bunurilor si echipamentelor utilizate in activitate;
-Obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii de inspectie tehnica periodica;
-Intretinerea si repararea echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Facturarea si incasarea contravalorii serviciilor prestate.

Bibliografie:
-Codul Rutier  OUG 195/2002 cu modificarile ulterioare:
-Capitolul II Conditii privind circulatia vehiculelor pe drumurile publice si controlul acestora;
-Capitolul VI Infractiuni si pedepse.
-Ordinul Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr. 2133 din 08.12.2005
-RNTR 1
-RNTR 2
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice2634/2015 – Registrul de casa;
-Legea 227/2015 – art. 319 – facturarea;
-OMFP 159/2015 – obligativitatea afisarii anuntului pentru solicitarea bonului de casa;
-OUG 28/1999 republicata – obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscale – capitolul amenzi nerespectare legislatie.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate  pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu  pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015  – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist logistica senior, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 05.05.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

26.04.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern, în data de 10.05.2021, ora 12.00, pentru ocuparea a 2 ( doua ) posturi de electrician mentenanta cu contract individual de muncă pe durată determinata, ( un post în cadrul Centrului Arges si un post in cadrul Centrului Olt) – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:
-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de calificare în meseria de electrician;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.

Cerintele postului:
-Este APT medical si psihologic pentru lucrul in instalatii electrice de distributie a energiei electrice si este APT medical si psihologic pentru lucrul la inaltime in instalatii electrice de distributie a energiei electrice.
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la : LEA it, mt, jt ; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice.Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL,ITI-PM in instalatiile operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.
-Posesor permis de conducere: cel putin categoria “B”.
-Are disponibilitate de lucru in echipa,
-Cunostintele de baza in operarea PC (pachetul MS –Office,email,etc. ) constituie un avantaj.

Atribuţiile ocupantului postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JTsi/sau 110 KV de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele ,etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamint, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o inslatie instaltie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.
-Normativ pentru proiectarea,executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 2 ( doua ) posturi de electrician mentenanta in cadrul Centrului Arges si al Centrului Olt – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 07.05.2021, ora 12.00, in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

21.04.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 15.04.2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de specialist logistica senior, specializarea autovehicule rutiere/mecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Sectiei Auto Ploiesti – SISE MN ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta specializarea autovehicule rutiere ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Detinator permis de conducere categoria B, C, E ( alte categorii constituie un avantaj );
-Detinator atestat inspector ITP;
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniul auto;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Cerinte:
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului :
-Efectueaza in cadrul statiei ITP inspectii tehnice ale autovehiculelor, pentru care este autorizat, atat pentru terti cat si pentru autovehiculele din parcul auto propriu;
-Urmarirea si raportarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru activitatile de inspectii tehnice;
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Asigura efectuarea la timp si in conditiile legii a tuturor verificarilor metrologice a echipamentelor utilizate in cadrul statiei ITP;
-Va aplica procedurile interne de lucru pentru toate activităţile desfăşurate în domeniul transporturilor, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Participa la elaborarea si/sau modificarea de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Va gestiona parcului auto al Sectiei Auto, conform dispozitiilor conducerii unitatii;
-In timpul desfasurarii activitatii de inspectie tehnica va asigura accesul organelor abilitate pentru exercitarea atributiilor de control;
-Nu va pernite in incinta statiei ITP accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de inspectie tehnica a autovehiculelor;
-Va gestiona activitatea de incasare a contravalorii efectuarii ITP, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele proprii ale unitatii;
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Va participa la activitati pentru care este numit prin decizie a conducerii pentru avizarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor auto necorespunzătoare şi înlocuirea acestora cu alte, valorificare mijloace fixe, participare in comisii de inventariere bunuri;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform prevederilor legale;
-Gestionarea bunurilor si echipamentelor utilizate in activitate;
-Obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii de inspectie tehnica periodica;
-Intretinerea si repararea echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Facturarea si incasarea contravalorii serviciilor prestate.

Bibliografie:
-Codul Rutier OUG 195/2002 cu modificarile ulterioare:
-Capitolul II Conditii privind circulatia vehiculelor pe drumurile publice si controlul acestora;
-Capitolul VI Infractiuni si pedepse.
-Ordinul Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr. 2133 din 08.12.2005
-RNTR 1
-RNTR 2
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice2634/2015 – Registrul de casa;
-Legea 227/2015 – art. 319 – facturarea;
-OMFP 159/2015 – obligativitatea afisarii anuntului pentru solicitarea bonului de casa;
-OUG 28/1999 republicata – obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscale – capitolul amenzi nerespectare legislatie.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist logistica senior, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 13.04.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

07.04.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de  23.03.2021 ora 14.00 pentru ocuparea unui  post de specialist financiar jr. cu contract individual de muncă pe durată determinata,  în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate ( cu loc de munca la Directia Servicii Energetice Oltenia )  – Directia Economica – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare economice, cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Cunostinte solide in domeniul finantelor, contabilitatii si fiscalitatii;
-Cunostinte privind practicile pietelor financiare, ale sistemului bancar si de analiza si raportare a datelor si informatiilor financiare;
-Cunostinte de utilizare a calculatorului (Office Word, Excel)
-Cunostinte de operare SAP modulul FI (constituie un avantaj).

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului:

-Urmarirea executarii contractelor derulate de Directia de Servicii Energetice Oltenia;
-Urmarirea incasarii creantelor de la clienti;
-Realizarea de raportari si analize economice lunare pentru DSEO;
-Evidenta comenzi lansate si executate;
-Propuneri de reorganizare DSEO in centre si subcentre de cost;
-Analiza prag de rentabilitate si monitorizare realizari;
-Propuneri de rentabilizare.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica

