Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern, pentru ocuparea a 3 ( trei ) posturi de electrician mentenanta  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminata, in cadrul CIR 110 KV si Echipamente Energetice- Directia Servicii Energetice Muntenia – S FISE Electrica Serv SA

Cautam un coleg care sa detina:
-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat ( alte cursuri, atestate si competente profesionale constituie un avantaj);
-Curs /certificat de calificare în meseria de electrician;
-Să fie organizat, responsabil şi capabil să respecte termenele limita.

Cerintele postului:
-Este APT medical si psihologic pentru lucrul in instalatii electrice de distributie a energiei electrice si este APT medical si psihologic pentru lucrul la inaltime in instalatii electrice de distributie a energiei electric;
-Cunoaste modul de executie in cazul lucrărilor de revizii şi reparaţii la : LEA it, mt, jt ; LES m.t. şi j.t.; PA- PT, atat pentru operatorul de distributie zonal cât şi pentru alţi beneficiari;
-Cunoaste modul de functionare a aparatajului primar din punctele de alimentare si posturile de transformare aferente instalatiei electrice de distributie a energiei electrice.Poseda cunostinte  in ceea ce priveste functionara protectiilor aferente instalatiilor din punctele de alimentare si posturile de transformare;
-Cunoaste tehnologiile de executie a  mansoanelor de joasa si medie tensiune pentru diverse tipuri de cabluri;
-Executa operaţiile lucrǎrilor de mentenanta si investitii respectând reglementarile şi  procedurile privind asigurarea calităţii şi protecţiei mediului;
-Cunoaste cerintele lucrarilor executate pe baza de AL,ITI-PM in instalatiile operatorului de distributie local cat si pentru alti beneficiari;
-Cunoaste instructiunile tehnice de sanatate si securitate in munca specifice instalatiilor electrice de distributie a energiei electrice in vederea prevenirii accidentelor de munca si a situatiilor periculoase.;
-Posesor permis de conducere: cel putin categoria “B”.

Ce va face in cadrul companiei noastre (atributii):
-Executa lucrari de mentenanta si reparatii in instalatiile MT-JTsi/sau 110 KV de distributie a energiei  (apartinand beneficiarului) in conformitate cu calificarea si talonul de autorizare din punct de vedere al SSM;
-Intocmeste si semneaza buletine de verificare si rapoarte de incercari;
-Executa toate dispozitiile primite de la seful de centru si seful de formatie daca acestea nu pun in pericol securitatea sa, a altor persoane sau a instalatiilor;
-Raspunde de calitatea, eficienta  si executarea la termenul stabilit  a lucrarilor repartizate , cat si de informarea corecta si in timp util a sefilor ierarhici superiori;
-Raspunde de respectarea documentelor de executie (fisele ,instructiunile tehnologice, proiectele ,etc) aplicabile lucrarilor executate;
-Raspunde de folosirea judicioasa a pieselor, materialelor si timpului de lucru;
-Raspunde de folosirea si pastrarea echipamentului de lucru si protectie, de sculele si dispozitivele din dotare;
-Raspunde de respectarea programului de lucru, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru ;
-In cazul repartizarii unui autovehicul de serviciu, respecta intocmai legislatia in vigoare cu privire la circulatia auto pe drumurile publice precum si normele interne;
-Respecta prevederile regulamentului intern al societatii si alte norme interne impuse de angajator;
-Are un comportament decent si nu prejudiciaza in niciun fel imaginea societatii;
-Este obligat sa participe la intreaga activitate gospodareasca a subunitatii.

In vederea participarii la concurs, va prezentam mai jos tematica si bibliografia recomandata:
Tematica:
-Drepturile şi obligaţiile electricianului autorizat ANRE;
-Zonele de protecţie şi zonele de siguranţă pentru instalatiile electrice;
-Sectiuni de cabluri si conductoare in instalatiile electrice (cum se aleg, cum se protejeaza, cum se conecteaza pe faze si la instalatia de legare la pamint, culori de conductoare);
-Modul de lucru/ interventie intr-o inslatie instaltie electrica;
-Masuri de protectia muncii in instalatiile electrice si instruirea lucratorilor din instalatiile electrice.

Bibliografie:
-Ordin ANRE nr. 11 din 13 martie 2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice;
-Legea 319 /2006 sanatatea si securitatea in munca.
-Normativ pentru proiectarea,executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor-indicativ I7.

Descrierea societatii:

Societatea Filiala de Intreţinere şi Servicii Energetice « Electrica Serv» – S.A. – este o structura dinamica ce beneficiaza insa de experienţa a peste 130 de ani de activitate în domeniu, asigurand, în diferite forme organizatorice, mentenanta si servicii pentru sectorul energetic.

Principalul obiect de activitate al societatii il reprezinta  realizarea lucrarilor de intreținere și reparații pentru instalatiile de distributie si transport (110 kV) a energiei electrice, alte activitati de prestari servicii, precum și executarea lucrarilor de investitiiiîn sectorul energetic.

Viziunea Electrica Serv este unul dintre cei mai performanti prestatori de servicii energetice din Romania, propunandu-si totodata sa devina un concurent important pe piata externa.

Candidaţii selectati vor prezenta următoarele documente:
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte evolutia carierei profesionale a dumneavoastra, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul vacant;
-Copie CI;

CV-urile vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – punctul de lucru din str. Costin Nenitescu, nr.5-9, sector 6, Bucuresti sau vor fi transmise la adresa de e-mail: cariere@electricaserv.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru desfasurarea procesului de recrutare se va face in conformitate cu Regulamentul de protectie a datelor cu caracter personal nr. 679/2016.