Jobs archive 2021

“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 20.12.2021,  ora 10.00, pentru ocuparea  a 2 (doua) posturi de electricieni mentenenta/constructii energetice , cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala in domeniul electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile electrice ale beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;

Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.;
-Constituie  un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie  un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL, ITI-PM in instalatiile electrice ale operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile electrice MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie:
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ,etc);
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electricieni mentenenta/constructii energetice SR  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 17.12.2021, ora 10.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

08.12.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 21.12.2021,  ora 10.00, pentru ocuparea  a unui (1) post de maistru SR, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala tehnica de maistri – profil electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
-Experienta in mentenanta instalatiilor electroenergetice, minim 5 ani;
-Cunoasterea instructiunilor de mentenanta a retelelor electrice de MT/JT;

Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita;
-Constituie  un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie  un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza;
-Abilitatea de a lucra in echipa;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA – PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Coordoneaza intreaga activitate a formatiei de lucru din subordine, organizand procesul de munca astfel incat sarcinile de serviciu sa fie realizate in totalitate si la termenele stabilite, respectand prevederile reglementarilor legale in vigoare;
-Conduce nemijlocit formatia de lucru din subordine in scopul realizarii sarcinilor de seviciu;
-Preia spre executie comenzile de lucrari repartizate de seful de centru;
-Raspunde de modul de realizare al sarcinilor de serviciu, cu respectarea legislatiei in vigoare, asigurarea confidentialitatii si secretului de serviciu, in conditiile de calitate si la termenele stabilite.
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate, cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele, instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ, factori de putere, etc);
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune-NTE 009-2010;
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01;
-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015  – prezent .

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de maistru SR, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 17.12.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

08.12.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 14.12.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de electrician mentenanta, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionale de specialitate;
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
-Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare dpdv al SSM;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful ierarhic, daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;
-Participa la formele organizate de societate privind pregatirea si instruire a personalului;
-Isi desfasoara activitatea in stricta concordanta cu documentatia sistemului SMI implementat in societate;
-Raspunde de calitatea , eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Constientizarea aparitiei riscurilor electrice;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele,instructiunile tehnologice, proiect ,etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Respectarea programului de lucru si raspunde de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-Daca i se repartizeaza auto respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Raspunde de respectarea “regulamentului intern” al societatii;
-Sa fie organizat, responsabil si capabil sa respecte termenele limita;
-Se interzice utilizarea in interes personal a mijloacelor auto si a echipamentul din dotare;
-Este interzisa executarea de lucrari in interes personal in timpul programului;
-Se solicita un comportament decent care sa nu prejudicieze in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitati.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:

-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare/Ion Conecini, Simion Rasanu. Ed. Tehnica;
-I 7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;
-Electroenergetică Manual pentru electricieni – ed. AREL București 2009, dr. Ing. Dipl. Fita Nicolae Daniel;
-Legea securitatii si sanatatii in munca- Legea 319/2006;
-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Tematica:
-Instalații electrice de iluminat;
-Instalații de legare la pământ;
-Branșamente electrice aeriene și subterane;
-Accidente produse de electricitate;
-Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
-Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sanatatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electrician mentenanta din cadrul DSEMU, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 si la DSEMU str. Costin Neniţescu, nr. 5-9, et.1-3, sector 6, str. Costin Neniţescu, nr.5-9, et.1-3, sector 6, sau la adresa de e-mail adriana.duta@electricaserv.ro; cariere@electricaserv.ro, până la data de 13.12. 2021, ora. 12:00

03.12.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 15.12.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a doua posturi de deserventi utilaje grele, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU – Autobaza.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala de specialitate;
-Curs /certificat de competenta profesionala in meseria de deserventi utilaje grele /calificare pentru a lucra pe buldoexcavator;
-Apt din punct de vedere medical (examen medical);
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere;
-Conducator auto profesionist cu atestat profesional si permis de conducere auto categoria BE, CE.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executarea lucrarilor respectand normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea foilor de parcurs pentru luna respectiva si predarea acestora din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, carburant, nota de receptie, CMR ;
-Verifica şi ajustează mecanismele utilajului şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acestora;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a utilajului;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii;
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Se asigura inainte de inceperea lucrului ca poate sa-si desfasoare activitatea, fara a pune in pericol siguranta celorlalte persoane implicate in procesul muncii;
-Nu va folosi utilajul in alte scopuri sau in afara perimetrului de lucru, nu va executa lucrari/sapaturi in locuri sau zone ce prezinta riscuri de incendii, explozii ori de accidentare, fara aprobare si fara a fi luate masurile de siguranta ce se impun;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de muncă.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice;
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002;
-Codul Rutier;
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;
-Cazier judiciar.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de deserventi utilaje grele din cadrul DSEMU- Autobaza, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 si la DSEMU str. Costin Neniţescu, nr. 5-9, et.1-3, sector 6, sau la adresa de e-mail adriana.duta@electricaserv.ro; cariere@electricaserv.ro, până la data de 14.12.2021, ora. 12:00

29.11.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 10.12.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de electrician mentenanta cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata in cadrul Centrului Valcea – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:
-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de calificare în meseria de electrician;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.

Cerintele postului :
-Este APT medical si psihologic pentru lucrul in instalatii electrice de distributie a energiei electrice si este APT medical si psihologic pentru lucrul la inaltime in instalatii electrice de distributie a energiei electrice.
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la : LEA it, mt, jt ; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice.Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL,ITI-PM in instalatiile operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.
-Posesor permis de conducere: cel putin categoria “B”.
-Are disponibilitate de lucru in echipa,
-Cunostintele de baza in operarea PC (pachetul MS –Office,email,etc. ) constituie un avantaj.

Atribuţiile ocupantului postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JTsi/sau 110 KV de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele ,etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:

-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamint, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o inslatie instaltie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie:
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.
Normativ pentru proiectarea,executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii unui post de electrician mentenanta in cadrul Centrului Valcea – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 08.12.2021, ora 12:00, in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

24.11.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 09.12.2021, ora 12:00, pentru ocuparea unui post de manager de proiect senior a 2 posturi de specialist proiectare ( specialist grad I sr. ) în cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs pentru postul de manager proiect senior:
-Studii superioare tehnice cu diploma de licenta (electrotehnica, electroenergetica), alte cursuri, atestate si competente profesionale;
-Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor;
-Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare;

Cerinte:
-Cunoasterea pietei de energie din Romania;
-MS Office avansat;
-Cunoasterea limbii engleza ( constituie un avantaj );
-Capacitate sporita de analiza si sinteza;
-Abilitati de organizare si planificare;
-Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
-Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei;
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice;
-Cunoasterea sistemelor de masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate;
-Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile postului:
-Asigura managementul de proiect pentru implementarea solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie – de la momentul semnarii contractului de implementare;
-Raspunde de urmarirea fazelor principale ale implementarii la clienti a solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie;
-Asigura comunicarea permanenta cu managerul de vanzari alocat privind etapele si termenele de realizare a lucrarilor;
-Elaboreaza, monitorizeaza si raporteaza indicatori de proces relevanti, identifica eventualele deviatii, elaboreaza fise de neconformitate, initiaza masuri corective si preventive si urmareste implementarea acestora;
-Valideaza receptia echipamentelor si /sau a lucrarilor executate de prestatorii terti;
-Analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si identifica masuri de eliminare si prevenire a neconformitatilor;
-Participa la stabilirea de criterii si indicatori de calitate pentru contracte si comenzi;
-Intocmeste referate de necesitate pentru achizitia de produse si servicii nesesare in faza de implementare;
-Primeste certificate de conformitate ale furnizorilor, verifica si valideaza conformitatea acestora cu cerintele interne;
-Asigura intocmirea tuturor analizelor solicitate, aferente ariei de activitate;
-Intocmeste proceduri si instructiuni de lucru aplicabile in aria de responsabilitate;

Bibliografie:
-Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012;
-Ordinul 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „ Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea ” Data: 28.12.2018 MO 1114/28.12.2018;
-Ordinul ANRE 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Data: 15.04.2020 MO 330/23.04.2020;
-Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Republicata. MO 577/13.08.2010 MODIFICATA prin O.G. 29 /2010;
-Ordinul 11/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018. Data: 30.01.2020. MO 68/31.01.2020;
-Ordinul 45/2016 – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice;
-Ordinul 11 /2013 – aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatii Data: 22.03.2013 MO 152/21.03.2013 Abroga Ordinul 90/2009; Modificat prin Ordinul 116/2016;
-Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Conditii de participare la concurs pentru postul de specialist proiectare (specialist gradul I sr.):
-Studii superioare de specialitate energetică;
-Experienţă în proiectarea instalaţiilor energetice de joasă şi medie tensiune (linii electrice aeriene şi subterane, posturi de transformare etc);
-Autorizare ANRE minim gr 2 A si 2 B;
-Certificari/atestari proiectare sisteme fotovoltaice;
-Cunoaşterea programelor informatice specifice activităţii de proiectare (software devize, intocmire planse, dimensionare electrică/ mecanică etc) şi experienţă în utilizarea acestora;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Cunoasterea temeinica si la zi a legislatiei si reglementarilor specifice domeniului de activitate;
-Abilităţi de organizare şi planificare;
-Abilitatea de a lucra în echipă;
-Abilitatea de a lucra structurat şi bine organizat.

Atribuţiile ocupantului postului:
-Intocmeste documentaţii tehnico-economice, în diferite faze de proiectare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în funcţie de cerinţele beneficiarului, specificate în comandă/tema de proiectare/ contractul de proiectare;
-Elaborează teme de proiectare, în baza Notei conceptuale întocmită de beneficiar şi a comenzilor primite de la beneficiar;
-Participă, împreună cu gestionarii instalaţiilor, la inventarierea zonelor şi instalaţiilor care fac obiectul comenzii de proiectare si preia date electroenergetice necesare intocmirii proiectelor, din teren si de la beneficiarul lucrărilor;
-Întocmeşte antemăsurători şi devize de cantităţi de lucrări cu valori necesare realizării lucrărilor proiectate, utilizând programele informatice specific;
-Analizeaza comenzile de proiectare/ temele de proiectare din punct de vedere al informaţiilor conţinute şi solicită beneficiarului, în scris, completarea acestora, dacă este cazul sau transmite acceptul scris de însuşire a acestora in documentaţiile tehnico-economice elaborate analizează soluţii şi propune spre realizare soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic, care să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor proiectare;
-Întocmeşte planul de control al calităţii, încercări şi verificări, corespunzător proiectului;
-Elaborează planul de sănătate şi securitate în muncă, parte integrală din proiectul întocmit şi adaptat conţinutului acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
-Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare execuţiei lucrărilor;
-Asigură obţinerea, în numele beneficiarului, a acordurilor şi avizelor de principiu ce vor fi incluse în documentaţia întocmită de la autorităţile emitente, reprezentând societatea în relaţiile cu acestea;
-Colaborează cu proiectanţi de alte specialităţi implicaţi în realizarea proiectului;
-Verifică toate documentele ce constituie proiectul în varianta finală, pregătită pentru avizare şi predare (planşe, antemăsurători, devize, alte piese scrise);
-Transmite documentaţia spre avizare unui verificator de proiect atestat în specialităţile conţinute în documentaţie, conform reglementărilor specifice în vigoare;
-Participă la avizarea documentaţiei întocmite, în toate comisiile de specialitate ale beneficiarului, în funcţie de competenţele acestora;
-Este direct responsabil de corectitudinea datelor înscrise în documentaţiile elaborate, în specialitatea corespunzătoare pregătirii sale, precum şi de conformitatea informaţiilor preluate din documentele puse la dispoziţie de beneficiar şi de alţi proiectanţi colaboratori;
-Respectă condiţiile tehnice şi de calitate prevăzute în contractul de proiectare, tema de proiectare, prescripţiile tehnice, normele tehnice şi standardele în vigoare, la întocmirea proiectului;
-Întocmeşte fişele tarifare pentru lucrările repartizate şi le supune avizării comisiei beneficiarului;
-Informează în scris beneficiarul asupra impedimentelor ce conduc la nerespectarea termenelor solicitate pentru finalizarea proiectului şi propune soluţii de înlăturare a acestora, inclusiv noi termene de finalizare, atunci când acestea sunt justificate;
-Participă la revizuirea reglementărilor tehnice din specialitatea în care este pregătit;
-Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;
-Participă la predarea amplasamentului lucrării proiectate;
-Acordă asistenţă tehnică pe tot parcursul execuţiei lucrărilor;
-Participă la verificarea calităţii lucrărilor în fazele de execuţie a acestora, stabilite prin norme tehnice şi planul de control al calităţii, încercări şi verificări, cuprins în proiect şi semnează documentele rezultate;
-Stabileşte modificări în execuţia lucrării proiectate, la solicitarea executantului, cu acordul dirigintelui de şantier şi aprobarea beneficiarului. În acest sens, întocmeşte dispoziţii de şantier;
-Note de renunţare şi Note de comandă suplimentară, după caz, pe care le supune avizării comisiilor de specialitate ale beneficiarului şi verificatorului de proiect;
-Participă, în calitate de invitat, la recepţia lucrărilor proiectate şi executate, conform prevederilor legale şi întocmeşte Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
-Respectă prevederile SSM, SU şi de protecţie a mediului la alegerea soluţiilor de realizare a lucrărilor proiectate şi prezintă în documentaţii precizări specifice aplicabile la execuţia lucrărilor, în perioada de exploatare pe întreaga durată de viaţă, precum şi după expirarea duratei de viaţă (postutilizare).

Bibliografie:
-Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulteroioare;
-Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul ANRE nr.46/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;
-Ordinul ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele;
-Ordinul ANRE nr.102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii unui post de manager proiect senior si a 2 (doua) posturi de specialist proiectare in cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA , vor fi depuse la Directia Resurse Umane si Administrativ Direcția – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta in str. Negoiu nr. 12, sector 3, Bucuresti sau la adresa de e-mail – alina.lixandroiu@electricaserv.ro până la data de 07.12.2021, ora 12:00.

23.11.2021


„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 26.11.2021,  ora 10:00, pentru ocuparea  a 2 (doua) posturi de electricieni mentenenta/constructii energetice SR, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala in domeniul electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile electrice ale beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;

Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.;
-Constituie  un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie  un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL, ITI-PM in instalatiile electrice ale operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile electrice MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie:
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ,etc)
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01.
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu  pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015  – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electricieni mentenenta/constructii energetice SR  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 25.11.2021, ora 14:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

19.11.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 22.11.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a doua posturi de deserventi utilaje grele, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU – Autobaza.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala de specialitate;
-Curs /certificat de competenta profesionala in meseria de deserventi utilaje grele /calificare pentru a lucra pe buldoexcavator;
-Apt din punct de vedere medical (examen medical);
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere;
-Conducator auto profesionist cu atestat profesional si permis  de conducere auto categoria BE, CE;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executarea lucrarilor respectand normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea  foilor de parcurs pentru luna respectiva si predarea acestora din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, carburant, nota de receptie, CMR ;
-Verifica şi ajustează mecanismele utilajului şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acestora;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a utilajului;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii.
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Se asigura inainte de inceperea lucrului ca poate sa-si desfasoare activitatea, fara a pune in pericol siguranta celorlalte persoane implicate in procesul muncii;
-Nu va folosi utilajul in alte scopuri sau in afara perimetrului de lucru, nu va executa lucrari/sapaturi in locuri sau zone ce prezinta riscuri de incendii, explozii ori de accidentare, fara aprobare si fara a fi luate masurile de siguranta ce se impun;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă ;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice;
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002;
-Codul Rutier;
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului,   performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru   postul scos la   concurs;
-Copie CI;
-Cazier judiciar.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari    penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de deserventi utilaje grele din cadrul DSEMU- Autobaza, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 si la DSEMU str. Costin Neniţescu,  nr. 5-9, et.1-3, sector 6, sau la adresa de e-mail adriana.duta@electricaserv.ro; cariere@electricaserv.ro, până la data de 19.11. 2021, ora. 12:00.

15.11.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 23.11.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de electrician mentenanta, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionale de specialitate,
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic),
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu,
-Constituie un avantaj  detinerea permisului de conducere auto categoria B

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JT de distributie a energiei  (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare dpdv al SSM;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful ierarhic, daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor.
-Participa la formele organizate de societate privind pregatirea si instruire a personalului.
-Isi desfasoara activitatea in stricta concordanta cu documentatia sistemului SMI  implementat in societate
-Raspunde de calitatea , eficienta  si executarea la termenul stabilit  a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori
-Constientizarea aparitiei riscurilor electrice
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele,instructiunile tehnologice, proiect ,etc) aplicabile lucrarilor executate.
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Respectarea programului de lucru si raspunde de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-Daca i se repartizeaza auto respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Raspunde de respectarea ,,regulamentului intern’’al societatii;
-Sa fie organizat, responsabil si capabil sa respecte termenele limita;
-Se interzice  utilizarea in interes personal a mijloacelor auto si a echipamentul din dotare ;
-Este interzisa executarea de lucrari in interes personal in timpul programului.
-Se solicita un comportament decent care sa  nu prejudicieze in niciun fel imaginea societatii.
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitati

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare/Ion Conecini, Simion Rasanu. Ed. Tehnica
-I 7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.
-Electroenergetică Manual pentru electricieni – ed. AREL București 2009, dr. Ing. Dipl. Fita Nicolae Daniel.
-Legea securitatii si sanatatii in munca- Legea 319/2006,
-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Tematica:
-Instalații electrice de iluminat.
-Instalații de legare la pământ;
-Branșamente electrice aeriene și subterane;
-Accidente produse de electricitate;
-Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
-Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sanatatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului,   performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la   concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari    penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electrician mentenanta din cadrul DSEMU, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 si la DSEMU str. Costin Neniţescu,  nr. 5-9, et.1-3, sector 6, str. Costin Neniţescu, nr.5-9, et.1-3, sector 6, sau la adresa de e-mail adriana.duta@electricaserv.ro; cariere@electricaserv.ro, până la data de 22.11. 2021, ora. 12:00.