1.Obligații care le revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării și conducerii contabilității
2.Regimul documentelor financiar – contabile
3.Aria de aplicare a OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (aria de aplicare, moneda de raportare, calculul și analiza criteriilor de mărime, stabilirea obligațiilor de raportare financiară și a obligațiilor de auditare)
4.Elementele situațiilor financiare (active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli, venituri, fluxuri de numerar)
5.Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale pentru diferitele categorii de entități în funcție de criteriile de mărime (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, note explicative la situațiile financiare anuale)
6.Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoașterea și evaluarea
7.Contabilitatea activelor circulante (recunoașterea; evaluarea inițială; evaluarea la data bilanțului; evaluarea la ieșire; tratamente contabile privind stocurile, investițiile pe termen scurt și casa și conturile la bănci; transferuri între diferite categorii de active; contabilitatea decontărilor cu clienții, furnizorii, asigurările și protecția socială, bugetul statului și fondurile speciale, debitorii diverși; ajustările pentru deprecierea creanțelor; cerințe privind prezentarea de informații, etc.)
8.Contabilitatea datoriilor pe termen scurt (contabilitatea decontărilor cu furnizorii, clienții, asigurările și protecția socială, bugetul statului și fondurile speciale, creditorii diverși, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, cerințe privind prezentarea de informații, etc.)
9.Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în avans
10.Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor
11.Determinarea costurilor și a rezultatelor. Utilizarea sistemului conturilor de gestiune în România
12.Metode de calcul a costurilor
13.Contul de rezultate diferențial și indicatorii specifici calculați pe baza acestuia. Analiza cost – volum – profit și performanța (modelul cost – volum – profit (CVP), pragul de rentabilitate, punctul de echilibru, cifra de afaceri critică, intervalul de siguranță, levierul operațional) 14. Măsurarea performanței prin metoda costurilor țintă (etapele costurilor țintă, metodologia
14.Decizii manageriale pe termen scurt bazate pe costuri (decizii de închidere sau continuare a activității, decizii de acceptare sau refuzare a comenzilor speciale, factori limitativi)
15.Măsurarea performanței prin bugete (bugetul vânzărilor, bugetul costurilor administrative și de distribuție, bugetul producției, bugetul achizițiilor de materiale directe, bugetul costurilor cu materialele directe, bugetul manoperei, bugetul costurilor indirecte de producție, bugetul costurilor de producție, bugetul de TVA, bugetul încasărilor, bugetul plăților, bugetul general de trezorerie, situațiile financiare previzionate)

Bibliografie

-Legea contabilității nr. 82/1991,
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune,
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
-Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist financiar jr.  in Serviciului Financiar Contabilitate ( cu loc de munca la Directia Servicii Energetice Oltenia)   – Directia Economica   – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise  la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 22.03.2021, ora 14.00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

12.03.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 23.03.2021, ora 10.00, pentru ocuparea a 2 ( doua ) posturi de electrician mentenanta sr.  cu contract individual de muncă pe durată determinata,  în cadrul Centrului Valcea  –  Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de calificare în meseria de electrician;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.

Cerintele postului :

-Este APT medical si psihologic pentru lucrul in instalatii electrice de distributie a energiei electrice si este APT medical si psihologic pentru lucrul la inaltime in instalatii electrice de distributie a energiei electrice.
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la : LEA it, mt, jt ; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice.Poseda cunostinte  in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a  mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi  procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL,ITI-PM in instalatiile operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.
-Posesor permis de conducere: cel putin categoria “B”.
-Are disponibilitate de lucru in echipa,
-Cunostintele de baza in operarea PC (pachetul MS –Office,email,etc. ) constituie un avantaj.

Atribuţiile  ocupantului  postului:

-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JTsi/sau 110 KV de distributie a energiei  (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile  ocupantului  postului:

-Raspunde de calitatea, eficienta  si executarea la termenul stabilit  a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele ,etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :

-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamint, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o inslatie instaltie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :

-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 2 ( doua ) posturi de electrician mentenanta sr.  in cadrul Centrului Valcea – Directia Servicii Energetice Oltenia  – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise  la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 22.03.2021, ora 14.00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

11.03.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 23.03.2021, ora 12.00, pentru ocuparea a 2 ( doua ) posturi de deservent masini grele si utilaje  cu contract individual de muncă pe durată determinata,  în cadrul Centrului Dolj –  Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de ccompetente profesionale  în meseria de masinist la  masini grele si utilaje;
-Experienta in domeniu constituie un avantaj;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere

Cerintele postului :

-Conducator auto profesionist cu atestat minim categoria B, C sau E

Atribuţiile  ocupantului  postului:

-Executarea lucrarilor respectind normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea  foii de parcurs pentru luna respectiva si predarea foii de parcurs din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, nota de receptie, CMR ;
-Are cunostinte referitoare la modul de verificare a cerintelor tehnice privind circulatia in conditii de siguranta.
-Are cunostinte referitoare  in a constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului.
-Are cunostinte in a respecta starea tehnica buna a autovehiculelor si utilajelor:
-Verifica şi ajustează mecanismele macaralei şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acesteia;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a macaralei;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii.
-Îndrumă muncitori implicaţi în plasarea scripeţilor şi a grindelor sub macara;
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă ;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica si bibliografie :

-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice.
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002.
-Codul Rutier.
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 2 ( doua ) posturi de deserventi masini grele si utilaje  in cadrul Centrului Dolj – Directia Servicii Energetice Oltenia  – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 22.03.2021, ora 14.00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

11.03.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 11.02.2021, ora 11,00, pentru ocuparea unui  post de specialist marketing senior  cu contract de muncă pe durată nedeterminată  în cadrul Serviciului Marketing Vanzari Ofertare –  Directia Tehnica.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare cu diploma de licenta;
-Experienta in utilizarea instrumentelor software de ofertare si proiectare (reprezinta avantaj) ;
-Competente si aptitudini de utilizarea calculatorului, MS Office;

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr-o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;

Atributiile postului:

-Participarea la prospectarea pietei interne si externe pentru identificarea potentialilor parteneri, cu care societatea se poate asocia in vederea participarii la realizarea unor obiective energetice, in colaborare cu celelalte entitati organizatorice;
-Participarea la analiza mediului extern apropiat, reprezentat de concurenta, in care isi desfasoara activitatea societatea si determinarea influentelor acestor factori asupra societatii, cu propunerea unor corectii si adaptari ce se impun in urma acestor analize;
-Asigurarea, documentarea si participarea la elaborarea documentatiilor necesare dezvoltarii de surse noi (regenerabile) pentru producerea de energie electrica;
-Elaborarea de oferte in domeniul serviciilor energetice, in colaborare cu serviciile de specialitate;
-Optimizarea costurilor in faza de ofertare a  lucrarilor;
-Stabileste relatii de colaborare cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectelor;
-Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectelor pentru contractele finale in conformitate cu propunerea financiara a activitatilor prevazute a se desfasura in cadrul proiectelor.
-Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectelor si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipele de proiect;
-Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre sefii ierarhici, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte;
-Face propuneri de imbunatatire a modului de lucru pentru a maximiza eficienta proiectelor;
-Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute;
-Arhiveaza corespunzator documentatia legata de proiect;
-Pregateste noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele proiectelor anterioare si face propuneri de buget pentru fiecare proiect in parte pe care le inainteaza spre aprobare;
-Evalueaza impactul proiectului si il comunica conducerii, finantatorilor si partenerilor de proiect;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 31/1990 actualizata privind societatile comerciale;
-Legea protectiei mediului nr. 137/1995 cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
-Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de specialist  marketing senior in cadrul Serviciului Marketing Vanzari Ofertare – Directia Tehnica vor fi depuse la S FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 10.02.2021, ora 14.00.

04.02.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs, în data de 29.01.2021,  ora 10.00, pentru ocuparea unui post de Sef Birou Corp Control cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:

-Cerinte specifice:
-Studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
-Experienta de minim 3 ani in domeniu;
-Experienta de lucru in domeniul controlului financiar preventiv (constituie avantaj);
-Cunoasterea temeinica a legislatiei financiar – contabilitate;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Cunostinte de utilizare PC (Microsoft Office) nivel avansat.

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare, negociere si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
-Capacitate de a-și asuma responsabilitatea deciziilor;
-Disponibilitate la lucru în program prelungit;
-Loialitate față de interesele societății;
-Abilitate în susţinerea intereselor legitime ale filialei;
-Reprezentativitate şi onestitate în relaţiile cu organele puterii judecătoreşti sau alte organisme, pentru care a primit mandat din partea conducerii filialei.

Atributiile si Responsabilitatile postului:

-Aplicarea strategiei şi politicilor S FISE Electrica Serv SA în domeniul organizarii şi modernizării manageriale, precum şi elaborarea, urmărirea şi controlul modului de indeplinire a programelor aferente;
-Coordonarea şi aplicarea procedurilor interne de lucru si tematici de control pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul Biroului Corp Control, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Asigurarea modului de aplicare a sancţiunilor disciplinare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
-Asigurarea asistenţei de specialitate, îndrumarii metodologice, respectiv urmăririi şi controlul în domeniul propriu de activitate;
-Elaborarea de propuneri de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Controlarea modului de respectare a prevederilor licentelor si reglementărilor aplicabile de către entitătile societătii;
-Coordonarea metodologică si operatională a activitătii de control tehnic si control financiar din entitătile organizatorice ale societătii si sucursalele coordonate;
-Inaintarea rapoartelor sintetice privind controlul tehnic si controlul financiar de gestiune,  directorului general al societătii;
-Intocmirea situatiilor si rapoartelor solicitate de directorul general al filialei, respectiv de seful de serviciu;
-Realizarea verificărilor şi controalelor dispuse de alte structuri (S Electrica SA, Ministerul de Interne, Curtea de Conturi, ANRE etc), cu avizul Directorului General;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
-HG nr. 909/1997, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
-15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, actualizata;
-Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de Sef Birou Corp Control – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro , până la data de 28.01.2021, ora 14.00.

20.01.2021


ERATĂ

la ANUNȚUL din data de 15.12.2020

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 22.12.2020, ora 11.00, pentru ocuparea unui post de Consultant Management, cu contract de muncă pe durată determinata în cadrul Cabinet Director General.

Referitor la perioada Contractului Individual de Munca, din anuntul de concurs,  publicat in data de 15.12.2020, pentru ocuparea postului vacant de Consultant Management din cadrul cadrul Cabinet Director General, pe durată determinata,

-având în vedere faptul că dintr-o eroare de tehnoredactare la durata Contractului Individual de Munca, se rectifică și va avea următorul conținut:

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza in data de 22.12.2020, ora 11.00, concurs pentru ocuparea unui post de Consultant Management contract de munca pe durata nedeterminata in cadrul cadrul Cabinet Director General.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Direcția Resurse Umane si Administrativ și/sau la telefon 037205002.

22.12.2020


ERATĂ

la ANUNȚUL din data de 15.12.2020

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 22.12.2020  ora 13.00, pentru ocuparea unui post de consilier juridic, cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Juridic, Etica si Conformitate.

Referitor la perioada Contractului Individual de Munca, din anuntul de concurs,  publicat in data de 15.12.2020, pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul cadrul Departamentului Juridic, Etica si Conformitate, pe durată nedeterminata,

-având în vedere faptul că dintr-o eroare de tehnoredactare la durata Contractului Individual de Munca, se rectifică și va avea următorul conținut:

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza in data de 22.12.2020, ora 13.00, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic cu contract de munca pe durata determinata in cadrul cadrul Departamentului Juridic, Etica si Conformitate.”

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Direcția Resurse Umane si Administrativ și/sau la telefon 037205002.

18.12.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza în data de 22.12.2020,  ora 11.00, concurs pentru ocuparea a doua posturi de consultant management, cu contract de muncă pe durată determinata în cadrul Cabinet Director General.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
-Experienta de minim 5 ani in domeniul managementului general sau domenii conexe;
-Cunoasterea limbii engleze (nivel mediu);
-Experienta de lucru in domeniul controlului financiar preventiv (constituie avantaj);
-Cunoasterea temeinica a legislatiei financiar – contabilitate;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii
-Cunostinte de utilizare PC (Microsoft Office) nivel avansat.

Cerintele postului:

1. Aplicarea strategiei şi politicilor S FISE Electrica Serv SA în domeniul organizarii şi modernizării manageriale, precum şi elaborarea, urmărirea şi controlul modului de indeplinire a programelor aferente;
2. Elaborarea şi respectiv actualizarea procedurilor cu caracter metodologic în domeniul de activitate;
3. Urmarirea implementarii recomandarilor rezultate din misiunile de audit;
4. Urmarirea implementarii masurilor rezultate in urma actiunilor de control;
5. Asigurarea rezolvarii sarcinilor rezultate din hotărârile Adunarii Generale a Actionarilor, ale Consiliului de Administraţie sau primite de la Directorul General cu respectarea legislaţiei în vigoare;
6. Indeplinirea altor sarcini primite de la seful ierarhic superior in conditiile legii, conform legislatiei si procedurilor interne in vigoare;
7. La solicitarea Directorului General sa preia spre rezolvare si sarcinile altui post din cadrul societatii;
8. Urmarirea punerii in aplicare a masurilor rezultate in urma verificărilor şi controalelor dispuse de alte structuri (S Electrica SA, Ministerul de Interne, Curtea de Conturi, etc), cu avizul Directorului General.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de consultant management in cadrul Cabinet Director General vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 21.12.2020, ora 14.00.

15.12.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza în data de 22.12.2020,  ora 13.00, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic, cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Juridic, Etica si Conformitate.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare juridice cu diploma de licenta (alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Experienta de minim 5 ani in domeniu;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Cunostinte de utilizare PC (Microsoft Office) nivel avansat.