15.11.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 19.11.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a unui (1) post de maistru SR, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala tehnica de maistri – profil electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
-Experienta in mentenanta instalatiilor electroenergetice, minim 5 ani;
-Cunoasterea instructiunilor de mentenanta a retelelor electrice de MT/JT;
Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita;
-Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza;
-Abilitatea de a lucra in echipa;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA – PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Coordoneaza intreaga activitate a formatiei de lucru din subordine, organizand procesul de munca astfel incat sarcinile de serviciu sa fie realizate in totalitate si la termenele stabilite, respectand prevederile reglementarilor legale in vigoare;
-Conduce nemijlocit formatia de lucru din subordine in scopul realizarii sarcinilor de seviciu;
Preia spre executie comenzile de lucrari repartizate de seful de centru;
-Raspunde de modul de realizare al sarcinilor de serviciu, cu respectarea legislatiei in vigoare, asigurarea confidentialitatii si secretului de serviciu, in conditiile de calitate si la termenele stabilite.
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate, cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele, instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :

-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie:
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ, factori de putere, etc)
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune-NTE 009-2010.
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01.
-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de maistru SR, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 17.11.2021, ora 14:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

12.11.2021


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”- SISE Muntenia Nord, organizeaza concurs  extern, în data de 22.11.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui (1) post de deservent masini grele si utilaje  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata,  în cadrul Sectiei Auto Ploiesti.

Conditii de participare la concurs:
-Studii medii absolvite, scoala profesionala ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de competente profesionale  în meseria de masinist la  masini grele si utilaje;
-Experienta in domeniu constituie un avantaj – va fi dovedita cu documente care sa ateste ca a lucrat efectiv ca deservent masini si utilaje;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere.

Cerintele postului:
-Conducator auto profesionist cu atestat profesional si permis minim categoria B, C si E;
-Are cunostinte referitoare la modul de verificare a cerintelor tehnice privind circulatia in conditii de siguranta;.
-Are cunostinte referitoare  in a constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului.;
-Are cunostinte in a respecta starea tehnica buna a autovehiculelor si utilajelor.

Atribuţiile  ocupantului  postului:
-Executarea lucrarilor respectand normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea  foilor de parcurs pentru luna respectiva si predarea acestora din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, carburant, nota de receptie, CMR ;
-Verifica şi ajustează mecanismele utilajului şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acestora;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a utilajului;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii.
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Se asigura inainte de inceperea lucrului ca poate sa-si desfasoare activitatea, fara a pune in pericol siguranta celorlalte persoane implicate in procesul muncii;
-Nu va folosi utilajul in alte scopuri sau in afara perimetrului de lucru, nu va executa lucrari/sapaturi in locuri sau zone ce prezinta riscuri de incendii, explozii ori de accidentare, fara aprobare si fara a fi luate masurile de siguranta ce se impun;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă ;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica si bibliografie:
-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice.
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002.
-Codul Rutier.
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;
-Cazier judiciar si cazier auto;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de deservent masini grele si utilaje, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 18.11.2021, ora 12:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

12.11.2021


„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 18.11.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de electricieni mentenenta/constructii energetice SR, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala in domeniul electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile electrice ale beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.;
-Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL, ITI-PM in instalatiile electrice ale operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.
-Varsta maxima 50 ani.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile electrice MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :

-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie:
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ,etc)
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01.
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electricieni mentenenta/constructii energetice SR vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 16.11.2021, ora 14:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

08.11.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 10.11.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a doua posturi de deserventi utilaje grele, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU – Autobaza.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala de specialitate;
-Curs /certificat de competenta profesionala in meseria de deserventi utilaje grele /calificare pentru a lucra pe buldoexcavator;
-Apt din punct de vedere medical (examen medical);
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere;
-Conducator auto profesionist cu atestat profesional si permis  de conducere auto categoria BE, CE;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executarea lucrarilor respectand normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea  foilor de parcurs pentru luna respectiva si predarea acestora din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, carburant, nota de receptie, CMR ;
-Verifica şi ajustează mecanismele utilajului şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acestora;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a utilajului;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii.
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Se asigura inainte de inceperea lucrului ca poate sa-si desfasoare activitatea, fara a pune in pericol siguranta celorlalte persoane implicate in procesul muncii;
-Nu va folosi utilajul in alte scopuri sau in afara perimetrului de lucru, nu va executa lucrari/sapaturi in locuri sau zone ce prezinta riscuri de incendii, explozii ori de accidentare, fara aprobare si fara a fi luate masurile de siguranta ce se impun;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă ;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice;
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002;
-Codul Rutier;
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului,   performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru   postul scos la   concurs;
-Copie CI;
-Cazier judiciar.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari    penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de deserventi utilaje grele din cadrul DSEMU- Autobaza, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 si la DSEMU str. Costin Neniţescu,  nr. 5-9, et.1-3, sector 6, sau la adresa de e-mail adriana.duta@electricaserv.ro; cariere@electricaserv.ro, până la data de 09.11. 2021, ora. 12:00.

29.10.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 11.11.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a 2 (doua)  posturi de electrician mentenanta, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionale de specialitate,
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
-Constituie un avantaj  detinerea permisului de conducere auto categoria B.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JT de distributie a energiei  (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare dpdv al SSM;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful ierarhic, daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor.
-Participa la formele organizate de societate privind pregatirea si instruire a personalului.
-Isi desfasoara activitatea in stricta concordanta cu documentatia sistemului SMI  implementat in societate
-Raspunde de calitatea , eficienta  si executarea la termenul stabilit  a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori
-Constientizarea aparitiei riscurilor electrice
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele,instructiunile tehnologice, proiect ,etc) aplicabile lucrarilor executate.
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Respectarea programului de lucru si raspunde de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-Daca i se repartizeaza auto respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Raspunde de respectarea ,,regulamentului intern’’al societatii;
-Sa fie organizat, responsabil si capabil sa respecte termenele limita;
-Se interzice  utilizarea in interes personal a mijloacelor auto si a echipamentul din dotare ;
-Este interzisa executarea de lucrari in interes personal in timpul programului.
-Se solicita un comportament decent care sa  nu prejudicieze in niciun fel imaginea societatii.
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitati

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare/Ion Conecini, Simion Rasanu. Ed. Tehnica
-I 7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.
-Electroenergetică Manual pentru electricieni – ed. AREL București 2009, dr. Ing. Dipl. Fita Nicolae Daniel.
-Legea securitatii si sanatatii in munca- Legea 319/2006,
-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Tematica:
-Instalații electrice de iluminat.
-Instalații de legare la pământ;
-Branșamente electrice aeriene și subterane;
-Accidente produse de electricitate;
-Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
-Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sanatatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului,   performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la   concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electrician mentenanta din cadrul DSEMU, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 si la DSEMU str. Costin Neniţescu,  nr. 5-9, et.1-3, sector 6, sau la adresa de e-mail adriana.duta@electricaserv.ro; cariere@electricaserv.ro, până la data de 10.11. 2021, ora. 12:00.

29.10.2021


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 10.11.2021,  ora 10:00, pentru ocuparea  a unui (1) post de maistru SR, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala tehnica de maistri – profil electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
-Experienta in mentenanta instalatiilor electroenergetice, minim 5 ani;
-Cunoasterea instructiunilor de mentenanta a retelelor electrice de MT/JT;

Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita;
-Constituie  un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie  un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza;
-Abilitatea de a lucra in echipa;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA – PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Coordoneaza intreaga activitate a formatiei de lucru din subordine, organizand procesul de munca astfel incat sarcinile de serviciu sa fie realizate in totalitate si la termenele stabilite, respectand prevederile reglementarilor legale in vigoare;
-Conduce nemijlocit formatia de lucru din subordine in scopul realizarii sarcinilor de seviciu;
-Preia spre executie comenzile de lucrari repartizate de seful de centru;
-Raspunde de modul de realizare al sarcinilor de serviciu, cu respectarea legislatiei in vigoare, asigurarea confidentialitatii si secretului de serviciu, in conditiile de calitate si la termenele stabilite.
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate, cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele, instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ, factori de putere, etc)
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune-NTE 009-2010.
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01.
-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate  pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu  pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015  – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de maistru SR, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 08.11.2021, ora 14:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

26.10.2021


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA- SISE Muntenia Nord”, organizeaza concurs  extern, în data de 08.11.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui (1) post de deservent masini grele si utilaje  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata,  în cadrul Sectiei Auto Ploiesti.

Conditii de participare la concurs:
-Studii medii absolvite, scoala profesionala ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de competente profesionale  în meseria de masinist la  masini grele si utilaje;
-Experienta in domeniu constituie un avantaj – va fi dovedita cu documente care sa ateste ca a lucrat efectiv ca deservent masini si utilaje;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere.

Cerintele postului :
-Conducator auto profesionist cu atestat profesional si permis minim categoria B, C si E;
-Are cunostinte referitoare la modul de verificare a cerintelor tehnice privind circulatia in conditii de siguranta;.
-Are cunostinte referitoare  in a constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului.;
-Are cunostinte in a respecta starea tehnica buna a autovehiculelor si utilajelor.

Atribuţiile  ocupantului  postului:
-Executarea lucrarilor respectand normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea  foilor de parcurs pentru luna respectiva si predarea acestora din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, carburant, nota de receptie, CMR ;
-Verifica şi ajustează mecanismele utilajului şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acestora;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a utilajului;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii.
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Se asigura inainte de inceperea lucrului ca poate sa-si desfasoare activitatea, fara a pune in pericol siguranta celorlalte persoane implicate in procesul muncii;
-Nu va folosi utilajul in alte scopuri sau in afara perimetrului de lucru, nu va executa lucrari/sapaturi in locuri sau zone ce prezinta riscuri de incendii, explozii ori de accidentare, fara aprobare si fara a fi luate masurile de siguranta ce se impun;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă ;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica si bibliografie :
-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice.
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002.
-Codul Rutier.
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;
-Cazier judiciar si cazier auto;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de deservent masini grele si utilaje, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 04.11.2021, ora 15:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

26.10.2021


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 29.10.2021, ora 10:00, pentru ocuparea  unui post de deservent masini grele si utilaje  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata,  în cadrul Centrului Gorj  si pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de electrician mentenanta  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata, (un post în cadrul Centrului Arges, un post in cadrul Centrului Gorj si un post in cadrul Centrului  Valcea) – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs pentru ocuparea postului de deservent masini grele si utilaje :
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala de specialitate (alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de competenta profesionala in meseria de deserventi utilaje grele/calificare pentru a lucra pe buldoexcavator/alte competente care sa certifice manipularea utilajelor grele;
-Experienta in domeniu constituie un avantaj;
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere;
-Conducator auto profesionist cu atestat profesional si permis  de conducere auto categoria BE, CE;

Atribuţiile  ocupantului  postului:
-Executarea lucrarilor respectind normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare;
-Preluarea  foii de parcurs pentru luna respectiva si predarea foii de parcurs din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, nota de receptie, CMR;
-Are cunostinte referitoare la modul de verificare a cerintelor tehnice privind circulatia in conditii de siguranta;
-Are cunostinte referitoare  in a constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului;
-Are cunostinte in a respecta starea tehnica buna a autovehiculelor si utilajelor;
-Verifica şi ajustează mecanismele macaralei şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acesteia;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a macaralei;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii;
-Îndrumă muncitori implicaţi în plasarea scripeţilor şi a grindelor sub macara;
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă;

In vederea participarii la concursul pentru ocuparea postului de deservent masini grele si utilaje, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica si bibliografie:
-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice;
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002;
-Codul Rutier;
-Cunostinte de mecanica si electrica auto;

Conditii de participare la concurs pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de electrician mentenanta:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala de specialitate (alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs/certificat de calificare în meseria de electrician (constituie un avantaj);
-Posesor permis de conducere: cel putin categoria “B”;
-Cunostintele de baza in operarea PC (pachetul MS –Office,email,etc.) constituie un avantaj.

Cerintele postului:
-Este APT medical si psihologic pentru lucrul in instalatii electrice de distributie a energiei electrice si este APT medical si psihologic pentru lucrul la inaltime in instalatii electrice de distributie a energiei electrice;
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la : LEA it, mt, jt ; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice.Poseda cunostinte  in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare;
-Cunoaste tehnologiile de executie a  mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri;
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi  procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL,ITI-PM in instalatiile operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari;
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase;
-Are disponibilitate de lucru in echipa;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita;

Atribuţiile ocupantului postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JTsi/sau 110 KV de distributie a energiei  (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta  si executarea la termenul stabilit  a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele ,etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concursul pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de electrician mentenanta, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamint, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o inslatie instaltie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie:
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca;
-Normativ pentru proiectarea,executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii unui post  de deservent masini grele si utilaje  in cadrul Centrului Gorj si a 3 (trei)  posturi de electrician mentenanta  in cadrul Centrului Arges, Centrului Gorj si al Centrului Valcea – Directia Servicii Energetice Oltenia  – S FISE Electrica Serv SA, vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia (str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) sau pe adresa de e-mail irina.manasia@electricaserv.ro alina.lixandroiu@electricaserv.ro si transmise la Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta,  pana la data de 27.10.2021, ora 14:00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

22.10.2021


„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 29.10.2021,  ora 10:00, pentru ocuparea  a 3 (trei) posturi de electricieni mentenenta/constructii energetice, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala in domeniul electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile electrice ale beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;

Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.;
-Constituie  un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie  un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL, ITI-PM in instalatiile electrice ale operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.
-Varsta maxima 50 ani.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile electrice MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ,etc)
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01.
Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu  pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015  – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electricieni mentenenta/constructii energetice  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 27.10.2021, ora 14:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

 

18.10.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 28.10.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unor posturi de electrician mentenanta, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionale de specialitate,
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic),
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu,
-Constituie un avantaj  detinerea permisului de conducere auto categoria B

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JT de distributie a energiei  (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare dpdv al SSM;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful ierarhic, daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor.
-Participa la formele organizate de societate privind pregatirea si instruire a personalului.
-Isi desfasoara activitatea in stricta concordanta cu documentatia sistemului SMI  implementat in societate
-Raspunde de calitatea , eficienta  si executarea la termenul stabilit  a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori
-Constientizarea aparitiei riscurilor electrice
-Raspunde de respectarea documentelor de executie .( fisele ,instructiunile tehnologice, proiect ,etc) aplicabile lucrarilor executate.
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Respectarea programului de lucru si raspunde de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-Daca i se repartizeaza auto respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Raspunde de respectarea ,,regulamentului intern’’al societatii;
-Sa fie organizat, responsabil si capabil sa respecte termenele limita;
-Se interzice  utilizarea in interes personal a mijloacelor auto si a echipamentul din dotare ;
-Este interzisa executarea de lucrari in interes personal in timpul programului.
-Se solicita un comportament decent care sa  nu prejudicieze in niciun fel imaginea societatii.
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitati

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare/Ion Conecini, Simion Rasanu. Ed. Tehnica
-I 7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.
-Electroenergetică Manual pentru electricieni – ed. AREL București 2009, dr. Ing. Dipl. Fita Nicolae Daniel.
-Legea securitatii si sanatatii in munca- Legea 319/2006,
-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Tematica:
-Instalații electrice de iluminat.
-Instalații de legare la pământ;
-Branșamente electrice aeriene și subterane;
-Accidente produse de electricitate;
-Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
-Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sanatatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului,   performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la   concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electrician mentenanta din cadrul DSEMU, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 si la DSEMU str. Costin Neniţescu,  nr. 5-9, et.1-3, sector 6, sau la adresa de e-mail adriana.duta@electricaserv.ro; cariere@electricaserv.ro, până la data de 27.10. 2021, ora. 12:00.

18.10.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 29.10.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a doua posturi de deserventi utilaje grele, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU – Autobaza.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala de specialitate;
-Curs /certificat de competenta profesionala in meseria de deserventi utilaje grele /calificare pentru a lucra pe buldoexcavator;
-Apt din punct de vedere medical (examen medical);
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere;
-Conducator auto profesionist cu atestat profesional si permis  de conducere auto categoria BE, CE;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executarea lucrarilor respectand normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea  foilor de parcurs pentru luna respectiva si predarea acestora din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, carburant, nota de receptie, CMR ;
-Verifica şi ajustează mecanismele utilajului şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acestora;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a utilajului;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii.
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Se asigura inainte de inceperea lucrului ca poate sa-si desfasoare activitatea, fara a pune in pericol siguranta celorlalte persoane implicate in procesul muncii;
-Nu va folosi utilajul in alte scopuri sau in afara perimetrului de lucru, nu va executa lucrari/sapaturi in locuri sau zone ce prezinta riscuri de incendii, explozii ori de accidentare, fara aprobare si fara a fi luate masurile de siguranta ce se impun;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă ;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice;
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002;
-Codul Rutier;
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului,   performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru   postul scos la   concurs;
-Copie CI;
-Cazier judiciar.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de deserventi utilaje grele din cadrul DSEMU- Autobaza, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 si la DSEMU str. Costin Neniţescu,  nr. 5-9, et.1-3, sector 6, sau la adresa de e-mail adriana.duta@electricaserv.ro; cariere@electricaserv.ro, până la data de 28.10. 2021, ora. 12:00.