Cerintele postului:

1. Aplicarea strategiei şi politicilor S FISE Electrica Serv SA în domeniul organizarii şi modernizării manageriale, precum şi elaborarea, urmărirea şi controlul modului de indeplinire a programelor aferente;
2. Acordă asistență juridică necesară, la solicitare, în desfășurarea activității societatii;
3. Concepe, redactează şi transmite în termenele legale, sub îndrumarea managerului de departament, urmatoarele:
-plângeri la organele de urmărire penală;
-acţiuni în justiţie;
-notificări;
-întâmpinări și răspunsuri la întâmpinare;
-note de concluzii scrise;
-cereri la notariate;
-cereri de punere în executare silită a sentințelor judecătorești și orice alte cereri aferente executării silite;
-orice alte cereri necesare in dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau al organelor de cercetare penală;
4. Asigură corectitudinea din punct de vedere juridic a lucrărilor efectuate, în baza documentelor puse la dispoziție și respectă termenele de predare a acestora;
5. Apără drepturile și interesele legitime ale societății;
6. Analizează situaţia litigiilor, a agenţilor economici în stare de faliment şi a infracţiunilor pe sucursală şi a cauzelor care le generează, informează Departamentul Juridic, Etica si Conformitate şi propune măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea şi prevenirea acestor cauze, în colaborare cu compartimentele competente;
7. În litigiile in fața instanțelor judecătorești în care societatea are calitate procesuală, obligația de reprezentare și diligența consilierului juridic subzistă până la comunicarea încheierii de încetare a executării silite de către executorul judecătoresc.
8. Urmărește evoluția unor acțiuni în care FISE Electrica Serv SA este implicată, de tipul cercetării sau urmăririi penale, prin ținerea permanentă a legăturii cu organele Ministerului Public și a organelor de poliție, în cauzele în care nu au fost angajați avocați;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de consilier juridic  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 21.12.2020, ora 14.00.

15.12.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs, în data de 09.12.2020,  ora 10.00, pentru ocuparea unui post de Sef Birou Corp Control cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:

Cerinte specifice:

-Studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta ;
-Experienta de minim 3 ani in domeniu;
-Experienta de lucru in domeniul controlului financiar preventiv (constituie avantaj);
-Cunoasterea temeinica a legislatiei financiar – contabilitate;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Cunostinte de utilizare PC (Microsoft Office) nivel avansat.

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare, negociere si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
-Capacitate de a-și asuma responsabilitatea deciziilor;
-Disponibilitate la lucru în program prelungit;
-Loialitate față de interesele societății;
-Abilitate în susţinerea intereselor legitime ale filialei;
-Reprezentativitate şi onestitate în relaţiile cu organele puterii judecătoreşti sau alte organisme, pentru care a primit mandat din partea conducerii filialei.

Atributiile si Responsabilitatile postului:

-Aplicarea strategiei şi politicilor S FISE Electrica Serv SA în domeniul organizarii şi modernizării manageriale, precum şi elaborarea, urmărirea şi controlul modului de indeplinire a programelor aferente;
-Coordonarea şi aplicarea procedurilor interne de lucru si tematici de control pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul Biroului Corp Control, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Asigurarea modului de aplicare a sancţiunilor disciplinare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
-Asigurarea asistenţei de specialitate, îndrumarii metodologice, respectiv urmăririi şi controlul în domeniul propriu de activitate;
-Elaborarea de propuneri de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Controlarea modului de respectare a prevederilor licentelor si reglementărilor aplicabile de către entitătile societătii;
-Coordonarea metodologică si operatională a activitătii de control tehnic si control financiar din entitătile organizatorice ale societătii si sucursalele coordonate;
-Inaintarea rapoartelor sintetice privind controlul tehnic si controlul financiar de gestiune, directorului general al societătii;
-Intocmirea situatiilor si rapoartelor solicitate de directorul general al filialei, respectiv de seful de serviciu;
-Realizarea verificărilor şi controalelor dispuse de alte structuri (S Electrica SA, Ministerul de Interne, Curtea de Conturi, ANRE etc), cu avizul Directorului General;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
-HG nr. 909/1997, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
-15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, actualizata;
-Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de Sef Serviciu Management Active in cadrul Directiei Management Proprietati si Dezvoltare Produse  – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro , până la data de 08.12.2020, ora 14.00.

02.12.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 19.11.2020, ora 14.00, pentru ocuparea unui post de financial controller cu contract individual de munca pe durata determinata,  în cadrul Directiei Economice –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:

-Studii superioare economice, financiar contabile,  finalizate cu diploma de licenta;
-Experienta minim 3 ani in domeniul financiar/contabil, preferabil in audit/consultanta;
-Cunostinte solide in domeniul finantelor, controllingului, contabilitatii si fiscalitatii;
-Cunostinte privind practicile pietelor financiare, ale sistemului bancar si de analiza si raportare  a datelor si informatiilor financiare ;
-Cunostinte legate de principiile de afaceri si management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, tehnici de conducere ;
-Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;
-Certificarea ACCA obtinuta/in curs de obtinere, sau certificare echivalenta;
-Fluenta in limba engleza prezinta un avantaj;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Cunostinte SAP reprezinta un avantaj;
-Agilitate in intelegerea business-ului;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat;
-Inalte standarde etice.

Atributiile  postului :

-Urmareste activitatea economico – financiara a societatii privind respectarea legislatiei fiscale si a reglementarilor in domeniu;
-Urmareste intocmirea si executarea BVC-ului societatii;
-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul filialei;
-Sustine activ imbunatatirea listei KPI si KFI a grupului si contribuie la completarea raportarii lunare care va fi prezentata catre management / Consiliu de Administratie;
-Asigura consilierea privind legislatia fiscala si reglementarile in domeniu;
-Se implica in analiza si imbunatatirea proceselor SAP;
-Monitorizeaza si verifica fluxul de informatii financiare din companie catre exterior;
-Furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize si detaliere costuri);
-Impreuna cu Directorul Economic, reprezinta filiala ca si persoana de contact pentru aspectele financiare, mentinand si imbunatatind relatia cu Grupul;
-Ia parte la definirea strategiilor de succes, care sa asigure o crestere constanta a cifrei de afaceri a societatii;
-Realizeaza analize financiare pentru fiecare decizie de afaceri si ofera consiliere financiara directorilor din alte departamente;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, Directorului General Adjunct, Directorului Economic, respectiv conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Adapteaza si imbunatateste sistemul de raportare in functie de necesitatile semnalate de catre conducerea societatii, membrii Consiliului de Administratie sau conducerea grupului Electrica;
-Urmareste aplicarea procedurilor si instructiunilor de lucru pentru aplicarea legislatiei fiscale si monitorizeaza implementarea ei;
-Informeaza, sprijina si asigura asistenta Directorului General, Directorului General Adjunct, si Directorului Economic in legatura cu activitatea economico – financiara a societatii;
-Verifica periodic executia bugetara prin confruntarea rapoartelor directiilor si sucursalelor cu informatia financiar – contabila si furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente / entitati (analize sau detaliere de costuri);
-Raporteaza Consiliului de Administratie stadiul executarii bugetelor, abaterile semnalate si masurile corective ce trebuie adoptate.
-Asigura consiliere, daca este cazul, privind acţiunile de lichidare a datoriilor şi creanţelor;
-Urmareste, analizeaza si imbunatateste acuratetea datelor introduse in sistemul informatic SAP;

Responsabilitatile postului

-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul companiei si Grupului;
-Elaboreaza rapoarte manageriale lunare de urmarire a evolutiei indicatorilor de performanta si a rezultatelor actuale versus buget;
-Participa la intocmirea raportarilor financiare lunare, trimestriale, semestriale si anuale, pe baza situatiilor financiare si a indicatorilor operationali;
-Ofera suport in elaborarea analizelor/elaboreaza analize/calcule solicitate de catre Consiliul de Administratie;
-Sustine monitorizarea si verificarea fluxului de informatii financiare din companie catre exterior;
-Sustine furnizarea rapoartelor financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize, detaliere de costuri etc);
-Participa la realizarea bugetului anual de venituri si cheltuieli, prin colaborarea cu partile implicate;
-Identifica in cadrul companiei procesele care pot fi imbunatatite si propune actiuni de eficientizare a acestora.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-Legea contabilitatii nr. 82/1991;
-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de  Financial Controller in cadrul Directiei Economice – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 18.11.2020, ora 14.00.

“Documentele se pot transmite, in format scan si la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro

12.11.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs, în data de 19.11.2020,  ora 15.00, pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu Management Active cu contract de muncă pe durată determinata în cadrul Directiei Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare economice sau juridice cu diploma de licenta (alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Cunostinte solide si experienta practica dovedita in management ;

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare, negociere si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
-Capacitate de a-și asuma responsabilitatea deciziilor;
-Disponibilitate la lucru în program prelungit;
-Loialitate față de interesele societății;
-Abilitate în susţinerea intereselor legitime ale filialei;
-Reprezentativitate şi onestitate în relaţiile cu organele puterii judecătoreşti sau alte organisme, pentru care a primit mandat din partea conducerii filialei.

Atributiile si Responsabilitatile postului:

-Asigurarea şi coordonarea activităţii de administrare şi utilizare eficienta a patrimoniului societăţii;
-Asigurarea respectarii legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor societatii, pentru care i se solicită avizul;
-Elaborarea de propuneri de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Gestionarea, coordonarea si urmarirea activitatii desfasurate in spatiile de cazare aferente obiectivelor sociale si a mijloacelor de transport pe apa aflate in proprietatea S FISE Electrica Serv SA;
-Analizarea si intocmirea documentatiilor privind vanzarile, cumpararile, inchirierile, concesionarile de terenuri sau spatii si alte imobilizari corporale, de natura activelor, aflate in proprietate S FISE Electrica Serv SA la si de la persoane fizice sau juridice, in vederea promovarii spre aprobare in CA / AGA;
-Analizarea si intocmirea notelor de fundamentare pentru documentatiile privind scoaterea din uz, valorificarea si casarea obiectelor de inventar si a echipamentelor individuale de protectie in vederea obtinerii aprobarii Consiuliului de Administratie a Societatii, pentru Aparatul Central si SISE;
-Analizarea si intocmirea notelor de fundamentare pentru documentaţiile tehnico-economice privind cumpărări / vanzari de terenuri şi/sau construcţii şi alte imobilizări corporale, de natura activelor, închirieri, locaţii de gestiune, concesionari de imobile (teren cu sau fără construcţii) de la şi către alte persoane fizice sau juridice in vederea promovarii spre aprobare a Consiliului de Administratie si/sau a Adunarii Generale a Actionarilor;
-Participarea la reevaluarea patrimoniului conform reglemantarilor legale si a standardelor internationale de valuare, in vigoare;
-Coordonarea şi urmărirea derularii activităţii de înscriere în evidenţele de publicitate imobiliară a dreptului de proprietate al societăţii asupra imobilelor aflate în patrimoniu, precum si asigurarea evidenţei patrimoniului imobiliar existent la nivelul S FISE Electrica Serv SA
-Participarea la inventarierea patrimoniului conform reglementarilor legale in vigoare;
-Intocmirea punctelor de vedere privind litigiile aflate in derulare la instantele judecatoresti privind imobilizarile corporale aflate in patrimoniu FISE Electrica Serv SA;
-Propunerea strategiilor pe termen mediu pentru dezvoltarea afacerii;
-Organizarea sistemului informational specific activitatii de patrimoniu;
-Stabilirea bazei de impozitare şi a taxelor locale ce trebuie plătite organelor administraţiei publice locale;
-Urmarirea încadrarii in BVC alocat domeniului propriu de activitate;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-Legea nr. 7/1996 – a cadastrului și publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare ;
-H.G nr. 276/2013 – privind stabilirea valorii de intrare a valorii mijloacelor fixe;
-Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare
-Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
-HG nr. 909/1997, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
-15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, actualizata;
-Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de Sef Serviciu Management Active in cadrul Directiei Management Proprietati si Dezvoltare Produse  – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 18.11.2020, ora 14.00.

“Documentele se pot transmite, in format scan si la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro

12.11.2020


 

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 13.11.2020,  ora 12.00, pentru ocuparea unui post de manager de departament cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Juridic, Etica si Conformitate – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare juridice cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Experienta anterioara intr-o functie de conducere din domeniul similar, avand expunere si palmares verificabil;

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare, negociere si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati de comunicare si prezentare;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;
-Capacitate de a-și asuma responsabilitatea deciziilor;
-Disponibilitate la lucru în program prelungit;
-Loialitate față de interesele societății;
-Abilitate în susţinerea intereselor legitime ale filialei;
-Reprezentativitate şi onestitate în relaţiile cu organele puterii judecătoreşti sau alte organisme, pentru care a primit mandat din partea conducerii filialei.
-Spirit de echipa, eficient, flexibil și adaptabil, proactiv, persoana care are capacitatea de a stabili prioritățile pentru a livra rezultate la timp;
-Experiență în lucrul cu Registrul Comerțului și Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
-Bune cunostinte ale pachetului MS Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word);
-Leadership si foarte bune abilitati de lucru in echipa.