18.10.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 27.10.2021, ora 12:00, pentru ocuparea  a 2 ( doua )  posturi, din care un post de Specialist Achizitii Senior si un post de Specialist Achizitii Junior, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata în cadrul  Serviciului Achizitii – Directia Economica  – S FISE Electrica Serv SA.

Pentru postul de Specialist Achizitii Senior
Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare finalizate cu diploma de licenta, se prefera absolventi din domeniile stiinte energetice, tehnice sau stiinte economice (absolventi de stiinte energetice – constituie avantaj);
-Vechime in munca pe post cu studii superioare – minim 5 ani;
-Activitate si experienta dovedite pe o perioada mai mare de 3 (trei) ani in domeniul atributiilor postului;
-Experienta in utilizarea sistemului de operare SAP ( inregistrare comenzi de aprovizionare, NIR, facturi, transferuri de material, bonuri de consum ) – constituie avantaj;
-Bune cunostinte de operare PC, inclusive MS-Office;

Cerinte:
-Identificarea si evaluarea rapida a nivelului de cunoastere si aplicare a cerintelor legale si cerintelor  esentiale rezultate din legislatia nationala si procedurile interne, referitoare la achizitii;
-Capacitate de organizare, coordonare si verificare;
-Capacitate de analiza, sinteza, corelare si evaluare a informatiilor;
-Capacitate de a-si forma o viziune de ansamblu a organizatiei, abilitati de comunicare si negociere eficiente, utilizarea facila a limbajului de specialitate;
-Capacitatea de relationare si de a se adapta la interlocutor si la situatii neprevazute;
-Transmiterea informatiilor clar, concis si la obiect, astfel incat comunicarea sa fie eficienta;
-Capacitatea de dezvoltare continuua si dezvoltare profesionala;
-Desfasurarea activitatilor in echipa;
-Capacitate deplina de exercitiu;
-Cunostinte de comunicare interumana si negociere;
-Capacitate de a-si asuma responsabilitatea deciziilor;
-Capacitatea de adaptare la schimbari;
-Abordare strategica si hotarare in atingerea scopurilor;
-Administrarea contractelor;
-Deprinderea de lucru in echipa, initiativa, atentie la detalii, viteza de reactie, abordare strategica si hotarare in atingerea scopurilor, gandire de ansamblu, autocontrol in situatii de stres, autodezvoltare;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;

Atributiile postului:
-Elaboreaza, actualizeaza si aplica procedurile interne de achizitii, care reglementeaza initierea, desfasurarea si finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie produse, servicii si lucrari;
-Aplica strategia şi politicile Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A. în domeniul achizitiilor, precum şi elaboreaza si monitorizeaza programele anuale de achizitii produse, servicii si lucrari;
-Asigura asistenţa de specialitate si îndrumare metodologica în domeniul propriu de activitate;
-Centralizeaza necesarele de produse, servicii si lucrari, intocmite in baza necesarelor de produse, servicii si lucrari primite de la toate entitatile Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A. (Aparat Central, S.I.S.E.);
-Elaborareaza delegarile de competente pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie produse, servicii sau lucrari, care se deruleaza la nivelul Aparatului Central si sucursalelor;
-Preia documentele transmise de catre solicitantul achizitiei (vizate si aprobate), necesare initierii procedurii de atribuire (caietul de sarcini, necesarul de achizitionat, nota justificativa de stabilire a tipului de procedura aleasa, etc);
-Initiaza, elaboreaza, deruleaza si finalizeaza procedurilor de atribuire, conform normelor procedurale şi reglementărilor Societatii F.I.S.E. Electrica  Serv S.A.;
-Intocmeste notele de adjudecare/rapoarte de atribuire;
-Asigura cadrului organizatoric pentru toate formele de achiziţii, conform legislaţiei în vigoare;
-Asigura analiza si evaluarea ofertelor pentru achiziţiile de produse, servicii si lucrari.
-Inregistreaza contractele/acordurile-cadru/actele aditionale/contractele subsecvente in Registrul Unic de Evidenta a Contractelor (R.U.E.C.) si le transmite partilor semnatare si solicitantului achizitiei;
-Constituie si pastreaza dosarul achizitiei, conform legislatiei in vigoare.
-Asigurara intocmirea tuturor documentelor necesare desfasurarii proceselor de achizitie, pana la finalizarea acestora, urmarind respectarea termenelor limita de finalizare a acestora impuse de anumite situatii, sau de decizii ale superiorului direct;
-Obtine oferte de produse/lucrari/servicii necesare participarii societatii la procedurile de achizitie pe piata competitiva;
-Intocmeste, actualizeaza si gestioneaza baza  de date privind activitatea de achiziţii (furnizori, preţuri, contracte, nomenclatoare de produse etc);
-Desfasoara activitati de cercetare si analiza a pietei, identifica noi furnizori si selecteaza furnizori strategici;
-Poarta corespondenta cu furnizorii din domeniul sau de activitate;
-Participa la receptia calitativa si cantitativa a produselor, serviciilor si lucrarilor achizitionate, ca membru in comisiilor de receptie;
-Efectueaza analize/situatii/raportari specifice postului;
-Urmareste si coordoneaza activitatile depozitelor arondate;
-Participarea in cadrul comisiilor de control a modului de desfasurare a activitatii de achizitii (controale de fond sau ca urmare a unor sesizari), stabilite de conducerea Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A.;
-Respecta procedurile de lucru, specifice din cadrul Serviciului Achizitii si indeplineste deciziile superiorului direct;
-Indeplineste oricare alta sarcina primită de la seful serviciului, conform legislaţiei şi a procedurilor interne în vigoare;

Bibliografie:
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.395/2016;
-Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;
-Hotărârea Guvernului nr.394/2016;
-Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
-Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016.
-Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, notiuni generale.

Tematică:
-Scopul si principiile Legii  98/2016 privind achizitiile publice;
-Planificarea achiziţiilor publice: Planul achiziţiilor publice;
-Modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţii publice: noţiuni generale;
-Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
-Tipuri de proceduri de achizitii;
-Procedura simplificata;
-Acordul cadru;
-Criterii de atribuire;
-Contracte de achiziţii publice;
-Derularea şi finalizarea contractelor de achiziţie publică;
-Etapele procesului de achizitie publica;
-Estimarea valorii contractelor;
-Consultarea pietei;
-Alegerea codului CPV;
-Alegerea modului de atribuire a contractului de achiziţie publică;
-Referatul de necesitate;
-Caietul de sarcini;
-Achiziţia directa de produse, servicii, lucrări;
-Comisia de evaluare – numire şi atribuţii;
-Notificare privind încheierea contractului de achiziţie publică;
-Certificat constatator;
-Anunţul de atribuire;

Pentru postul de Specialist Achizitii Junior
Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare finalizate cu diploma de licenta, se prefera absolventi din domeniile  stiinte energetice, tehnice sau stiinte economice ;
-Vechime in munca pe post cu studii superioare – minim 3 ani;
-Activitate si experienta dovedite pe o perioada mai mare de 3 (trei) ani in domeniul  comercial/achizitii;
-Bune cunostinte de operare PC, inclusive MS-Office;

Cerinte:
-Capacitate de organizare, coordonare si verificare;
-Capacitate de analiza, sinteza, corelare si evaluare a informatiilor;
-Capacitate de a-si forma o viziune de ansamblu a organizatiei, abilitati de comunicare si negociere eficiente, utilizarea facila a limbajului de specialitate;
-Capacitatea de relationare si de a se adapta la interlocutor si la situatii neprevazute;
-Transmiterea informatiilor clar, concis si la obiect, astfel incat comunicarea sa fie eficienta;
-Capacitatea de dezvoltare continuua si dezvoltare profesionala;
-Desfasurarea activitatilor in echipa;
-Capacitate deplina de exercitiu;
-Cunostinte de comunicare interumana si negociere;
-Capacitate de a-si asuma responsabilitatea deciziilor;
-Capacitatea de adaptare la schimbari;
-Abordare strategica si hotarare in atingerea scopurilor;
-Administrarea contractelor;
-Deprinderea de lucru in echipa, initiativa, atentie la detalii, viteza de reactie, abordare strategica si hotarare in atingerea scopurilor, gandire de ansamblu, autocontrol in situatii de stres, autodezvoltare;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;

Atributiile postului:
-Propune actualizarea si aplicarea procedurilor interne de achizitii, care reglementeaza initierea, desfasurarea si finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie produse, servicii si lucrari;
-Aplica strategia şi politicile Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A. în domeniul achizitiilor, precum şi elaboreaza si monitorizeaza programele anuale de achizitii produse, servicii si lucrari;
-Asigura asistenţa de specialitate, îndrumare metodologica în domeniul propriu de activitate;
-Centralizeaza necesarele de produse, servicii si lucrari, intocmite in baza necesarelor de produse, servicii si lucrari primite de la toate entitatile Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A. (Aparat Central, S.I.S.E.);
-Elaboreaza delegarile de competente pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie produse, servicii sau lucrari, care se deruleaza la nivelul Aparatului Central si sucursalelor;
-Preia documentele transmise de catre solicitantul achizitiei (vizate si aprobate), necesare initierii procedurii de atribuire (caietul de sarcini, necesarul de achizitionat, nota justificativa de stabilire a tipului de procedura aleasa, etc);
-Elaborarea documentatiei de atribuire;
-Initiaza, elaboreaza, deruleaza si finalizeaza procedurilor de atribuire, conform normelor procedurale şi reglementărilor Societatii F.I.S.E. Electrica  Serv S.A.;
-Intocmeste notele de adjudecare/rapoartelor de atribuire;
-Asigura analiza si evaluarea ofertelor pentru achiziţiile de produse, servicii si lucrari.
-Inregistreaza contractele/acordurilor-cadru/actele aditionale/contractele subsecvente in Registrul Unic de Evidenta a Contractelor (R.U.E.C.) si le transmite partilor semnatare si solicitantului achizitiei;
-Constituie si pastreaza dosarul achizitiei, conform legislatiei in vigoare.
-Asigura intocmirea tuturor documentelor necesare desfasurarii proceselor de achizitie, pana la finalizarea acestora, urmarind respectarea termenelor limita de finalizare a acestora impuse de anumite situatii, sau de decizii ale superiorului direct;
-Obtine oferte de produse/lucrari/servicii necesare participarii societatii la procedurile de achizitie pe piata competitiva;
-Intocmeste, actualizeaza si gestioneaza baza  de date privind activitatea de achiziţii (furnizori, preţuri, contracte, nomenclatoare de produse etc);
-Poarta corespondenta cu furnizorii din domeniul sau de activitate;
-Participa la receptia calitativa si cantitativa a produselor, serviciilor si lucrarilor achizitionate, ca membru in comisiilor de receptie;
-Efectueaza  analize/situatii/raportari specifice postului;
-Participarea in cadrul comisiilor de control a modului de desfasurare a activitatii de achizitii (controale de fond sau ca urmare a unor sesizari), stabilite de conducerea Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A.;
-Respecta procedurile de lucru, specifice din cadrul Serviciului Achizitii si indeplineste deciziilor superiorului direct;
-Indeplineste oricare alta sarcina primită de la seful serviciului, conform legislaţiei şi a procedurilor interne în vigoare;

Bibliografie:
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, notiuni generale.

Tematică:
-Scopul si principiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si Legii 99/2016 privind
achizitiile sectoriale;
-Planificarea achiziţiilor publice: Planul achiziţiilor publice;
-Modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţii publice: noţiuni generale;
-Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
-Tipuri de proceduri de achizitii;
-Etapele procesului de achizitie publica;
-Criterii de atribuire;
-Referatul de necesitate;
-Achiziţia directa de produse, servicii, lucrări;
-Anunţul de atribuire.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs, in care va specifica postul pentru care candideaza;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;
-Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de Specialist Achizitii Senior si Specialist Achizitii Junior, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Serviciului Achizitii –  Directia Economica,  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ –  Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta – Str. Negoiu nr. 12 – sector 3 Bucuresti  sau la adresa de e-mail: alina.lixandroiu@electricaserv.ro până la data de 25.10.2021,ora 12:00.

14.10.2021


„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 22.10.2021,  ora 10:00, pentru ocuparea  a unui (1) post de maistru SR, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala tehnica de maistri – profil electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
-Experienta in mentenanta instalatiilor electroenergetice, minim 5 ani;
-Cunoasterea instructiunilor de mentenanta a retelelor electrice de MT/JT;

Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita;
-Constituie  un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie  un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza;
-Abilitatea de a lucra in echipa;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA – PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Coordoneaza intreaga activitate a formatiei de lucru din subordine, organizand procesul de munca astfel incat sarcinile de serviciu sa fie realizate in totalitate si la termenele stabilite, respectand prevederile reglementarilor legale in vigoare;
-Conduce nemijlocit formatia de lucru din subordine in scopul realizarii sarcinilor de seviciu;
-Preia spre executie comenzile de lucrari repartizate de seful de centru;
-Raspunde de modul de realizare al sarcinilor de serviciu, cu respectarea legislatiei in vigoare, asigurarea confidentialitatii si secretului de serviciu, in conditiile de calitate si la termenele stabilite.
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate, cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele, instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ, factori de putere, etc)
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune-NTE 009-2010.
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01.
-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate  pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu  pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015  – prezent .

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de maistru SR, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 20.10.2021, ora 14:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

05.10.2021


„Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 18.10.2021,  ora 10:00, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de electricieni mentenenta/constructii energetice SR, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE, AMC – SISE Muntenia Nord;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionala in domeniul electric;
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile electrice ale beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;

Cerinte:
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita;
-Constituie  un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;
-Constituie  un avantaj detinerea de atestat ANRE;
-Capacitate sporita de analiza si sinteza;
-Abilitatea de a lucra in echipa;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la: LEA mt, jt; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice. Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare;
-Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri;
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL, ITI-PM in instalatiile electrice ale operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.
-Varsta maxima 50 ani.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile electrice MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamant, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o instalatie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie:
-Notiuni generale de electrotehnica (teoremele lui Kirchhoff, legea lui Ohm, legea lui Joule, putere in curent alternativ,etc)
-PE 116 / 94 – Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatiile electrice;
-RE-I23-88 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Instructiune proprie de Securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare-IP-SSM-01;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu  pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015  – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electricieni mentenenta/constructii energetice SR, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 14.10.2021, ora 14:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

05.10.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 14.10.2021, ora 12:00, pentru ocuparea a 2 posturi de specialist  proiectare ( specialist grad I sr. )  în cadrul Departamentului Proiecte Energetice  – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare de specialitate energetică;
-Experienţă în proiectarea instalaţiilor energetice de joasă şi medie tensiune (linii electrice aeriene şi subterane, posturi de transformare etc);
-Autorizare ANRE minim gr 2 A si 2 B;
-Certificari/atestari proiectare sisteme fotovoltaice;
-Cunoaşterea programelor informatice specifice activităţii de proiectare (software devize, intocmire planse, dimensionare electrică/ mecanică etc) şi experienţă în utilizarea acestora;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Cunoasterea temeinica si la zi a legislatiei si reglementarilor specifice domeniului de activitate;
-Abilităţi de organizare şi planificare;
-Abilitatea de a lucra în echipă;
-Abilitatea de a lucra structurat şi bine organizat.

Atribuţiile ocupantului postului
-Intocmeste documentaţii tehnico-economice, în diferite faze de proiectare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în funcţie de cerinţele beneficiarului, specificate în comandă/tema de proiectare/ contractul de proiectare;
-Elaborează teme de proiectare, în baza Notei conceptuale întocmită de beneficiar şi a comenzilor primite de la beneficiar;
-Participă, împreună cu gestionarii instalaţiilor, la inventarierea zonelor şi instalaţiilor care fac obiectul comenzii de proiectare si preia date electroenergetice necesare intocmirii proiectelor, din teren si de la beneficiarul lucrărilor;
-Întocmeşte antemăsurători şi devize de cantităţi de lucrări cu valori necesare realizării lucrărilor proiectate, utilizând programele informatice specifice;
-Analizeaza comenzile de proiectare/ temele de proiectare din punct de vedere al informaţiilor conţinute şi solicită beneficiarului, în scris, completarea acestora, dacă este cazul sau transmite acceptul scris de însuşire a acestora in documentaţiile tehnico-economice elaborate analizează soluţii şi propune spre realizare soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic, care să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor proiectare;
-Întocmeşte planul de control al calităţii, încercări şi verificări, corespunzător proiectului;
-Elaborează planul de sănătate şi securitate în muncă, parte integrală din proiectul întocmit şi adaptat conţinutului acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
-Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare execuţiei lucrărilor;
-Asigură obţinerea, în numele beneficiarului, a acordurilor şi avizelor de principiu ce vor fi incluse în documentaţia întocmită de la autorităţile emitente, reprezentând societatea în relaţiile cu acestea;
-Colaborează cu proiectanţi de alte specialităţi implicaţi în realizarea proiectului;
-Verifică toate documentele ce constituie proiectul în varianta finală, pregătită pentru avizare şi predare (planşe, antemăsurători, devize, alte piese scrise);
-Transmite documentaţia spre avizare unui verificator de proiect atestat în specialităţile conţinute în documentaţie, conform reglementărilor specifice în vigoare;
-Participă la avizarea documentaţiei întocmite, în toate comisiile de specialitate ale beneficiarului, în funcţie de competenţele acestora;
-Este direct responsabil de corectitudinea datelor înscrise în documentaţiile elaborate, în specialitatea corespunzătoare pregătirii sale, precum şi de conformitatea informaţiilor preluate din documentele puse la dispoziţie de beneficiar şi de alţi proiectanţi colaboratori;
-Respectă condiţiile tehnice şi de calitate prevăzute în contractul de proiectare, tema de proiectare, prescripţiile tehnice, normele tehnice şi standardele în vigoare, la întocmirea proiectului;
-Întocmeşte fişele tarifare pentru lucrările repartizate şi le supune avizării comisiei beneficiarului;
-Informează în scris beneficiarul asupra impedimentelor ce conduc la nerespectarea termenelor solicitate pentru finalizarea proiectului şi propune soluţii de înlăturare a acestora, inclusiv noi termene de finalizare, atunci când acestea sunt justificate;
-Participă la revizuirea reglementărilor tehnice din specialitatea în care este pregătit;
-Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;
-Participă la predarea amplasamentului lucrării proiectate;
-Acordă asistenţă tehnică pe tot parcursul execuţiei lucrărilor;
-Participă la verificarea calităţii lucrărilor în fazele de execuţie a acestora, stabilite prin norme tehnice şi Planul de control al calităţii, încercări şi verificări, cuprins în proiect şi semnează documentele rezultate;
-Stabileşte modificări în execuţia lucrării proiectate, la solicitarea executantului, cu acordul dirigintelui de şantier şi aprobarea beneficiarului. În acest sens, întocmeşte dispoziţii de şantier;
-Note de renunţare şi Note de comandă suplimentară, după caz, pe care le supune avizării comisiilor de specialitate ale beneficiarului şi verificatorului de proiect;
-Participă, în calitate de invitat, la recepţia lucrărilor proiectate şi executate, conform prevederilor legale şi întocmeşte Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
-Respectă prevederile SSM, SU şi de protecţie a mediului la alegerea soluţiilor de realizare a lucrărilor proiectate şi prezintă în documentaţii precizări specifice aplicabile la execuţia lucrărilor, în perioada de exploatare pe întreaga durată de viaţă, precum şi după expirarea duratei de viaţă (postutilizare).

Bibliografie:
-Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulteroioare.
-Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
-Ordinul ANRE nr.46/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
-Ordinul ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele Ordinul ANRE nr.102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI.

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a doua posturi de specialisti proiectanti  in cadrul Departamentului Proiecte Energetice  – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse –  S FISE Electrica Serv SA , vor fi depuse la Directia Resurse Umane si Administrativ Direcția – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta in  str. Negoiu nr. 12, sector 3, Bucuresti sau la adresa de e-mail  – alina.lixandroiu@electricaserv.ro până la data de 12.10.2021, ora 16:00.

01.10.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 14.10.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unor posturi de electrician mentenanta, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionale de specialitate,
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic),
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu,
-Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare dpdv al SSM;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful ierarhic, daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor.
-Participa la formele organizate de societate privind pregatirea si instruire a personalului.
-Isi desfasoara activitatea in stricta concordanta cu documentatia sistemului SMI implementat in societate
-Raspunde de calitatea , eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori
-Constientizarea aparitiei riscurilor electrice
-Raspunde de respectarea documentelor de executie .( fisele ,instructiunile tehnologice, proiect ,etc) aplicabile lucrarilor executate.
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Respectarea programului de lucru si raspunde de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-Daca i se repartizeaza auto respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Raspunde de respectarea ,,regulamentului intern’’al societatii;
-Sa fie organizat, responsabil si capabil sa respecte termenele limita;
-Se interzice utilizarea in interes personal a mijloacelor auto si a echipamentul din dotare ;
-Este interzisa executarea de lucrari in interes personal in timpul programului.
-Se solicita un comportament decent care sa nu prejudicieze in niciun fel imaginea societatii.
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitati

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare/Ion Conecini, Simion Rasanu. Ed. Tehnica
I 7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.
-Electroenergetică Manual pentru electricieni – ed. AREL București 2009, dr. Ing. Dipl. Fita Nicolae Daniel.
-Legea securitatii si sanatatii in munca- Legea 319/2006,
-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Tematica:
-Instalații electrice de iluminat.
-Instalații de legare la pământ;
-Branșamente electrice aeriene și subterane;
-Accidente produse de electricitate;
-Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
-Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sanatatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electrician menttenata cadrul DSEMU, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3, sau la adresa de e-mail monica.dumitrascu@electrica.ro, cariere@electricaserv.ro, până la data de 13.10.2021, ora. 12:00

01.10.2021


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”- SISE Muntenia Nord, organizeaza concurs  extern, în data de 19.10.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui (1) post de deservent masini grele si utilaje  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Sectiei Auto Ploiesti.

Conditii de participare la concurs:
-Studii medii absolvite, scoala profesionala ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de competente profesionale  în meseria de masinist la  masini grele si utilaje;
-Experienta in domeniu constituie un avantaj – va fi dovedita cu documente care sa ateste ca a lucrat efectiv ca deservent masini si utilaje;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere.

Cerintele postului:
-Conducator auto profesionist cu atestat profesional si permis minim categoria B, C si E;
-Are cunostinte referitoare la modul de verificare a cerintelor tehnice privind circulatia in conditii de siguranta;.
-Are cunostinte referitoare  in a constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului.;
-Are cunostinte in a respecta starea tehnica buna a autovehiculelor si utilajelor.

Atribuţiile  ocupantului  postului:
-Executarea lucrarilor respectand normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea  foilor de parcurs pentru luna respectiva si predarea acestora din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, carburant, nota de receptie, CMR ;
-Verifica şi ajustează mecanismele utilajului şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acestora;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a utilajului;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii.
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Se asigura inainte de inceperea lucrului ca poate sa-si desfasoare activitatea, fara a pune in pericol siguranta celorlalte persoane implicate in procesul muncii;
-Nu va folosi utilajul in alte scopuri sau in afara perimetrului de lucru, nu va executa lucrari/sapaturi in locuri sau zone ce prezinta riscuri de incendii, explozii ori de accidentare, fara aprobare si fara a fi luate masurile de siguranta ce se impun;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă ;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica si bibliografie:
-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice.
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002.
-Codul Rutier.
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;
-Cazier judiciar si cazier auto;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de deservent masini grele si utilaje, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 18.10.2021, ora 10:00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58, telefon 0372440305.

30.09.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 01.11.2021, ora. 12:00 pentru ocuparea unui post de auditor senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Audit –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare  finalizate cu diploma de licenta;
-Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, (competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicile de audit intern in realizarea misiunilor de audit);
-Cunostinte privind managementul riscului, controlului intern, management, contabilitate, tehnologia informatiei, drept;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Fluenta in limba engleza (constituie un avantaj);
-Cunoaşterea specificului activităţilor FISE şi filialelor sale;
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile  si responsabilitatile postului :
-Participa la elaborarea de  norme proprii privind organizarea si exercitarea activitati de audit intern, care sunt supuse spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Auditeaza sistemul de control intern şi sistemul de management din cadrul filialei si sucursalelor;
-Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate la nivelul FISE și al filialelor;
-Aplica strategiile si politicile S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
-Deruleaza activităţi specifice entităţii organizatorice cu respectarea legislaţiei în vigoare, asigurarea confidenţialităţii şi secretului de serviciu, în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;
-Participa la elaborarea  Cartei de  Audit Intern  și a  Codului de Conduita Etica al auditorului intern specifice S FISE Electrica Serv SA;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, respectiv conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
-Gestioneaza resursele tehnice, financiare, umane, materiale, informaţionale etc (după caz), încredinţate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
-Rezolva sesizările/avertizarile repartizate;
-Intocmeste alaturi de Managerul Senior al Departamentului, planul multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Intocmeşte rapoartele de audit şi fişele de urmărire a implementării recomandărilor auditorului intern;
-Efectuează misiuni de consultanţă şi consiliere la solicitarea Consiliului de Administratie FISE;
-Elaboreaza alaturi de Managerul Senior al Departamentului, raportul anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
-Indeplineste orice alte atributii/responsabilitati/activitati, alocate de catre seful ierarhic, Directorul General sau rezultate din Hotararile CA /AGA ale societatii, in domeniul propriu de activitate;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
-Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni ( II A Global);
-Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
-OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Tematică:
-Atribuţiile generale ale Departamentului Audit;
-Numirea şi revocarea auditorilor interni;
-Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
-Elaborarea planului de audit intern;
-Etapele misiunii de audit  intern;
-Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit intern;
-Tipuri de audit intern;
-Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
-Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  auditor intern in cadrul Departamentului Audit – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, la punctul de lucru organizat de angajator in strada Negoiu nr. 12, sector 3, Bucuresti sau la adresa de e-mail: alina.lixandroiu@electricaserv.ro până la data de 27.10.2021, ora. 14:00.

27.09.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 01.10.2021,  ora 10:00, pentru ocuparea a 2 ( doua )  posturi de  manager de proiect senior în cadrul Departamentului Proiecte Energetice  –  Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse  – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare tehnice cu diploma de licenta (electrotehnica, electroenergetica), alte cursuri, atestate si competente profesionale – constituie un avantaj;
-Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor;
-Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare;

Cerinte:
-Cunoasterea pietei de energie din Romania;
-MS Office avansat;
-Cunoasterea limbii engleza ( constituie un avantaj);
-Capacitate sporita de analiza si sinteza;
-Abilitati de organizare si planificare;
-Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
-Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei ;
-Bune cunostinte  si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice ;
-Cunoasterea sistemelor de  masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate ;
-Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abizitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile postului:
-Asigura managementul de proiect pentru implementarea solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie  – de la momentul semnarii contractului de implementare;
-Raspunde de urmarirea fazelor principale ale implementarii la clienti a solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie;
-Asigura comunicarea permanenta cu managerul de vanzari alocat privind etapele si termenele de realizare a lucrarilor;
-Elaboreaza, monitorizeaza si raporteaza indicatori de proces relevanti, identifica eventualele deviatii, elaboreaza fise de neconformitate, initiaza masuri corective si preventive si urmareste implementarea acestora;
-Valideaza receptia echipamentelor si /sau a lucrarilor executate de prestatorii terti;
-Analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si identifica masuri de eliminare si prevenire a neconformitatilor;
-Participa la stabilirea de criterii si indicatori de calitate pentru contracte si comenzi;
-Intocmeste referate de necesitate pentru achizitia de produse si servicii nesesare in faza de implementare;
-Primeste certificate de conformitate ale furnizorilor, verifica si valideaza conformitatea acestora cu cerintele interne;
-Asigura intocmirea tuturor analizelor solicitate, aferente ariei de activitate;
-Intocmeste proceduri si instructiuni de lucru aplicabile in aria de responsabilitate;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Bibliografie:
-Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012;
-Ord. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea” Data: 28.12.2018 MO 1114/28.12.2018
-Ordinul ANRE 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Data: 15.04.2020 MO 330/23.04.2020;
-Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Republicata. MO 577/13.08.2010 MODIFICATA prin O.G. 29 /2010
-Ord. 11/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018. Data: 30.01.2020. MO 68/31.01.2020.
-Ord. 45/2016 – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice
-Ord. 11 /2013- aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu executia,precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatii Data: 22.03.2013 MO 152/21.03.2013 Abroga Ord. 90/2009; Modificat prin Ordinul 116/2016
-Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat de societate in vederea ocuparii a 2 ( doua ) posturi de manager de proiect senior in cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse  – S FISE Electrica Serv SA vor fi depuse la  S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, la punctul de lucru organizat de angajator in str. Negoiu nr. 12, sector 3, Bucuresti sau pe adresa de e-mail : alina.lixandroiu@electricaserv.ro  până la data de 30.09.2021 ora 12:00.

23.09.2021


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de  29.09.2021, ora 12.00 pentru ocuparea unui post de  financial controller cu contract individual de munca pe durata determinata,  în cadrul Directiei Economice –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare economice, financiar contabile,  finalizate cu diploma de licenta;
-Experienta minim 3 ani in domeniul financiar/contabil, preferabil in audit/consultanta;
-Cunostinte solide in domeniul finantelor, controllingului, contabilitatii si fiscalitatii;
-Cunostinte privind practicile pietelor financiare, ale sistemului bancar si de analiza si raportare  a datelor si informatiilor financiare;
-Cunostinte legate de principiile de afaceri si management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, tehnici de conducere;
-Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;
-Certificarea ACCA obtinuta/in curs de obtinere reprezinta un avantaj;
-Fluenta in limba engleza;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Cunostinte SAP reprezinta un avantaj;
-Agilitate in intelegerea business-ului;
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile  si responsabilitatile postului :
-Urmareste activitatea economico – financiara a societatii privind respectarea legislatiei fiscale si a reglementarilor in domeniu;
-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul filialei;
-Sustine activ imbunatatirea listei KPI si KFI a grupului si contribuie la completarea raportarii lunare care va fi prezentata catre management / Consiliu de Administratie;
-Asigura consilierea privind legislatia fiscala si reglementarile in domeniu;
-Monitorizeaza si verifica fluxul de informatii financiare din companie catre exterior;
-Furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize si detaliere costuri);
-Impreuna cu Directorul Economic, reprezinta filiala ca si persoana de contact pentru aspectele financiare, mentinand si imbunatatind relatia cu Grupul;
-Ia parte la definirea strategiilor de succes, care sa asigure o crestere constanta a cifrei de afaceri a societatii;
-Realizeaza analize financiare pentru fiecare decizie de afaceri si ofera consiliere financiara directorilor din alte departamente;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, Directorului General Adjunct, Directorului Economic, respectiv conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Adapteaza si imbunatateste sistemul de raportare in functie de necesitatile semnalate de catre conducerea societatii, membrii Consiliului de Administratie sau conducerea grupului Electrica;
-Urmareste aplicarea procedurilor si instructiunilor de lucru pentru aplicarea legislatiei fiscale si monitorizeaza implementarea ei;
-Informeaza, sprijina si asigura asistenta Directorului General, Directorului General Adjunct, si Directorului Economic in legatura cu activitatea economico – financiara a societatii;
-Verifica periodic executia bugetara prin confruntarea rapoartelor directiilor si sucursalelor cu informatia financiar – contabila si furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente / entitati (analize sau detaliere de costuri);
-Asigura consiliere, daca este cazul, privind acţiunile de lichidare a datoriilor şi creanţelor;
-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul companiei si Grupului;
-Elaboreaza rapoarte manageriale lunare de urmarire a evolutiei indicatorilor de performanta si a rezultatelor actuale versus buget;
-Participa la intocmirea raportarilor financiare lunare, trimestriale, semestriale si anuale, pe baza situatiilor financiare si a indicatorilor operationali;
-Ofera suport in elaborarea analizelor/elaboreaza analize/calcule solicitate de catre Consiliul de Administratie;
-Sustine monitorizarea si verificarea fluxului de informatii financiare din companie catre exterior;
-Sustine furnizarea rapoartelor financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize, detaliere de costuri etc);
-Identifica in cadrul companiei procesele care pot fi imbunatatite si propune actiuni de eficientizare a acestora.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
-Legea contabilitatii nr. 82/1991;
-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de Financial Controller in cadrul Directiei Economice – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, (alina.lixandroiu@electricaserv.ro) până la data de 28.09.2021, ora 12.00 in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

20.09.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 29.09.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de muncitori necalificati, cu contract individual de munca de 1 h/zi, pe durata determinata, în cadrul DSEMU- Centrul CIR 110 Kv si Echipamente Energetice.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii minim Scoala Generala 8 clase;
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in activitatile de constructii industriale, pentru lucru la inaltime (examen medical);

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Efectueaza activitate de sapatura manuala;
-Efectueaza activitate de umplere cu pamanat, nisip, pietris, etc;
-Efectueaza activitate de compactare;
-Efectueaza activitate de curatenie;
-Executa lucrari de demolare pentru partea de constructie;
-Participa la turnarea de betoane;
-Executa refacere zidarie, zugraveala;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:

-Legea securitatii si sanatatii in munca- Legea 319/2006;
-Legea 10/1995- actualizata in 2014, privind calitatea in constructii;
-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Tematica:
-Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
-Obligatiile lucratorilor;
-Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sanatatea in munca;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Prezentarea pe scurt a experientei in domeniu;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care vor dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu au avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu au beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de muncitori necalificati din cadrul DSEMU– Centrul CIR 110 Kv si Echipamente Energetice, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3, sau la adresa de e-mail monica.dumitrascu@electricaserv.ro, cariere@electricaserv.ro, până la data de 28.09.2021, ora. 12:00

17.09.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 14.09.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a doua posturi de electrician mentenanta, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU- Centrul CIR MT-JT Est.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionale de specialitate,
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic),
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu,
-Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare dpdv al SSM;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful ierarhic, daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor.
-Participa la formele organizate de societate privind pregatirea si instruire a personalului.
-Isi desfasoara activitatea in stricta concordanta cu documentatia sistemului SMI implementat in societate
-Raspunde de calitatea , eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori
-Constientizarea aparitiei riscurilor electrice
-Raspunde de respectarea documentelor de executie .( fisele ,instructiunile tehnologice, proiect ,etc) aplicabile lucrarilor executate.
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Respectarea programului de lucru si raspunde de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-Daca i se repartizeaza auto respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Raspunde de respectarea ,,regulamentului intern’’al societatii;
-Sa fie organizat, responsabil si capabil sa respecte termenele limita;
-Se interzice utilizarea in interes personal a mijloacelor auto si a echipamentul din dotare ;
-Este interzisa executarea de lucrari in interes personal in timpul programului.
-Se solicita un comportament decent care sa nu prejudicieze in niciun fel imaginea societatii.
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitati

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:

-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare/Ion Conecini, Simion Rasanu. Ed. Tehnica
-I 7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.
-Electroenergetică Manual pentru electricieni – ed. AREL București 2009, dr. Ing. Dipl. Fita Nicolae Daniel.
-Legea securitatii si sanatatii in munca- Legea 319/2006,
-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Tematica:
– Instalații electrice de iluminat.
– Instalații de legare la pământ;
– Branșamente electrice aeriene și subterane;
– Accidente produse de electricitate;
– Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
– Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sanatatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din -Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electrician mentenata cadrul DSEMU– Centrul CIR MT – JT Est, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3, sau la adresa de e-mail cariere@electricaserv.ro, până la data de 13.09.2021, ora. 12:00

01.09.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs   în data de 14.09.2021,  ora 12:00, pentru ocuparea a doua posturi de manager de proiect senior, cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte Energetice –  Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse.