Atributiile si Responsabilitatile postului:

-Conduce, organizează, gestionează, coordonează și controlează activitatea Departamentului Juridic si Etica.
-Susţine reprezentarea filialei în fața instanţelor de judecată sau la cele de arbitraj în care este implicată filiala, având în vedere documentațiile puse la dispoziție de Direcțiile/Serviciile/Compartimentele societății, protejând drepturile și interesele societății în raporturile cu autoritățile publice, instituții, persoane fizice și juridice, române și străine, în cauzele în care nu au fost angajați avocați;
-Efectuează în teritoriu un control periodic al activității juridice din cadrul sucursalelor societății, semnalează eventuale deficiențe dacă acestea se constată în activitatea SISE, în aplicarea dispozițiilor legale și propune măsuri de remediere și prevenire a unor astfel de deficiențe;
-Gestionează publicaţiile de specialitate în domeniu (colecţia Monitorul Oficial, legislaţie, practică judiciară, literatură de specialitate etc.);
-Redacteaza opinii legale şi puncte de vedere;
-Întocmește notele de fundamentare pentru documentațiile specifice domeniului de activitate al departamentului  în vedrea prezentării acestora spre aprobare către Consiliul de Administrație/Adunarea Generală a Acționarilor;
-Asigura implementarea documentelor sistemului de management al calităţii referitoare la procesele de care răspunde, controlarea modului de desfăşurare al acestor procese, analizeaza rezultatele şi stabileste limitele de competenţă şi acţiunile pentru îmbunătăţirea performanţelor proceselor specifice activităţii administrative, definite prin proceduri şi instrucţiuni de calitate;
-Identifica, evalueaza și clasifica riscurile potențiale din perspectiva eticii și sustenabilității atât pentru contextul organizațional actual cât și pentru evoluția sa viitoare, asigurand elaborarea măsurilor de gestionare a acestora, și urmărirea implementării lor;
-Dezvolta si implementeaza programele de diseminare a valorilor si principiilor Codului de Etica si Conduita Profesionala si de constientizare a personalului filialei cu privire la acestea, în acord cu liniile directoare existente la nivelul Electrica, asigurandu-se că toți angajații și directorii cu mandat ai filialei cunosc prevederile Codului de etică şi conduită profesională şi ale politicilor aferente, inclusiv obligaţiile ce le revin cu privire la semnarea şi depunerea declarației de absență a conflictelor de interese şi a declaraţiilor / rapoartelor privind cadourile, cheltuielile de protocol şi participarile la evenimente;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Noul Cod civil;
-Noul Cod de procedură civilă;
-Legea 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare – Codul muncii;
-Legea Insolventei 85/2014;
-Alte legi si reglementari;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de manager de departament in cadrul Departamentului Juridic si Etica – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 12.11.2020, ora 14.00.

06.11.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 23.09.2020,  ora 11.00, pentru ocuparea unui post de consultant management, cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Compartimentului Dezvoltare Produse –   Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse.

 

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare tehnice cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
-MS Office avansat;
-Cunoasterea limbii engleze (nivel avansat) ;
-Experiență minimă de 5 ani în activitatea de marketing;
-Cunoștințe în domeniul marketingului (analiză, studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, bază de date);
-Cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);

Cerinte:

-Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
-Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
-Bune cunostinte  si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
-Cunoasterea sistemelor de  masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
-Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Atributiile si Responsabilitatile postului:

-Participă în mod activ la identificarea nevoilor de dezvoltare produse și servicii noi;
-Participă la monitorizarea evoluțiilor din piața și activitățile principalilor competitori, precum și ale jucătorilor alternativi, privind diversificarea portofoliului de produse și servicii noi;
-Participă în procesul de dezvoltare și de implementare produse noi (sub coordonarea echipei de dezvoltare de produse);
-Participă la decizia de elaborare a prețurilor, analizează periodic competitivitatea ofertei actuale și emite propuneri de actualizare a preturilor pentru segmentul B2B;
-Răspunde de aspectele legate de implementarea proiectelor pilot (market trial), de monitorizarea rezultatelor pe parcursul derulării acestuia, si contribuie in mod activ la îmbunătăţirea conceptului. Împreună cu echipa de dezvoltare produse participă la definirea argumentelor de vânzare ale produsului, inclusiv viziune, obiective, indicatori de performanţă;
-Participă la definirea strategiei de lansare a produsului (inclusiv la elaborarea planului de vânzări);
-Este responsabil de succesul pe piaţă al produselor /serviciilor din aria de responsabilitate, monitorizează și raportează rezultatele vânzărilor și evaluează atingerea indicatorilor de performanţă definiţi (monitorizare comercială și financiară);
-Asigură managementul partenerilor externi și din cadrul grupului , in vederea livrarii serviciilor/produselor din aria de responsabilitate;
-Propune și implementează măsuri de corectare/îmbunătăţire pentru atingerea obiectivelor de vânzări asumate;
-Răspunde de optimizarea și dezvoltarea canalelor de promovare,vânzare și relații clienți (directe si indirecte) pentru produsele /serviciile din aria de responsabilitate;
-Răspunde de colectarea și transmiterea către echipa de dezvoltare de produse a propunerilor de îmbunătăţire a produsului, rezultate în urma analizelor de performanță și/sau din feedback-urile primite de la clienți și/sau manageri vânzări).

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-HG nr. 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
-Ordinul ANRE 96/2017 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii de mentenanta

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de consultant management in cadrul Compartiment Dezvoltare Produse – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 22.09.2020, ora 14.00.

18.09.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 11.09.2020, ora 11.00, pentru ocuparea unui  post de consilier  cu contract individual de muncă pe durată determinata, pana la data de 31.12.2020,  în cadrul Cabinet Director General –  S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Experienta minima de un an in domeniul financiar, achizitii, derulare contracte comerciale, management general;
-tilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;

Cerinte:

-Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;
-Cunostinte in domeniul finantelor si fiscalitate;
-Cunostinte SAP prezinta un avantaj;
-Agilitate in intelegerea business-ului;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Comunicare eficienta;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat;
-Inalte standarde etice.