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare tehnice cu diploma de licenta (electrotehnica, electroenergetica), alte cursuri, atestate si competente profesionale – constituie un avantaj;
-Cunostinte solide si experienta practica dovedita in managementul proiectelor;
-Experienta in utilizarea instrumentelor software de evaluare si proiectare;
-Cerinte:
-Cunoasterea pietei de energie din Romania;
-MS Office avansat;
-Abilitati de organizare si planificare;
-Buna cunoastere a aspectelor tehnice si comerciale, specific solutiilor de eficienta energetica, producere, stocare locala de energie, ( inclusiv sisteme moderne de automatizari ) managementul energiei, alte solutii specifice;
-Buna cunoastere a reglementarilor in vigoare aplicabile specifice, inclusiv a cerintelor cu privire la autorizarile necesare implementarii proiectelor de eficienta energetica, generare locala, stocare si managementul energiei;
-Bune cunostinte  si experienta practica in domeniul realizarii de audituri energetice;
-Cunoasterea sistemelor de  masura, transmitere date, monitorizare/supraveghere la distanta, specifice solutiilor energetice din aria de responsabilitate;
-Experienta in evaluarea tehnica economica a solutiilor energetice;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile postului:
-Asigura managementul de proiect pentru implementarea solutiilor de eficienta energetica si/sau producere locala de energie – de la momentul semnarii contractului de implementare;
-Raspunde de urmarirea fazelor principale ale implementarii la clienti a solutiilor de eficienta energetica si /sau producere locala de energie;
-Asigura comunicarea permanenta cu managerul de vanzari alocat privind etapele si termenele de realizare a lucrarilor;
-Elaboreaza, monitorizeaza si raporteaza indicatori de proces relevanti, identifica eventualele deviatii, elaboreaza fise de neconformitate, initiaza masuri corective si preventive si urmareste implementarea acestora;
-Valideaza receptia echipamentelor si /sau a lucrarilor executate de prestatorii terti;
-Analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si identifica masuri de eliminare si prevenire a neconformitatilor;
-Participa la stabilirea de criterii si indicatori de calitate pentru contracte si comenzi;
-Intocmeste referate de necesitate pentru achizitia de produse si servicii nesesare in faza de implementare;
-Primeste certificate de conformitate ale furnizorilor, verifica si valideaza conformitatea acestora cu cerintele interne;
-Asigura intocmirea tuturor analizelor solicitate, aferente ariei de activitate;
-Intocmeste proceduri si instructiuni de lucru aplicabile in aria de responsabilitate;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Certificat cazier judiciar;
-Certificat medical care sa ateste starea de sanatate a candidatului;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;
-Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);
-Copie livret militar (daca este cazul);
-Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie certificat nastere copil ( daca este cazul);

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Bibliografie/ Tematica:
-Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012;
-Ord. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea” Data: 28.12.2018 MO 1114/28.12.2018;
-Ordinul ANRE 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Data: 15.04.2020 MO 330/23.04.2020;
-Legea 220 /2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Republicata. MO 577/13.08.2010 MODIFICATA prin O.G. 29 /2010;
-Ord. 11/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018. Data: 30.01.2020. MO 68/31.01.2020;.
-Ord. 45/2016 – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice;
-Ord. 11/2013- aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,responsabililor tehnici cu executia,precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatii Data: 22.03.2013 MO 152/21.03.2013 Abroga Ord. 90/2009; Modificat prin Ordinul 116/2016;
-Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de manager de proiect senior in cadrul Departamentului Proiecte Energetice – Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Str. Negoiu nr. 12 – sector 3 Bucuresti  sau la adresa de e-mail: cariere@electricaserv.ro până la data de 10.09.2021, ora 13:00.

27.08.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 16.09.2021,  ora 12:00, pentru ocuparea a doua posturi de Specialist proiectare ( Specialist grad I SR), cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte Energetice –  Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse.

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare de specialitate energetică
-Experienţă în proiectarea instalaţiilor energetice de joasă şi medie tensiune (linii electrice aeriene şi subterane, posturi de transformare etc)
-Autorizare ANRE cel puţin gradul IIIA
-Cunoaşterea programelor informatice specifice activităţii de proiectare (software devize, intocmire planse, dimensionare electrică/ mecanică etc) şi experienţă în utilizarea acestora
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office)
-Cunoasterea temeinica si la zi a legislatiei si reglementarilor specifice domeniului de activitate
-Abilităţi de organizare şi planificare
-Abilitatea de a lucra în echipă
-Abilitatea de a lucra structurat şi bine organizat

Atribuţiile ocupantului postului:
-Intocmeste documentaţii tehnico-economice, în diferite faze de proiectare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în funcţie de cerinţele beneficiarului, specificate în comandă/tema de proiectare/ contractul de proiectare.
-Elaborează teme de proiectare, în baza Notei conceptuale întocmită de beneficiar şi a comenzilor primite de la beneficiar
-Participă, împreună cu gestionarii instalaţiilor, la inventarierea zonelor şi instalaţiilor care fac obiectul comenzii de proiectare si preia date electroenergetice necesare intocmirii proiectelor, din teren si de la beneficiarul lucrărilor.
-Întocmeşte antemăsurători şi devize de cantităţi de lucrări cu valori necesare realizării lucrărilor proiectate, utilizând programele informatice specifice.
-Analizeaza comenzile de proiectare/ temele de proiectare din punct de vedere al informaţiilor conţinute şi solicită beneficiarului, în scris, completarea acestora, dacă este cazul sau transmite acceptul scris de însuşire a acestora in documentaţiile tehnico-economice elaborate analizează soluţii şi propune spre realizare soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic, care să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor proiectare.
-Întocmeşte planul de control al calităţii, încercări şi verificări, corespunzător proiectului
-Elaborează planul de sănătate şi securitate în muncă, parte integrală din proiectul întocmit şi adaptat conţinutului acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare
-Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare execuţiei lucrărilor
-Asigură obţinerea, în numele beneficiarului, a acordurilor şi avizelor de principiu ce vor fi incluse în documentaţia întocmită de la autorităţile emitente, reprezentând societatea în relaţiile cu acestea.
-Colaborează cu proiectanţi de alte specialităţi implicaţi în realizarea proiectului.
-Verifică toate documentele ce constituie proiectul în varianta finală, pregătită pentru avizare şi predare (planşe, antemăsurători, devize, alte piese scrise)
-Transmite documentaţia spre avizare unui verificator de proiect atestat în specialităţile conţinute în documentaţie, conform reglementărilor specifice în vigoare
-Participă la avizarea documentaţiei întocmite, în toate comisiile de specialitate ale beneficiarului, în funcţie de competenţele acestora
-Este direct responsabil de corectitudinea datelor înscrise în documentaţiile elaborate, în specialitatea corespunzătoare pregătirii sale, precum şi de conformitatea informaţiilor preluate din documentele puse la dispoziţie de beneficiar şi de alţi proiectanţi colaboratori.
-Respectă condiţiile tehnice şi de calitate prevăzute în contractul de proiectare, tema de proiectare, prescripţiile tehnice, normele tehnice şi standardele în vigoare, la întocmirea proiectului
-Întocmeşte fişele tarifare pentru lucrările repartizate şi le supune avizării comisiei beneficiarului
-Informează în scris beneficiarul asupra impedimentelor ce conduc la nerespectarea termenelor solicitate pentru finalizarea proiectului şi propune soluţii de înlăturare a acestora, inclusiv noi termene de finalizare, atunci când acestea sunt justificate.
-Participă la revizuirea reglementărilor tehnice din specialitatea în care este pregătit
-Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces
-Participă la predarea amplasamentului lucrării proiectate
-Acordă asistenţă tehnică pe tot parcursul execuţiei lucrărilor
-Participă la verificarea calităţii lucrărilor în fazele de execuţie a acestora, stabilite prin norme tehnice şi Planul de control al calităţii, încercări şi verificări, cuprins în proiect şi semnează documentele rezultate.
-Stabileşte modificări în execuţia lucrării proiectate, la solicitarea executantului, cu acordul dirigintelui de şantier şi aprobarea beneficiarului. În acest sens, întocmeşte dispoziţii de şantier,
-Note de renunţare şi Note de comandă suplimentară, după caz, pe care le supune avizării comisiilor de specialitate ale beneficiarului şi verificatorului de proiect.
-Participă, în calitate de invitat, la recepţia lucrărilor proiectate şi executate, conform prevederilor legale şi întocmeşte Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.
-Respectă prevederile SSM, SU şi de protecţie a mediului la alegerea soluţiilor de realizare a lucrărilor proiectate şi prezintă în documentaţii precizări specifice aplicabile la execuţia lucrărilor, în perioada de exploatare pe întreaga durată de viaţă, precum şi după expirarea duratei de viaţă (postutilizare)

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie/ Tematica:

-Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulteroioare.
-Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
-Ordinul ANRE nr.46/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
-Ordinul ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.
-Ordinul ANRE nr.102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Certificat cazier judiciar;
-Certificat medical care sa ateste starea de sanatate a candidatului;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;
-Copii ale documentele care atesta vechimea in munca (Carnet Munca + Adeverinte);
-Copie livret militar (daca este cazul);
-Copie certificat de nastere, copie certificat de casatorie (daca este cazul), copie certificat nastere copil ( daca este cazul);

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de Specialist proiectare (Specialist grad I SR), cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte Energetice –  Directia Management Proprietati si Dezvoltare Produse, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Str. Negoiu nr. 12 – sector 3 Bucuresti  sau la adresa de e-mail: cariere@electricaserv.ro până la data de 14.09.2021, ora 13:00.

27.08.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 01.09.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de primitor-distribuitor, cu contract individual de munca pe durata determinata de 6 luni, în cadrul DSEMU – Centrul Logistica (Depozite), loc de munca Giurgiu.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, si/sau cursuri de calificare profesionale de specialitate,
-Apt din punct de vedere medical (examen medical)
-Disponibilitate de efectuare a orelor suplimentare,
-Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Primeste si receptioneaza bunurile materiale sosite in depozit, verificand conformitatea cu datele inscrise in actele insotitoare (avize de expeditie, facturi, certificate de conformitate), sesizand, ori de cate ori este cazul, asupra nepotrivirilor cantitative sau calitative si intocmind proces verbal de constatare in prezenta comisiei de receptie ;
-Intocmeste in mod corect si clar nota de intrare – receptie (NIR), pe loc sau in decursul a 24 ore de la sosirea materialelor, asigurand completarea tuturor rubricilor din NIR, conform legislatiei in vigoare;
-Intocmeste fise de magazie pentru toate bunurile materiale intrate in depozit, urmarind si inregistrand miscarea acestora;
-Ia masuri pentru inscrierea in NIR-uri si in fisele de magazie a tuturor caracteristicilor produselor, indiferent daca acestea sunt inscrise in documentele de insotire a marfii;
-Ia masuri de depozitare corespunzatoare la raft a bunurilor materilale, de asigurare « sub cheie » si conservare corespunzatoare a acestora, raspunzand de eventualele lipsuri si deteriorari ;
-Elibereaza bunurile materiale catre beneficiari in baza documentelor de consum;
-Urmareste dotarea corespunzatoare a personalului de la depozite cu echipament de protectie si dispozitive necesare manipularii in bune conditii a materialelor;
-Primeste de la seful serviciului si rezolva corespondenta care i-a fost repartizata ;
-Indeplineste orice atributie, sarcina sau lucrare din domeniul sau de activitate, primita de la conducatorul ierarhic;
-In domeniul SSM (conform legislatiei in vigoare din lista documentelor aplicabile in vigoare a Serviciului Comercial,Achizitii si Logistica);
-Desfăşoară activitati de manipulare manuala,transport prin purtare si cu mijloace nemecanizate,depozitare si livrare în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea sefului Serviciului Comercial Achizitii si Logistica si a responsabilului SSM;
-Raspunde de executarea in termenele stabilite a tuturor lucrarilor rezultate din atributiile si sarcinile cuprinse in fisa postului, precum si a celor stabilite de conducatorii ierarhici;
-Raspunde de asigurarea cantitativa si calitativa a tuturor lucrarilor rezultate din atributiile si sarcinile cuprinse in fisa postului, precum si a celor stabilite de conducatorii ierarhici;
-Raspunde de pastrarea, sau dupa caz, arhivarea tuturor documentelor privind activitatea proprie desfasurata in cadrul serviciului;
-Raspunde de perfectionarea continua a pregatirii profesionale;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-Raspunde de respectarea ,,regulamentului intern’’al societatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:

-H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor material.
-Legea nr.22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, modificata prin L. 54/1994.
-OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
-OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile.
-Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca.
-Legea 307/2006 actualizata in 2010, privind apararea impotriva incendiilor.
-Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematică:
-Notiunea de gestionar: definitie si conditii privind angajarea gestionarilor
-Garantii.
-Raspunderea materiala, disciplinara, administrative, civila sau penala, referitor la incalcarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor.
-Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere.
-Drepturi si obligatii in legatura cu primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor din magazine.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de primitor – distribuitor cadrul DSEMU- Centrul Logistica (Depozite), loc de munca Giurgiu, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3, sau la adresa de e-mail cariere@electricaserv.ro, până la data de 31.08.2021, ora. 12:00

20.08.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 31.08.2021, ora 10:00, pentru ocuparea a doua posturi de electrician mentenanta, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEMU- Centrul CIR MT-JT Est.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii, scoala profesionala sau cursuri de calificare profesionale de specialitate;
-Apt din punct de vedere medical pentru lucru in instalatiile electrice si pentru lucru la inaltime (examen medical si psihologic);
-Disponibilitate de executie lucrari in instalatiile beneficiarului in regim de urgenta, efectuarea de ore suplimentare si consemn la domiciliu;
-Constituie un avantaj detinerea permisului de conducere auto categoria B;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JT de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare dpdv al SSM;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful ierarhic, daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;
-Participa la formele organizate de societate privind pregatirea si instruire a personalului;
-Isi desfasoara activitatea in stricta concordanta cu documentatia sistemului SMI implementat in societate;
-Raspunde de calitatea , eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Constientizarea aparitiei riscurilor electrice;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie ( fisele, instructiunile tehnologice, proiect, etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Respectarea programului de lucru si raspunde de folosirea eficienta a timpului de lucru;
-Daca i se repartizeaza auto respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Raspunde de respectarea ,,regulamentului intern’’ al societatii;
-Sa fie organizat, responsabil si capabil sa respecte termenele limita;
-Se interzice utilizarea in interes personal a mijloacelor auto si a echipamentul din dotare;
-Este interzisa executarea de lucrari in interes personal in timpul programului;
-Se solicita un comportament decent care sa nu prejudicieze in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitati.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare/Ion Conecini, Simion Rasanu. Ed. Tehnica
I 7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;
-Electroenergetică Manual pentru electricieni – ed. AREL București 2009, dr. Ing. Dipl. Fita Nicolae Daniel;
-Legea securitatii si sanatatii in munca- Legea 319/2006;
-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.

Tematica:
-Instalații electrice de iluminat;
-Instalații de legare la pământ;
-Branșamente electrice aeriene și subterane;
-Accidente produse de electricitate;
-Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
-Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sanatatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI.

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de electrician mentenata cadrul DSEMU– Centrul CIR MT – JT Est, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3, sau la adresa de e-mail cariere@electricaserv.ro, până la data de 30.08.2021, ora 12:00

19.08.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 07.09.2021, ora. 12:00 pentru ocuparea unui post de auditor senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Audit –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare  finalizate cu diploma de licenta;
-Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, (competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicile de audit intern in realizarea misiunilor de audit );
-Cunostinte privind managementul riscului, controlului intern, management, contabilitate, tehnologia informatiei, drept;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Fluenta in limba engleza ( constituie un avantaj );
-Cunoaşterea specificului activităţilor FISE şi filialelor sale.
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile  si responsabilitatile postului :
-Participa la elaborarea de  norme proprii privind organizarea si exercitarea activitati de audit intern, care sunt supuse spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Auditeaza sistemul de control intern şi sistemul de management din cadrul filialei si sucursalelor;
-Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate la nivelul FISE și al filialelor;
-Aplica strategiile si politicile S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
-Deruleaza activităţi specifice entităţii organizatorice cu respectarea legislaţiei în vigoare, asigurarea confidenţialităţii şi secretului de serviciu, în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;
-Participa la elaborarea  Cartei de  Audit Intern  și a  Codului de Conduita Etica al auditorului intern specifice S FISE Electrica Serv SA;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, respectiv  conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
-Gestioneaza resursele tehnice, financiare, umane, materiale, informaţionale etc (după caz), încredinţate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
-Rezolva sesizările/avertizarile repartizate;
-Intocmeste alaturi de Managerul Senior al Departamentului, planul multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Intocmeşte rapoartele de audit şi fişele de urmărire a implementării recomandărilor auditorului intern;
-Efectuează misiuni de consultanţă şi consiliere la solicitarea Consiliului de Administratie FISE;
-Elaboreaza alaturi de Managerul Senior al Departamentului, raportul anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
-Indeplineste orice alte atributii/responsabilitati/activitati, alocate de catre seful ierarhic, Directorul General sau rezultate din Hotararile CA /AGA ale societatii, in domeniul propriu de activitate;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
-Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni (II A Global);
-Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
-OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Tematică:
-Atribuţiile generale ale Departamentului Audit ;
-Numirea şi revocarea auditorilor interni;
-Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
-Elaborarea planului de audit intern;
-Etapele misiunii de audit  intern;
-Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit intern;
-Tipuri de audit intern;
-Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
-Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  auditor intern in cadrul Departamentului Audit – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail: cariere@electricaserv.ro până la data de 03.09.2021, ora. 14.00.

19.08.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 27.08.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de tehnician cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul DSEO- Centrul Arges.

Condiţiile de participare la concurs:
-cunoasterea specificului activitatilor care constituie obiectul de activitate al societatii si cunoştinţe operare PC;
-cunostinte de utilizarea calculatorului (Office Word, Excel, alte aplicatii specifice activitatii) pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;

Constituie un avantaj:
-posesor permis auto categoria B;
-studii superioare tehnice;

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Urmareste programul saptamanal de lucrari, in colaborare cu adj.sef centru, conform programului lunar de lucrari si il supune spre aprobare centrului de exploatare;
-Elaboreaza programul de aprovizionare cu materiale pentru activitatea de revizii si reparatii;
-Intocmeste PV pentru lucrarile standardizate si nestandardizate de revizii, reparatii, reparatii accidentale si pontajele lunare pentru personalul din subordine;
-Urmareste scoaterea din uz prin inaintarea formelor de casare pentru sculele si dispozitivele defecte;
-Certifica bonurile de materiale si de miscare a acestora, in Comenzile Interne, restituind la magazie materialele ramase sau recuperate din dezmembrari;
-Tine la zi prezenta personalului din cadrul centrului;
-Intocmeste programarea CO pentru personalul din cadrul centrului împreună cu adj.sef centru si urmareste efectuarea acestuia conform planificarii;
-Urmareste aplicarea Normelor de munca in vigoare la lucrari in conformitate cu Fisele Tehnologice, ITI, Prescriptii Energetice urmarind indicele de indeplinire al acestora si al gradului de ocupare al personalului;
-Intocmeste formele de casare pentru mijloacele fixe si inventar aflate in gestiune scoase din uz;
-Asigura corelarea planului de lucrari cu planul de aprovizionare tehnico-materiala;
-Intocmeste documentatiile pentru pregatirea materiala a lucrarilor cuprinse in plan;
-Intocmeste devize estimative pentru lucrarile comandate de clienti urmarind executia receptionarea si facturarea catre acestia;
-Intocmeste referate de necesitate pentru aprovizionarea cu bunuri materiale pentru onorarea contractelor/comenzilor si ataseaza cand este cazul, caiete de sarcini/specificatii tehnice;
-Tine evidenta timpului de lucru al salariatilor, pentru intocmirea documentelor de plata a salariilor lunare – pontaj, precum si intocmirea graficului de consemn;
-Organizeaza evidenta, pastrarea si circulatia documentelor interne, indosariaza si arhiveaza documentele centrului, asigurand confidentialitatea acestora;
-Raspunde de executarea lucrarilor încredinţate la termenele precizate, în cantitatea şi la parametrii calitativi stabiliţi de conducǎtorul ierarhic direct (şef centru);
-Primeste si expediaza corespondenta centrului;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Pachetul MS Office.
-Legea 123/2020 a energiei electrice;
-Legea 155/2020 privind modificari si completarea legii 123/2021;
-Studii privind normarea muncii;
-Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

Tematică:
-Calcul primar venituri/cheltuieli in cazul unei lucrari de mentenata;
-Cheltuieli cu manopera materiale si transport.Optimizarea costurilor;
-Prevenirea riscurilor de accidentare in cazul lucrului la birou si in cazul situatiei de telemunca;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2016 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de tehnician in cadrul DSEO – Centrul Arges, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA- Directia Resurse Umane si Administrativ, strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3, sau la adresa de e-mail cariere@electricaserv.ro, până la data de 26.08.2021, ora. 12:00

18.08.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA- Directia Servicii Energetice Muntenia SA”, organizeaza concurs extern în data de 03.08.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de mecanic auto cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Autobaza-DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii absolvite , diploma mecanic auto;
-Vechime min 3 ani (mecanic auto)

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul atelierului auto
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor
-Nu va permite in incinta atelierului auto accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de reparatii a autovehiculelor
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior cazurile de exploatare necorespunzatoare a autovehiculelor si a utilajelor din parcul auto;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Tehnologia automobilului modern editia 2014

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de mecanic auto in cadrul DSEMU – Autobaza, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – DSEMU, strada Costin Nenitescu, nr.5-9, Bucuresti, sector 6, sau la adresa de e-mail constanta.ionitescu@electricaserv.ro, până la data de 02.08.2021, ora. 12:00

26.07.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA- Directia Servicii Energetice Muntenia SA”, organizeaza concurs extern în data de 22.07.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de mecanic auto cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Autobaza-DSEMU.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii absolvite , diploma mecanic auto;
-Vechime min 3 ani (mecanic auto)

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul atelierului auto;
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Nu va permite in incinta atelierului auto accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de reparatii a autovehiculelor;
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior cazurile de exploatare necorespunzatoare a autovehiculelor si a utilajelor din parcul auto;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Tehnologia automobilului modern editia 2014

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de mecanic auto in cadrul DSEMU – Autobaza, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – DSEMU, strada Costin Nenitescu, nr.5-9, Bucuresti, sector 6, sau la adresa de e-mail constanta.ionitescu@electricaserv.ro, până la data de 21.07.2021, ora. 12:00

13.07.2021


Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 02.08.2021, ora. 12.00 pentru ocuparea unui post de auditor senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Audit –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare  finalizate cu diploma de licenta ;
-Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, ( competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicilor de audit intern in realizarea misiunilor de audit );
-Cunostinte privind managementul riscului, controlului intern, management, contabilitate, tehnologia informatiei, drept;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Fluenta in limba engleza ( constituie un avantaj );
-Cunoaşterea specificului activităţilor FISE şi filialelor sale.
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile  si responsabilitatile postului :
-Participa la elaborarea de  norme proprii privind organizarea si exercitarea activitati de audit intern, care sunt supuse spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Auditeaza sistemul de control intern şi sistemul de management din cadrul filialei si sucursalelor;
-Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate la nivelul FISE și al filialelor;
-Aplica strategiile si politicile S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
-Deruleaza activităţi specifice entităţii organizatorice cu respectarea legislaţiei în vigoare, asigurarea confidenţialităţii şi secretului de serviciu, în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;
-Participa la elaborarea  Cartei de  Audit Intern  și a  Codului de Conduita Etica al auditorului intern specifice S FISE Electrica Serv SA;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, respectiv  conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
-Gestioneaza resursele tehnice, financiare, umane, materiale, informaţionale etc (după caz), încredinţate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
-Rezolva sesizările/avertizarile repartizate;
-Intocmeste alaturi de Managerul Senior al Departamentului, planul multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Intocmeşte rapoartele de audit şi fişele de urmărire a implementării recomandărilor auditorului intern;
-Efectuează misiuni de consultanţă şi consiliere la solicitarea Consiliului de Administratie FISE;
-Elaboreaza alaturi de Managerul Senior al Departamentului, raportul anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
-Indeplineste orice alte atributii/responsabilitati/activitati, alocate de catre seful ierarhic, Directorul General sau rezultate din Hotararile CA /AGA ale societatii, in domeniul propriu de activitate;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
-Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni ( II A Global);
-Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
-OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Tematică:
-Atribuţiile generale ale Departamentului Audit;
-Numirea şi revocarea auditorilor interni;
-Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
-Elaborarea planului de audit intern;
-Etapele misiunii de audit intern;
-Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit intern;
-Tipuri de audit intern;
-Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
-Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  auditor intern in cadrul Departamentului Audit – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro până la data de 26.07.2021, ora. 14.00.

07.07.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA- Directia Servicii Energetice Muntenia SA”, organizeaza concurs extern în data de 09.07.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de mecanic auto cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Autobaza-DSEMU

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii medii absolvite , diploma mecanic auto;
-Vechime min 3 ani (mecanic auto)

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul atelierului auto
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor
-Nu va pernite in incinta atelierului auto accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de reparatii a autovehiculelor
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Aduce la cunostinta sefului ierarhic superior cazurile de exploatare necorespunzatoare a autovehiculelor si a utilajelor din parcul auto;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Tehnologia automobilului modern editia 2014

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de mecanic auto in cadrul DSEMU – Autobaza vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ până la data de 08.07.2021, ora. 12:00

29.06.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  în data de 07.06.2021 ora 12.00 pentru ocuparea postului de Manager Departament Senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Audit –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare  finalizate cu diploma de licenta si master;
-Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, (competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicilor de audit intern in realizarea misiunilor de audit ) ;
-Constituie avantaje certificarea ACCA/CIA si alte cursuri sau certificari in domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal., etc) inclusiv certificare in curs;
-Cunostinte excelente si experienta dovedita in aplicarea normelor, standardelor si tehnicilor de audit;
-Cunostinte foarte bune ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
-Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
-Cunoaşterea specificului activităţilor FISE şi filialelor sale.
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile si responsabilitatile postului :
-Coordonarea, îndrumarea si îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor privind activitatea Departamentului Audit din cadrul S FISE Electrica Serv SA;
-Elaborarea de propuneri de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Elaborarea planurilor de audit intern şi propunerea spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Auditarea sistemului de control intern şi a sistemului de management din cadrul filialei si sucursalelor;
-Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate la nivelul FISE și al filialelor;
-Aplicarea strategiei si politicilor S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
-Derularea activităţii specifice entităţii organizatorice cu respectarea legislaţiei în vigoare, asigurarea confidenţialităţii şi secretului de serviciu, în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;
-Asigurarea condiţiilor organizatorice, ambientale, precum şi climatul corespunzător de lucru pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
-Elaborarea Normelor proprii/instructiunii/proceduri privind organizarea si exercitarea activitatii de audit intern specifice S FISE
-Electrica Serv SA, care sunt supuse avizarii si aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Elaborarea Cartei Auditului Intern  și a Codului de Conduita Etica al auditorului intern specifice S FISE Electrica Serv SA;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, respectiv  conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
-Gestionarea resurselor tehnice, financiare, umane, materiale, informaţionale etc (după caz), încredinţate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
-Promovarea  imaginii  filialei, prin modul de realizare a obiectului de activitate al Departamentului Audit;
-Intocmirea fişelor de post pentru personalul propriu;
-Elaborarea propunerilor pentru instruirea personalului în vederea întreţinerii şi perfecţionării profesionale continue a acestuia;
-Evaluarea personalului din subordine, conform procedurii aprobate;
-Rezolvarea sesizărilor/avertizarilor repartizate;
-Intocmirea planului multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Intocmeşte rapoartele de audit şi fişele de urmărire a implementării recomandărilor auditorului intern;
-Coordonează și efectuează misiuni de consultanţă şi consiliere la solicitarea CA FISE;
-Informează periodic sau la cererea CA FISE cu privire la concluziile şi recomandările formulate de auditorul intern, precum şi cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului  sau a identificării unor iregularități;
-Elaborarea raportului  anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
-Identificarea neregularitatilor sau posibilelor prejudicii si raportarea catre Consiliul de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Coordonarea si supervizarea activitatii de arhivare din cadrul Departmentului Audit Intern;
-Indeplineste sarcini primite de la Consiliul de Administratie al societatii;
-Rezolvarea altor sarcini rezultate din hotărârile Consiliului de Administraţie;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
-Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni ( II A Global);
-Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
-Manualul International pentru controlul calitatii, audit, evaluare, asigurare si alte servicii conexe, emis de comitetul international pentru standarde in audit si assurance ( IASSB);
-OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Tematică:
-Atribuţiile generale ale Departamentului Audit ;
-Numirea şi revocarea auditorilor interni;
-Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
-Elaborarea planului de audit intern;
-Etapele misiunii de audit intern;
-Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit intern;
-Tipuri de audit intern;
-Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
-Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Manager Departament Senior in cadrul Departamentului Audit – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail : cristian.andruhovici@electricaserv.ro până la data de 27.05.2021, ora 12.00.

20.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern în data de 07.06.2021,  ora. 12.00 pentru ocuparea unui post de auditor senior cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Audit –  S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare  finalizate cu diploma de licenta ;
-Certificat de absolvire curs “ Auditor intern “ ;
-Minim 3 ani  in domeniul auditului intern/financiar, ( competente care sa asigure cunoasterea si aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit, procedurilor si tehnicilor de audit intern in realizarea misiunilor de audit ) ;
-Cunostinte privind managementul riscului, controlului intern, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei, drept;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
-Cunoaşterea specificului activităţilor FISE şi filialelor sale.
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile  si responsabilitatile postului:
-Elaboreaza norme proprii privind organizarea si exercitarea activitati de audit intern, care sunt supuse spre avizare si spre aprobare Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Auditeaza sistemul de control intern şi sistemul de management din cadrul filialei si sucursalelor;
-Auditează modul de respectare a politicilor, planurilor, metodologiilor, procedurilor societăţii în concordanţă cu legislatia în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate la nivelul FISE și al filialelor;
-Aplica strategiile si politicile S FISE Electrica Serv SA in domeniul organizarii modernizarii manageriale, precum si elaborarea, urmarirea si controlul programelor aferente;
-Deruleaza activităţi specifice entităţii organizatorice cu respectarea legislaţiei în vigoare, asigurarea confidenţialităţii şi secretului de serviciu, în condiţii de calitate şi la termenele stabilite;
-Elaboreaza  Carta Auditului Intern  și  Codul de Conduita Etica al auditorului intern specifice S FISE Electrica Serv SA;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, respectiv  conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile vizate;
-Colaboreaza cu Departamentul de Audit Intern ELSA;
-Gestioneaza resursele tehnice, financiare, umane, materiale, informaţionale etc (după caz), încredinţate pentru realizarea obiectului de activitate stabilit;
-Rezolva sesizările/avertizarile repartizate;
-Intocmeste planul multianual de audit intern, elaborat de regula pe o perioada de 3 ani, respectiv a planului anual de audit intern, care sunt supuse aprobarii Consiliului de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Intocmeşte rapoartele de audit şi fişele de urmărire a implementării recomandărilor auditorului intern;
-Coordonează și efectuează misiuni de consultanţă şi consiliere la solicitarea Consiliului de Administratie FISE;
-Informează periodic sau la cererea Consiliuluide Administratie FISE cu privire la concluziile şi recomandările formulate de auditorul intern, precum şi cu privire la recomandările neimplementate de către entităţi ca urmare a auditului  sau a identificării unor iregularități;
-Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit intern desfasurat la nivelul S FISE Electrica Serv SA;
-Identifica neregularitatile sau posibilele prejudicii si raporteaza catre Consiliul de Administratie al S FISE Electrica Serv SA;
-Indeplineste sarcini primite de la Consiliul de Administratie al societatii;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Bibliografie:
-Standarde Internationale pentru practica profesionala a auditorilor interni;
-Normele obligatorii din cadrul International de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul global al auditorilor interni ( II A Global);
-Ghid pentru implementarea standardelor internationale de Audit Intern, emise de CAFR impreuna cu asociatia auditorilor interni din Romania;
-Manualul International pentru controlul calitatii, audit, evaluare, asigurare si alte servicii conexe, emis de comitetul international pentru standarde in audit si assurance ( IASSB);
-OMFP nr. 252/03.02.2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în M.O. nr. 128/12.02.2004;

Tematică:
-Atribuţiile generale ale Departamentului Audit ;
-Numirea şi revocarea auditorilor interni;
-Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
-Elaborarea planului de audit intern;
-Etapele misiunii de audit  intern;
-Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit intern;
-Tipuri de audit intern;
-Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
-Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de  auditor intern in cadrul Departamentului Audit – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro până la data de 27.05.2021, ora. 14.00.

20.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern, în data de 26.05.2021, ora 12.00, pentru ocuparea unui post de consilier cu contract individual de muncă pe durată determinata, pana la data de 31.12.2021, în cadrul Cabinet Director General – S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Experienta minima de un an in domeniul financiar, achizitii, derulare contracte comerciale, management general;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;

Cerinte:
-Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;
-Cunostinte in domeniul finantelor si fiscalitate;
-Cunostinte SAP prezinta un avantaj;
-Agilitate in intelegerea business-ului;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Comunicare eficienta;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat;
-Inalte standarde etice.