Responsabilitatile postului:

-Monitorizarea recomandarilor rezultate in urma auditurilor interne regulare sau ad-hoc;
-Urmarirea implementarii masurilor rezultate in urma auditurilor;
-Raportarea indeplinirii masurilor;
-Controlul si urmarirea revizuirilor procedurale in vederea prevenirii abaterilor si neconformitatilor;
-Intocmirea unui plan de preventie;
-Indeplineste sarcini primite de la Directorul General.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos bibliografia recomandata:

-Legea dialogului social nr. 62/2011 actualizat
-Legea 53/2003 – Codul Muncii actualizat
-Legea societatilor nr. 31/1990 actualizata.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de consilier in cadrul Cabinet Director General –  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 10.09.2020, ora 12.00.

04.09.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs   în data de 14.09.2020,  ora 11.00, pentru ocuparea a unui post de  manager de proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Compartimentului Dezvoltare Produse  –  Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare tehnice cu diploma de licenta (electrotehnica, electroenergetica), alte cursuri, atestate si competente profesionale – constituie un avantaj;
-Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor ;
-Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
-MS Office avansat;
-Cunoasterea limbii engleze (nivel avansat) ;

Cerinte:

-Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
-Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
-Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
-Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile postului:

-Asigura managementul de proiect pentru implementarea solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie – de la momentul semnarii contractului de implementare ;
-Raspunde de urmarirea fazelor principale ale implementarii la clienti a solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie ;
-Asigura comunicarea permanenta cu managerul de vanzari alocat privind etapele si termenele de realizare a lucrarilor ;
-Elaboreaza, monitorizeaza si raporteaza indicatori de proces relevanti, identifica eventualele deviatii, elaboreaza fise de neconformitate, initiaza masuri corective si preventive si urmareste implementarea acestora ;
-Valideaza receptia echipamentelor si /sau a lucrarilor executate de prestatorii terti ;
-Analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si identifica masuri de eliminare si prevenire a neconformitatilor ;
-Participa la stabilirea de criterii si indicatori de calitate pentru contracte si comenzi  ;
-Intocmeste referate de necesitate pentru achizitia de produse si servicii nesesare in faza de implementare ;
-Primeste certificate de conformitate ale furnizorilor, verifica si valideaza conformitatea acestora cu cerintele interne ;
-Asigura intocmirea tuturor analizelor solicitate, aferente ariei de activitate  ;
-Intocmeste proceduri si instructiuni de lucru aplicabile in aria de responsabilitate ;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Certificat cazier judiciar ;
-Certificat medical care sa ateste starea de sanatate a candidatului;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;
-Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);
-Copie livret militar (daca este cazul);
-Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie certificat nastere copil ( daca este cazul);

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Bibliografie:

1.Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012;
2.Ord. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea” Data: 28.12.2018 MO 1114/28.12.2018
3.Ordinul ANRE 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Data: 15.04.2020 MO 330/23.04.2020;
4.Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Republicata. MO 577/13.08.2010 MODIFICATA prin O.G. 29 /2010
5.Ord. 11/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018. Data: 30.01.2020. MO 68/31.01.2020.
6.Ord. 45/2016 – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice
7.Ord. 11 /2013- aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu executia,precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatii Data: 22.03.2013 MO 152/21.03.2013 Abroga Ord. 90/2009; Modificat prin Ordinul 116/2016
8.Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de manager de proiect in cadrul Compartimentului Dezvoltare Produse – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ  până la data de 11.09.2020 ora 12.00.

04.09.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 15.09.2020,  ora 11.00, pentru ocuparea unui post de consultant management, cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Compartimentului Dezvoltare Produse –   Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare tehnice cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare ;
-MS Office avansat;
-Cunoasterea limbii engleze (nivel avansat) ;
-Experiență minimă de 5 ani în activitatea de marketing;
-Cunoștințe în domeniul marketingului (analiză, studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, bază de date);
-Cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);

Cerinte:

-Cunoasterea pietei de energie din Romania ;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
-Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
-Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
-Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Atributiile si Responsabilitatile postului:

-Participă în mod activ la identificarea nevoilor de dezvoltare produse și servicii noi;
-Participă la monitorizarea evoluțiilor din piața și activitățile principalilor competitori, precum și ale jucătorilor alternativi, privind diversificarea portofoliului de produse și servicii noi;
-Participă în procesul de dezvoltare și de implementare produse noi (sub coordonarea echipei de dezvoltare de produse);
-Participă la decizia de elaborare a prețurilor, analizează periodic competitivitatea ofertei actuale și emite propuneri de actualizare a preturilor pentru segmentul B2B;
-Răspunde de aspectele legate de implementarea proiectelor pilot (market trial), de monitorizarea rezultatelor pe parcursul derulării acestuia, si contribuie in mod activ la îmbunătăţirea conceptului. Împreună cu echipa de dezvoltare produse participă la definirea argumentelor de vânzare ale produsului, inclusiv viziune, obiective, indicatori de performanţă;
-Participă la definirea strategiei de lansare a produsului (inclusiv la elaborarea planului de vânzări);
-Este responsabil de succesul pe piaţă al produselor /serviciilor din aria de responsabilitate, monitorizează și raportează rezultatele vânzărilor și evaluează atingerea indicatorilor de performanţă definiţi (monitorizare comercială și financiară);
-Asigură managementul partenerilor externi și din cadrul grupului , in vederea livrarii serviciilor/produselor din aria de responsabilitate;
-Propune și implementează măsuri de corectare/îmbunătăţire pentru atingerea obiectivelor de vânzări asumate;
-Răspunde de optimizarea și dezvoltarea canalelor de promovare,vânzare și relații clienți (directe si indirecte) pentru produsele /serviciile din aria de responsabilitate;
-Răspunde de colectarea și transmiterea către echipa de dezvoltare de produse a propunerilor de îmbunătăţire a produsului, rezultate în urma analizelor de performanță și/sau din feedback-urile primite de la clienți și/sau manageri vânzări).

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-HG nr. 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
-Ordinul ANRE 96/2017 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii de mentenanta

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de consultant management in cadrul Directiei Management Proprietati si Dezvoltare Produse  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 14.09.2020, ora 14.00.