Responsabilitatile postului:
-Monitorizarea recomandarilor rezultate in urma auditurilor interne regulare sau ad-hoc;
-Urmarirea implementarii masurilor rezultate in urma auditurilor;
-Raportarea indeplinirii masurilor;
-Controlul si urmarirea revizuirilor procedurale in vederea prevenirii abaterilor si neconformitatilor;
-Intocmirea unui plan de preventie;
-Indeplineste sarcini primite de la Directorul General.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos bibliografia recomandata:
-Legea dialogului social nr. 62/2011 actualizat
-Legea 53/2003 – Codul Muncii actualizat
-Legea societatilor nr. 31/1990 actualizata.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de consilier in cadrul Cabinet Director General – vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ, până la data de 24.05.2021, ora 12.00 sau transmise in format scan la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro in atentia HR –pentru concurs.

14.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 26.05.2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de specialist logistica senior, specializarea autovehicule rutiere/mecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Sectiei Auto Ploiesti – Punct de lucru Campina SISE MN;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta specializarea autovehicule rutiere ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Detinator permis de conducere categoria B, C, E ( alte categorii constituie un avantaj );
-Detinator atestat inspector ITP;
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniul auto;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;

Cerinte:
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Efectueaza in cadrul statiei ITP inspectii tehnice ale autovehiculelor, pentru care este autorizat, atat pentru terti cat si pentru autovehiculele din parcul auto propriu;
-Urmarirea si raportarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru activitatile de inspectii tehnice;
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Asigura efectuarea la timp si in conditiile legii a tuturor verificarilor metrologice a echipamentelor utilizate in cadrul statiei ITP;
-Va aplica procedurile interne de lucru pentru toate activităţile desfăşurate în domeniul transporturilor, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Participa la elaborarea si/sau modificarea de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Va gestiona parcului auto al Sectiei Auto, conform dispozitiilor conducerii unitatii;
-In timpul desfasurarii activitatii de inspectie tehnica va asigura accesul organelor abilitate pentru exercitarea atributiilor de control;
-Nu va pernite in incinta statiei ITP accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de inspectie tehnica a autovehiculelor;
-Va gestiona activitatea de incasare a contravalorii efectuarii ITP, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele proprii ale unitatii;
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Va participa la activitati pentru care este numit prin decizie a conducerii pentru avizarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor auto necorespunzătoare şi înlocuirea acestora cu alte, valorificare mijloace fixe, participare in comisii de inventariere bunuri;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform prevederilor legale;
-Gestionarea bunurilor si echipamentelor utilizate in activitate;
-Obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii de inspectie tehnica periodica;
-Intretinerea si repararea echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Facturarea si incasarea contravalorii serviciilor prestate.

Bibliografie:
-Codul Rutier OUG 195/2002 cu modificarile ulterioare:
-Capitolul II Conditii privind circulatia vehiculelor pe drumurile publice si controlul acestora;
-Capitolul VI Infractiuni si pedepse.
-Ordinul Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr. 2133 din 08.12.2005
-RNTR 1
-RNTR 2
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice2634/2015 – Registrul de casa;
-Legea 227/2015 – art. 319 – facturarea;
-OMFP 159/2015 – obligativitatea afisarii anuntului pentru solicitarea bonului de casa;
-OUG 28/1999 republicata – obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscale – capitolul amenzi nerespectare legislatie.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist logistica senior, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 24.05.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

14.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 21.05.2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de specialist mentenanta junior, specializarea energetica/electroenergetica/electromecanica/electronica cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Centrului AREE,AMC –punct de lucru Galati- SISE MN ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj) ;
-Detinator permis de conducere categoria B ( alte categorii constituie un avantaj ;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office) ;
-Disponibilitate de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Cerinte:
-Este apt medical si psihologic pentru lucru in instalatii electrice de producere si distributie a energiei electrice si apt conducator auto.
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice ;

Atributiile si responsabilitatile postului:
A. Activitati specifice Parcurilor de Eoliene
-Personal operativ instalatii electrice de inalta tensiune:
-Executa manevre in instalatii la dispozitia dispecerului energetic zonal, completand foile de manevra corespunzatoare TEMEI;
-Executa control in instalatiile electrice, conform obligatiilor contractuale asumate cu beneficiarii;
-Participa la reviziile tehnice programate in statiile electrice si posturile de transformare;
-Asigura accesul si instruieste personalul de alta specialitate, in cazul unor lucrari in statiile si posturile de transformare;
-Executa lucrari comandate suplimentar de catre beneficiar, lucrari ce sunt in competenta sa si nu implica riscuri suplimentare fata de cele cunoscute si insusite prin fisa de post, instruirile SSM si SU periodice si instructiunile specifice obiectivului;
-Executa lucrari de curatenie si intretinere in spatiile de interes ale obiectivului.

B. Activitati specifice Atelierelor de Reparatii a Echipamentelor Energetice
-Insusirea lucrarilor de reparatii la echipamente energetice, conform procedurilor de lucru, standardelor, fiselor tehnologice si a altor documente specifice in vigoare in cadrul AREE;
-Urmareste insusirea si respectarea normelor de sanatate si securitatea muncii in aria de responsabilitate;
-Urmareste organizarea si realizarea lucrarilor cuprinse in planurile anuale de revizii si reparatii ale instalatiilor, echipamentelor energetice si cladirilor tehnologice si de alta natura din patrimoniul societatii;
-Isi insuseste si asigura documentarea, implementarea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSM, la nivelul Punctului de Lucru Galati;
-Urmareste respectarea programului de etalonare si / sau reparate a aparatelor si echipamentelordin dotare conform legislatiei in vigoare;
-Participa la analizele efectuate de management local;
-Asigura circulatia documentelor, evidenta si pastrarea acestora;
-Propune actiuni de imbunatatire si eficientizare pentru domeniul de activitate;
-Administreaza si arhiveaza toate documentele ce constituie inregistrari cu privire la activitatea desfasurata;
-Urmareste mentinerea conditiilor de lucru si propune completarea, inlocuirea retehnologizarea echipamentelor din dotare.

C. Activitati specifice Serviciului Suport Tehnic
-Urmaseste, gestioneaza si raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate de catre furnizorii de servicii si lucrari, pentru contractele in care are atributii;
-Participa la receptia lucrarilor, certifica efectuarea acestora in conformitate cu obligatiile contractuale si reglementarile generale in vigoare si inainteaza documentele necesare pentru inregistrare in evidentele contabile;
-Face inregistrari specifice activitatilor AREE si Suport Tehnic in sistemul informatic SAP, de tipul: referate de necesitate, rezervari de materiale, comenzi de lucrari, pontaje, emitere de facturi pentru prestatiile efectuate, etc.

Tematica:
-Instructiuni privind executarea manevrelor in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune;
-Echipamente specifice statiilor electrice de transformare – stari operative;
-Pregatirea, coordonarea si executarea manevrelor – foaia de manevra;
-Verificarea instalatiilor de legare la pamant;
-Probleme de electrotehnica – analiza circuitelor RLC serie si paralel;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice;
-Zonele de protectie si zonele de siguranta pentru instalatiile electrice;

Bibliografie:
-Probleme de statii si retele electrice – Alexandru Curelaru;
-Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune – ordinul nr. 25 din 26.08.2010 al presedintelui ANRE.
-Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare– Ion Conecini, Simion Rasanu si altii.
-Orice manual de electrotehnica;
-PE 116 / 1994 –Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice;
-Legea securitatii si sanatatii in munca – Legea 319/2006

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist logistica senior, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 19.05.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

12.05.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs în data de 19.05.2021, ora 12.00 pentru ocuparea unui post de financial controller cu contract individual de munca pe durata determinata, în cadrul Directiei Economice – S. FISE Electrica Serv SA.

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare economice, financiar contabile, finalizate cu diploma de licenta;
-Experienta minim 3 ani in domeniul financiar/contabil, preferabil in audit/consultanta;
-Cunostinte solide in domeniul finantelor, controllingului, contabilitatii si fiscalitatii;
-Cunostinte privind practicile pietelor financiare, ale sistemului bancar si de analiza si raportare a datelor si informatiilor financiare ;
-Cunostinte legate de principiile de afaceri si management ce implica planificarea strategica, alocarea resurselor, tehnici de conducere ;
-Cunostinte in managementul general si legislatia specifica;
-Certificarea ACCA obtinuta/in curs de obtinere reprezinta un avantaj;
-Fluenta in limba engleza;
-Utilizare PC (Microsoft Office, Word, Excel, alte aplicatii specific activitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu) la nivel avansat;
-Cunostinte SAP reprezinta un avantaj;
-Agilitate in intelegerea business-ului;
-Gandire algoritmica;
-Viziune de ansamblu;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Respectarea termenelor limita;
-Comunicare eficace;
-Dinamic, abil, pozitiv si motivat de sine;
-Inalte standarde etice.

Atributiile si responsabilitatile postului:
-Urmareste activitatea economico – financiara a societatii privind respectarea legislatiei fiscale si a reglementarilor in domeniu;
-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul filialei;
-Sustine activ imbunatatirea listei KPI si KFI a grupului si contribuie la completarea raportarii lunare care va fi prezentata catre management / Consiliu de Administratie;
-Asigura consilierea privind legislatia fiscala si reglementarile in domeniu;
-Monitorizeaza si verifica fluxul de informatii financiare din companie catre exterior;
-Furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize si detaliere costuri);
-Impreuna cu Directorul Economic, reprezinta filiala ca si persoana de contact pentru aspectele financiare, mentinand si imbunatatind relatia cu Grupul;
-Ia parte la definirea strategiilor de succes, care sa asigure o crestere constanta a cifrei de afaceri a societatii;
-Realizeaza analize financiare pentru fiecare decizie de afaceri si ofera consiliere financiara directorilor din alte departamente;
-Întocmeste documente si genereaza informaţii la solicitarea Consiliului de Administratie al societatii, Directorului General, Directorului General Adjunct, Directorului Economic, respectiv conducerea grupului Electrica şi le direcţioneaza catre entităţile organizatorice sau organizaţiile
vizate;
-Adapteaza si imbunatateste sistemul de raportare in functie de necesitatile semnalate de catre conducerea societatii, membrii Consiliului de Administratie sau conducerea grupului Electrica;
-Urmareste aplicarea procedurilor si instructiunilor de lucru pentru aplicarea legislatiei fiscale si monitorizeaza implementarea ei;
-Informeaza, sprijina si asigura asistenta Directorului General, Directorului General Adjunct, si -Directorului Economic in legatura cu activitatea economico – financiara a societatii;
-Verifica periodic executia bugetara prin confruntarea rapoartelor directiilor si sucursalelor cu informatia financiar – contabila si furnizeaza rapoarte financiare solicitate de catre celelalte departamente / entitati (analize sau detaliere de costuri);
-Asigura consiliere, daca este cazul, privind acţiunile de lichidare a datoriilor şi creanţelor;
-Sustine activ crearea, mentinerea si imbunatatirea pachetelor de raportare standard la nivelul companiei si Grupului;
-Elaboreaza rapoarte manageriale lunare de urmarire a evolutiei indicatorilor de performanta si a rezultatelor actuale versus buget;
-Participa la intocmirea raportarilor financiare lunare, trimestriale, semestriale si anuale, pe baza situatiilor financiare si a indicatorilor operationali;
-Ofera suport in elaborarea analizelor/elaboreaza analize/calcule solicitate de catre Consiliul de Administratie;
-Sustine monitorizarea si verificarea fluxului de informatii financiare din companie catre exterior;
-Sustine furnizarea rapoartelor financiare solicitate de catre celelalte departamente/entitati (analize, detaliere de costuri etc);
-Identifica in cadrul companiei procesele care pot fi imbunatatite si propune actiuni de eficientizare a acestora.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
-Legea contabilitatii nr. 82/1991;
-Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile; Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de Financial Controller in cadrul Directiei Economice – S FISE Electrica Serv SA vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 18.05.2021, ora 12.00 in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

11.05.2021


 

Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs  extern, în data de 06.05.2021,  ora 10.00, pentru ocuparea unui post de specialist logistica senior, specializarea autovehicule rutiere/mecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Sectiei Auto Ploiesti – Punct de lucru Campina SISE MN ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta specializarea autovehicule rutiere ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Detinator permis de conducere categoria B, C, E ( alte categorii constituie un avantaj );
-Detinator atestat inspector ITP;
-Bune cunostinte  si experienta practica in domeniul auto;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Cerinte:
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta  de lucru  intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului :
-Efectueaza in cadrul statiei ITP inspectii tehnice ale autovehiculelor, pentru care este autorizat, atat pentru terti cat si pentru autovehiculele din parcul auto propriu;
-Urmarirea si raportarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru activitatile de inspectii tehnice;
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Asigura efectuarea la timp si in conditiile legii a tuturor verificarilor metrologice a echipamentelor utilizate in cadrul statiei ITP;
-Va aplica procedurile interne de lucru pentru toate activităţile desfăşurate în domeniul transporturilor, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Participa la elaborarea si/sau modificarea de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de  organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Va gestiona parcului auto al Sectiei Auto, conform dispozitiilor conducerii unitatii;
-In timpul desfasurarii activitatii de inspectie tehnica va asigura accesul organelor abilitate pentru exercitarea atributiilor de control;
-Nu va pernite in incinta statiei ITP accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de inspectie tehnica a autovehiculelor;
-Va gestiona activitatea de incasare a contravalorii efectuarii ITP, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele proprii ale unitatii;
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Va participa la activitati pentru care este numit prin decizie a conducerii pentru avizarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor auto necorespunzătoare şi înlocuirea acestora cu alte, valorificare mijloace fixe, participare in comisii de inventariere bunuri;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform prevederilor legale;
-Gestionarea bunurilor si echipamentelor utilizate in activitate;
-Obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii de inspectie tehnica periodica;
-Intretinerea si repararea echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Facturarea si incasarea contravalorii serviciilor prestate.

Bibliografie:
-Codul Rutier  OUG 195/2002 cu modificarile ulterioare:
-Capitolul II Conditii privind circulatia vehiculelor pe drumurile publice si controlul acestora;
-Capitolul VI Infractiuni si pedepse.
-Ordinul Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr. 2133 din 08.12.2005
-RNTR 1
-RNTR 2
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice2634/2015 – Registrul de casa;
-Legea 227/2015 – art. 319 – facturarea;
-OMFP 159/2015 – obligativitatea afisarii anuntului pentru solicitarea bonului de casa;
-OUG 28/1999 republicata – obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscale – capitolul amenzi nerespectare legislatie.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate  pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu  pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica  in perioada 2015  – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist logistica senior, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 05.05.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

26.04.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs extern, în data de 10.05.2021, ora 12.00, pentru ocuparea a 2 ( doua ) posturi de electrician mentenanta cu contract individual de muncă pe durată determinata, ( un post în cadrul Centrului Arges si un post in cadrul Centrului Olt) – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:
-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de calificare în meseria de electrician;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.

Cerintele postului:
-Este APT medical si psihologic pentru lucrul in instalatii electrice de distributie a energiei electrice si este APT medical si psihologic pentru lucrul la inaltime in instalatii electrice de distributie a energiei electrice.
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la : LEA it, mt, jt ; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice.Poseda cunostinte in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL,ITI-PM in instalatiile operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.
-Posesor permis de conducere: cel putin categoria “B”.
-Are disponibilitate de lucru in echipa,
-Cunostintele de baza in operarea PC (pachetul MS –Office,email,etc. ) constituie un avantaj.

Atribuţiile ocupantului postului:
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JTsi/sau 110 KV de distributie a energiei (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile ocupantului postului:
-Raspunde de calitatea, eficienta si executarea la termenul stabilit a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele ,etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamint, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o inslatie instaltie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.
-Normativ pentru proiectarea,executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:
-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 2 ( doua ) posturi de electrician mentenanta in cadrul Centrului Arges si al Centrului Olt – Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 07.05.2021, ora 12.00, in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

21.04.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA – SISE MN”, organizeaza concurs extern, în data de 15.04.2021, ora 10.00, pentru ocuparea unui post de specialist logistica senior, specializarea autovehicule rutiere/mecanica, cu contract de muncă pe durată nedeterminata, în cadrul Sectiei Auto Ploiesti – SISE MN ;

Condiţiile de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta specializarea autovehicule rutiere ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Detinator permis de conducere categoria B, C, E ( alte categorii constituie un avantaj );
-Detinator atestat inspector ITP;
-Bune cunostinte si experienta practica in domeniul auto;
-Experienta in utilizarea calculatorului (MS Office);
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;

Cerinte:
-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra in echipa ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului :
-Efectueaza in cadrul statiei ITP inspectii tehnice ale autovehiculelor, pentru care este autorizat, atat pentru terti cat si pentru autovehiculele din parcul auto propriu;
-Urmarirea si raportarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru activitatile de inspectii tehnice;
-Asigura mentinerea starii tehnice corespunzatoare a tuturor echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Asigura efectuarea la timp si in conditiile legii a tuturor verificarilor metrologice a echipamentelor utilizate in cadrul statiei ITP;
-Va aplica procedurile interne de lucru pentru toate activităţile desfăşurate în domeniul transporturilor, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Participa la elaborarea si/sau modificarea de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Va respecta normele şi reglementările privind modul de organizare şi funcţionare a autobazelor;
-Va gestiona parcului auto al Sectiei Auto, conform dispozitiilor conducerii unitatii;
-In timpul desfasurarii activitatii de inspectie tehnica va asigura accesul organelor abilitate pentru exercitarea atributiilor de control;
-Nu va pernite in incinta statiei ITP accesul persoanelor neautorizate sau a persoanelor care nu au legatura cu activitatea de inspectie tehnica a autovehiculelor;
-Va gestiona activitatea de incasare a contravalorii efectuarii ITP, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele proprii ale unitatii;
-Raspunde in mod direct de incalcarea normelor de protectie a muncii, precum si de eventuale prejudicii in legatura cu activitatea sa;
-Va participa la activitati pentru care este numit prin decizie a conducerii pentru avizarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor auto necorespunzătoare şi înlocuirea acestora cu alte, valorificare mijloace fixe, participare in comisii de inventariere bunuri;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Efectuarea inspectiilor tehnice periodice conform prevederilor legale;
-Gestionarea bunurilor si echipamentelor utilizate in activitate;
-Obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatii de inspectie tehnica periodica;
-Intretinerea si repararea echipamentelor din cadrul statiei ITP;
-Facturarea si incasarea contravalorii serviciilor prestate.

Bibliografie:
-Codul Rutier OUG 195/2002 cu modificarile ulterioare:
-Capitolul II Conditii privind circulatia vehiculelor pe drumurile publice si controlul acestora;
-Capitolul VI Infractiuni si pedepse.
-Ordinul Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr. 2133 din 08.12.2005
-RNTR 1
-RNTR 2
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice2634/2015 – Registrul de casa;
-Legea 227/2015 – art. 319 – facturarea;
-OMFP 159/2015 – obligativitatea afisarii anuntului pentru solicitarea bonului de casa;
-OUG 28/1999 republicata – obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate electronice de marcat fiscale – capitolul amenzi nerespectare legislatie.

Candidaţii vor prezenta la inscierea la concurs urmatoarele documente:
-Cerere de inscriere concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor /specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copiile documentelor catre atesta vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta medicala privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe propria raspundere prin care va dovedi ca:
-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale;
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara.
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea.
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist logistica senior, vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA –SISE MN – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 13.04.2021, ora 14.00, loc. Ploiesti, str. Andrei Muresanu, nr. 58.

07.04.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de  23.03.2021 ora 14.00 pentru ocuparea unui  post de specialist financiar jr. cu contract individual de muncă pe durată determinata,  în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate ( cu loc de munca la Directia Servicii Energetice Oltenia )  – Directia Economica – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare economice, cu diploma de licenta ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Cunostinte solide in domeniul finantelor, contabilitatii si fiscalitatii;
-Cunostinte privind practicile pietelor financiare, ale sistemului bancar si de analiza si raportare a datelor si informatiilor financiare;
-Cunostinte de utilizare a calculatorului (Office Word, Excel)
-Cunostinte de operare SAP modulul FI (constituie un avantaj).

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare.

Atributiile si responsabilitatile postului:

-Urmarirea executarii contractelor derulate de Directia de Servicii Energetice Oltenia;
-Urmarirea incasarii creantelor de la clienti;
-Realizarea de raportari si analize economice lunare pentru DSEO;
-Evidenta comenzi lansate si executate;
-Propuneri de reorganizare DSEO in centre si subcentre de cost;
-Analiza prag de rentabilitate si monitorizare realizari;
-Propuneri de rentabilizare.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica

1.Obligații care le revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării și conducerii contabilității
2.Regimul documentelor financiar – contabile
3.Aria de aplicare a OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare (aria de aplicare, moneda de raportare, calculul și analiza criteriilor de mărime, stabilirea obligațiilor de raportare financiară și a obligațiilor de auditare)
4.Elementele situațiilor financiare (active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli, venituri, fluxuri de numerar)
5.Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale pentru diferitele categorii de entități în funcție de criteriile de mărime (bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, note explicative la situațiile financiare anuale)
6.Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoașterea și evaluarea
7.Contabilitatea activelor circulante (recunoașterea; evaluarea inițială; evaluarea la data bilanțului; evaluarea la ieșire; tratamente contabile privind stocurile, investițiile pe termen scurt și casa și conturile la bănci; transferuri între diferite categorii de active; contabilitatea decontărilor cu clienții, furnizorii, asigurările și protecția socială, bugetul statului și fondurile speciale, debitorii diverși; ajustările pentru deprecierea creanțelor; cerințe privind prezentarea de informații, etc.)
8.Contabilitatea datoriilor pe termen scurt (contabilitatea decontărilor cu furnizorii, clienții, asigurările și protecția socială, bugetul statului și fondurile speciale, creditorii diverși, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, cerințe privind prezentarea de informații, etc.)
9.Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în avans
10.Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor
11.Determinarea costurilor și a rezultatelor. Utilizarea sistemului conturilor de gestiune în România
12.Metode de calcul a costurilor
13.Contul de rezultate diferențial și indicatorii specifici calculați pe baza acestuia. Analiza cost – volum – profit și performanța (modelul cost – volum – profit (CVP), pragul de rentabilitate, punctul de echilibru, cifra de afaceri critică, intervalul de siguranță, levierul operațional) 14. Măsurarea performanței prin metoda costurilor țintă (etapele costurilor țintă, metodologia
14.Decizii manageriale pe termen scurt bazate pe costuri (decizii de închidere sau continuare a activității, decizii de acceptare sau refuzare a comenzilor speciale, factori limitativi)
15.Măsurarea performanței prin bugete (bugetul vânzărilor, bugetul costurilor administrative și de distribuție, bugetul producției, bugetul achizițiilor de materiale directe, bugetul costurilor cu materialele directe, bugetul manoperei, bugetul costurilor indirecte de producție, bugetul costurilor de producție, bugetul de TVA, bugetul încasărilor, bugetul plăților, bugetul general de trezorerie, situațiile financiare previzionate)

Bibliografie

-Legea contabilității nr. 82/1991,
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune,
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
-Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de specialist financiar jr.  in Serviciului Financiar Contabilitate ( cu loc de munca la Directia Servicii Energetice Oltenia)   – Directia Economica   – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise  la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 22.03.2021, ora 14.00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

12.03.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 23.03.2021, ora 10.00, pentru ocuparea a 2 ( doua ) posturi de electrician mentenanta sr.  cu contract individual de muncă pe durată determinata,  în cadrul Centrului Valcea  –  Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de calificare în meseria de electrician;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.

Cerintele postului :

-Este APT medical si psihologic pentru lucrul in instalatii electrice de distributie a energiei electrice si este APT medical si psihologic pentru lucrul la inaltime in instalatii electrice de distributie a energiei electrice.
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la : LEA it, mt, jt ; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice.Poseda cunostinte  in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare.
-Cunoaste tehnologiile de executie a  mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri.
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi  procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL,ITI-PM in instalatiile operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari.
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.
-Posesor permis de conducere: cel putin categoria “B”.
-Are disponibilitate de lucru in echipa,
-Cunostintele de baza in operarea PC (pachetul MS –Office,email,etc. ) constituie un avantaj.

Atribuţiile  ocupantului  postului:

-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JTsi/sau 110 KV de distributie a energiei  (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;

Responsabilitatile  ocupantului  postului:

-Raspunde de calitatea, eficienta  si executarea la termenul stabilit  a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele ,etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne ;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica :

-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamint, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o inslatie instaltie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie :

-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 2 ( doua ) posturi de electrician mentenanta sr.  in cadrul Centrului Valcea – Directia Servicii Energetice Oltenia  – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise  la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 22.03.2021, ora 14.00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

11.03.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 23.03.2021, ora 12.00, pentru ocuparea a 2 ( doua ) posturi de deservent masini grele si utilaje  cu contract individual de muncă pe durată determinata,  în cadrul Centrului Dolj –  Directia Servicii Energetice Oltenia – S FISE Electrica Serv SA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de ccompetente profesionale  în meseria de masinist la  masini grele si utilaje;
-Experienta in domeniu constituie un avantaj;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.
-Fara cazier judiciar si fara antecedente grave rutiere

Cerintele postului :

-Conducator auto profesionist cu atestat minim categoria B, C sau E

Atribuţiile  ocupantului  postului:

-Executarea lucrarilor respectind normele de siguranta circulatiei, securitatea muncii, prevenirea incendiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare ;
-Preluarea  foii de parcurs pentru luna respectiva si predarea foii de parcurs din luna precedenta completata la toate rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, nota de receptie, CMR ;
-Are cunostinte referitoare la modul de verificare a cerintelor tehnice privind circulatia in conditii de siguranta.
-Are cunostinte referitoare  in a constata defectiuni/nereguli ale autovehiculului.
-Are cunostinte in a respecta starea tehnica buna a autovehiculelor si utilajelor:
-Verifica şi ajustează mecanismele macaralei şi a accesoriilor de ridicat pentru a preveni defecţiunile sau deteriorările acesteia;
-Evaluează greutatea încărcăturii şi o compară cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
-Verifică degajarea zonelor de încărcare şi descărcare a sarcinilor de orice obstacole care ar putea periclita funcţionarea în siguranţă a macaralei;
-Stabileşte locurile şi traseele ce urmează a fi parcurse;
-Verifică în permanenţă ca utilajele să nu fie exploatate peste capacitatea teoretică sau în condiţii necorespunzătoare;
-Asigură şi supraveghează lucrările pregătitoare pentru manipularea sarcinii.
-Îndrumă muncitori implicaţi în plasarea scripeţilor şi a grindelor sub macara;
-Execută transportul pe verticală şi orizontală a sarcinilor;
-Asigură descărcarea sarcinilor în deplină siguranţă;
-Sesizează şeful ierarhic, când constată defecţiuni ale utilajului, necesitatea unei revizii a maşinii sau reparaţii planificate;
-Aplică măsurile de urgenţă şi siguranţă când apar defecţiuni tehnice;
-Cunoaste normele de securitatea muncii, instrucţiunile PSI stabilite pentru locul de  muncă ;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica si bibliografie :

-Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind circulatia pe drumurile publice.
-Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2002.
-Codul Rutier.
-Cunostinte de mecanica si electrica auto.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparii a 2 ( doua ) posturi de deserventi masini grele si utilaje  in cadrul Centrului Dolj – Directia Servicii Energetice Oltenia  – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la Directia Servicii Energetice Oltenia ( str. Brestei nr. 5, Oras Craiova, jud. Dolj) si transmise la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, pana la data de 22.03.2021, ora 14.00,  in vederea analizarii si validarii acestora pentru sustinerea concursului.

11.03.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs  extern, în data de 11.02.2021, ora 11,00, pentru ocuparea unui  post de specialist marketing senior  cu contract de muncă pe durată nedeterminată  în cadrul Serviciului Marketing Vanzari Ofertare –  Directia Tehnica.

Conditii de participare la concurs:

-Studii superioare cu diploma de licenta;
-Experienta in utilizarea instrumentelor software de ofertare si proiectare (reprezinta avantaj) ;
-Competente si aptitudini de utilizarea calculatorului, MS Office;

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr-o abordare proactiva si creativa ;
-Inalte standarde etice;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare;

Atributiile postului:

-Participarea la prospectarea pietei interne si externe pentru identificarea potentialilor parteneri, cu care societatea se poate asocia in vederea participarii la realizarea unor obiective energetice, in colaborare cu celelalte entitati organizatorice;
-Participarea la analiza mediului extern apropiat, reprezentat de concurenta, in care isi desfasoara activitatea societatea si determinarea influentelor acestor factori asupra societatii, cu propunerea unor corectii si adaptari ce se impun in urma acestor analize;
-Asigurarea, documentarea si participarea la elaborarea documentatiilor necesare dezvoltarii de surse noi (regenerabile) pentru producerea de energie electrica;
-Elaborarea de oferte in domeniul serviciilor energetice, in colaborare cu serviciile de specialitate;
-Optimizarea costurilor in faza de ofertare a  lucrarilor;
-Stabileste relatii de colaborare cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectelor;
-Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectelor pentru contractele finale in conformitate cu propunerea financiara a activitatilor prevazute a se desfasura in cadrul proiectelor.
-Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectelor si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipele de proiect;
-Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre sefii ierarhici, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte;
-Face propuneri de imbunatatire a modului de lucru pentru a maximiza eficienta proiectelor;
-Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute;
-Arhiveaza corespunzator documentatia legata de proiect;
-Pregateste noi proiecte care valorifica expertiza existenta la nivelul organizatiei si rezultatele proiectelor anterioare si face propuneri de buget pentru fiecare proiect in parte pe care le inainteaza spre aprobare;
-Evalueaza impactul proiectului si il comunica conducerii, finantatorilor si partenerilor de proiect;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 31/1990 actualizata privind societatile comerciale;
-Legea protectiei mediului nr. 137/1995 cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
-Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatul va completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de specialist  marketing senior in cadrul Serviciului Marketing Vanzari Ofertare – Directia Tehnica vor fi depuse la S FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – Serviciul Administrare Personal si Indicatori de Performanta, până la data de 10.02.2021, ora 14.00.

04.02.2021


“Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA”, organizeaza concurs, în data de 29.01.2021,  ora 10.00, pentru ocuparea unui post de Sef Birou Corp Control cu contract de muncă pe durată nedeterminata în cadrul S FISE Electrica Serv SA.

Conditii de participare la concurs:

-Cerinte specifice:
-Studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
-Experienta de minim 3 ani in domeniu;
-Experienta de lucru in domeniul controlului financiar preventiv (constituie avantaj);
-Cunoasterea temeinica a legislatiei financiar – contabilitate;
-Abilitati foarte bune de organizare, capacitate de analiza si sinteza, atentie la detalii;
-Cunostinte de utilizare PC (Microsoft Office) nivel avansat.

Cerinte:

-Capacitate sporita de analiza si sinteza ;
-Abilitati de organizare, negociere si planificare ;
-Abilitatea de a lucra intr-un mod structurat si bine organizat ;
-Abilitati foarte bune de comunicare si prezentare ;
-Cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu ;
-Orientare catre solutionarea problemelor printr- o abordare proactiva si creativa ;
-Experienta de lucru intr-un mediu aflat intr-o continua schimbare ;
-Capacitate de a-și asuma responsabilitatea deciziilor;
-Disponibilitate la lucru în program prelungit;
-Loialitate față de interesele societății;
-Abilitate în susţinerea intereselor legitime ale filialei;
-Reprezentativitate şi onestitate în relaţiile cu organele puterii judecătoreşti sau alte organisme, pentru care a primit mandat din partea conducerii filialei.

Atributiile si Responsabilitatile postului:

-Aplicarea strategiei şi politicilor S FISE Electrica Serv SA în domeniul organizarii şi modernizării manageriale, precum şi elaborarea, urmărirea şi controlul modului de indeplinire a programelor aferente;
-Coordonarea şi aplicarea procedurilor interne de lucru si tematici de control pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul Biroului Corp Control, în conformitate cu procedura cadru aprobată;
-Asigurarea modului de aplicare a sancţiunilor disciplinare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
-Asigurarea asistenţei de specialitate, îndrumarii metodologice, respectiv urmăririi şi controlul în domeniul propriu de activitate;
-Elaborarea de propuneri de norme, proceduri, instrucţiuni şi regulamente, privind activităţile aferente obiectului propriu de activitate;
-Controlarea modului de respectare a prevederilor licentelor si reglementărilor aplicabile de către entitătile societătii;
-Coordonarea metodologică si operatională a activitătii de control tehnic si control financiar din entitătile organizatorice ale societătii si sucursalele coordonate;
-Inaintarea rapoartelor sintetice privind controlul tehnic si controlul financiar de gestiune,  directorului general al societătii;
-Intocmirea situatiilor si rapoartelor solicitate de directorul general al filialei, respectiv de seful de serviciu;
-Realizarea verificărilor şi controalelor dispuse de alte structuri (S Electrica SA, Ministerul de Interne, Curtea de Conturi, ANRE etc), cu avizul Directorului General;

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:

-Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
-HG nr. 909/1997, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
-15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, actualizata;
-Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Candidaţii vor prezenta la inscrierea la concurs următoarele documente:

-Cerere de inscriere la concurs;
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte concret evolutia carierei profesionale a candidatului, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copiile documentelor  care sa ateste nivelul studiilor/specializarilor solicitate pentru postul scos la concurs;
-Copie CI;

Candidatii vor completa la inscrierea la concurs o serie de declaratii pe proprie raspundere prin care va dovedi ca:

-Nu se incadreaza in situatia persoanelor care indeplinesc conditiile cumulative a stagiului minim de cotizare si a varstei standard de pensionare;
-Nu a avut contractul individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale.
-Instanta nu s-a pronuntat cu privire la interdictia de exercitare a profesiei sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara;
-Nu se afla in situatia de concurenta neloiala cu societatea;
-Nu a beneficiat de incetarea contractului individual de munca cu pachet compensator din cadrul societatilor din Grupul Electrica in perioada 2015 – prezent.

Dosarele de înscriere pentru concursul organizat in vederea ocuparea postului de Sef Birou Corp Control – S FISE Electrica Serv SA  vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ sau la adresa de e-mail: cristian.andruhovici@electricaserv.ro , până la data de 28.01.2021, ora 14.00.

20.01.2021

Skip to toolbar