04.09.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 16.07.2020 ora 10.00 pentru ocuparea unui  post de specialist financiar senior cu contract de muncă pe durată determinată pana la data de 31.12.2020 în cadrul Compartimentului Suport Tehnic – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare economice, cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Cunostinte solide in domeniul finantelor, contabilitatii si fiscalitatii;
-Cunostinte privind practicile pietelor financiare, ale sistemului bancar si de analiza si raportare a datelor si informatiilor financiare;
-Cunostinte de utilizare a calculatorului (Office Word, Excel)

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului:

-Urmarirea executarii contractelor derulate de Directia de Servicii Energetice Oltenia;
-Urmarirea incasarii creantelor de la clienti;
-Realizarea de raportari si analize economice lunare pentru DSEO;
-Evidenta comenzi lansate si executate;
-Propuneri de reorganizare DSEO in centre si subcentre de cost;
-Analiza prag de rentabilitate si monitorizare realizari;
-Propuneri de rentabilizare.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

Tematica

1.Obligații care le revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării și conducerii contabilității
2.Regimul documentelor financiar – contabile
3.Aria de aplicare a OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (aria de aplicare, moneda de raportare, calculul și analiza criteriilor de mărime, stabilirea obligațiilor de raportare financiară și a obligațiilor de auditare)
4.Elementele situațiilor financiare (active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli, venituri, fluxuri de numerar)
5.Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale pentru diferitele categorii de entități în funcție de criteriile de mărime (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, note explicative la situațiile financiare anuale)
6.Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoașterea și evaluarea
7.Contabilitatea activelor circulante (recunoașterea; evaluarea inițială; evaluarea la data bilanțului; evaluarea la ieșire; tratamente contabile privind stocurile, investițiile pe termen scurt și casa și conturile la bănci; transferuri între diferite categorii de active; contabilitatea decontărilor cu clienții, furnizorii, asigurările și protecția socială, bugetul statului și fondurile speciale, debitorii diverși; ajustările pentru deprecierea creanțelor; cerințe privind prezentarea de informații, etc.)
8.Contabilitatea datoriilor pe termen scurt (contabilitatea decontărilor cu furnizorii, clienții, asigurările și protecția socială, bugetul statului și fondurile speciale, creditorii diverși, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, cerințe privind prezentarea de informații, etc.)
9.Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în avans
10.Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor
11.Determinarea costurilor și a rezultatelor. Utilizarea sistemului conturilor de gestiune în România
12.Metode de calcul a costurilor
13.Contul de rezultate diferențial și indicatorii specifici calculați pe baza acestuia. Analiza cost – volum – profit și performanța (modelul cost – volum – profit (CVP), pragul de rentabilitate, punctul de echilibru, cifra de afaceri critică, intervalul de siguranță, levierul operațional) 14. Măsurarea performanței prin metoda costurilor țintă (etapele costurilor țintă, metodologia
14.Decizii manageriale pe termen scurt bazate pe costuri (decizii de închidere sau continuare a activității, decizii de acceptare sau refuzare a comenzilor speciale, factori limitativi)
15.Măsurarea performanței prin bugete (bugetul vânzărilor, bugetul costurilor administrative și de distribuție, bugetul producției, bugetul achizițiilor de materiale directe, bugetul costurilor cu materialele directe, bugetul manoperei, bugetul costurilor indirecte de producție, bugetul costurilor de producție, bugetul de TVA, bugetul încasărilor, bugetul plăților, bugetul general de trezorerie, situațiile financiare previzionate)

Bibliografie

1.Legea contabilității nr. 82/1991,
2.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
3.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune,
4.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile,
5.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
6.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
7.Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de specialist financiar senior in cadrul Compartimentului Suport Tehnic – Directia Servicii Energetice Oltenia vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 15.07.2020, ora 14.00.

10.07.2020


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 14.07.2020,  ora 10.00 pentru ocuparea unui post de specialist relatii publice si comunicare, cu contract de muncă pe durată determinata pana la data de 31.12.2020, în cadrul Muzeului National Tehnic “ Dimitrie Leonida”  –   S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Cunostinte solide si experienta practica dovedita in activitatea de relatii publice si comunicare ;
-MS Office avansat;

Cerinte:

-Cunostinte in domeniul relatiilor publice si comunicarii si legislatia specifica;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Comunicare eficienta;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat;
-Inalte standarde etice.

Atributiile si Responsabilitatile postului:

-Mentine contactul permanent cu publicul, cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi foruri internaţionale;
-Mentine, extinde si dezvolta relatia mass-media si online;
-Redactează articole complete, rapoarte sau teme in reviste şi ziare;
-Editează materialele puse la dispozitie de colaboratorii externi si le publica in in mediu on-line sau mass-media;
-Asigura realizarea unor materiale publicitare (ghiduri, pliante, ilustrate) de prezentare si promovare pentru toate manifestările organizate de Muzeul Naţional Tehnic;
-Întocmeşte contractele de colaborare, parteneriat, comodat la solicitarea directorului muzeului
-Administreaza si actualizeaza site-ul muzeului si retelei de socializare;
-Intocmeste strategiile complexe asociate tuturor activităților publice ale muzeului, ce are menirea de a ajuta muzeul să își îndeplinească mai bine misiunea culturală, ținând cont în egală măsură de specificul stakeholderilor muzeului, al muzeului pentru diferite medii (cultural, turistic, universitar, etc.), campanii de publicitate în media şi hors-media, concepute şi concretizate în funcţie de categoriile de receptori;
-Intocmeste planul de marketing si strategiile adoptate de muzeu pentru atragerea vizitatorilor ținând cont de nevoile și caracteristicile acestora
-Organizeaza sistemul informational, primirea, preluarea si transmiterea informatiilor in timp operativ
-Intocmeste materialele pentru promovarea imaginii Muzeului si implicit a societatii prin modul de realizare a obiectului propriu de activitate, comunicate de presa
-Organizeaza campanii de publicitate, fun-reisgn
-Planifica, dezvolta, implementeaza si evalueaza strategiile de informare si comunicare care asigura intelegerea si imaginea favorabila cu privire la companii si alte organizatii, bunurile si serviciile acestora, rolul lor in cadrul comunitatii
-Propune actiuni de eficientizare si masuri pentru domeniul propriu de activitate
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Cunoasterea temeinica a unei limbi straine
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare
-Capacitatea de planificare a activităţilor proprii;
-Capacităţi de lucru în echipă;
-Capacitate de a-şi asuma responsabilitatea deciziilor;
-Capacitate de analiză şi sinteză;
-Capacitatea de exprimare culturala;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

1.Legea  nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, republicată;
Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare;
2.Ordinul nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice;
3.Ordinul nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și a colecțiilor publice;
4.Hotararea nr. 227 din 30 martie 2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii și a unor instituții publice de cultură; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21720)
5.Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816)
6.Marketingul în slujba patrimoniului cultural, Alexandra Zbuchea

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de specialist relatii publice si comunicare in cadrul Muzeului National Tehnic “Dimitrie Leonida” vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 13.07.2020, ora 14.00.

08.07.2020

Skip to toolbar