Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea  postului de sef serviciu, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, în cadrul Serviciului Achizitii  – Directia Economica  – S FISE Electrica Serv SA.

Cautam un coleg care sa detina:
-Studii superioare tehnice/economice cu diploma de licenta de lunga durata,  (alte cursuri, atestate si competente profesionale – constituie un avantaj);
-Cunostinte de management tehnic etc;
-Cunoasterea proceduriilor  in domeniul achizitiilor si reglemetarilor specifice postului;
-Cunostinte de comunicare interumana si negociere;
-Cunostinte in utilizarea calculatorului;

Ce va face in cadrul companiei noastre (atributii):
-Elaborarea, actualizarea si aplicarea procedurilor interne de achizitii, care reglementeaza initierea, desfasurarea si finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie produse, servicii si lucrari;
-Asigurarea modului de aplicare a sancţiunilor disciplinare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
-Asigurarea asistenţei de specialitate, îndrumarii metodologice, respectiv urmăririi şi controlului în domeniul propriu de activitate;
-Centralizarea necesarului de produse, servicii si lucrari, intocmit in baza necesarului de produse, servicii si lucrari primit de la toate entitatile Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A. (Aparat Central, S.I.S.E.);
-Elaborarea programului anual de achizitii produse, servicii si lucrari, fundamentat in concordanta cu politica de realizare a obiectivelor Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A.;
-Intocmirea notelor de fundamentare privind aprobarea programului anual de achizitii produse, servicii si lucrari pentru activitatea Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A.;
-Vizeaza elaborarea delegarilor de competente pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie produse, servicii sau lucrari, care se deruleaza la nivelul Aparatului Central si sucursalelor;
-Verificarea documentelor primite de la solicitantul achizitiei (vizate si aprobate ), necesare initierii procedurii de atribuire (Caiet de Sarcini, necesarul de achizitionat, valoarea estimata aferenta achizitiei solicitate, dovada asigurarii surselor de finantare din programul anual de achiziti, tipul procedurii de instrumentat, daca este cazul nota justificativa de stabilire a tipului de procedura aleasa);
-Urmareste initierea, derularea si finalizarea procedurilor de atribuire, conform normelor procedurale şi reglementărilor Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A.
-Asigurarea cadrului juridic şi organizatoric pentru toate formele de achiziţii, conform legislaţiei si procedurilor interne în vigoare;
-Asigura si verifica inregistrarea contractelor/acordurilor-cadru/actelor aditionale/contractelor subsecvente in Registrul Unic de Evidenta a Contractelor (R.U.E.C.) si diseminarea acestora partilor semnatare si solicitantului achizitiei;
-Verifica constituirea  si pastrarea dosarului achizitiei, conform procedurilor in vigoare;
-Monitorizarea si verificarea situatiilor centralizatoare privind activitatea de achizitii de produse, servicii si lucrari, desfasurata la nivelul tuturor entitatilor achizitoare;
-Urmareste intocmirea, actualizarea si gestionarea bazei de date privind activitatea de achizitii ( furnizori, preturi, contracte, nomenclatoare de produse);
-Participarea in cadrul comisiilor de control a modului de desfasurare a activitatii de achizitii (controale de fond sau ca urmare a unor sesizari), stabilite de conducerea Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A.;
-Îndeplinirea oricărei alte sarcini primită de la superiorul direct, conform procedurilor interne în vigoare;
-Urmarirea indeplinirii de către furnizorii de produse, prestatorii de servicii si executantii de lucrari a tuturor obligatiilor stabilite prin contractele de achizitii;
-Urmareste intocmirea notelor de adjudecare;
-Urmareste indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitatea procedurilor de atribuire – unde esre cazul;
-Asigurarea intocmirii tuturor documentelor necesare desfasurarii proceselor de achizitie, pana la finalizarea acestora, urmarind respectarea termenelor limita de finalizare a acestora impuse de anumite situatii, sau de decizii ale superiorului direct;
-Asigurarea analizei si evaluarea ofertelor pentru achiziţiile de produse, servicii si lucrari, impreuna cu membrii comisiei de analiza si evaluare a ofertelor, numiti prin decizie, pentru fiecare procedura de achizitie;

Bibliografie:
-Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.395/2016;
-Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale ;
-Hotărârea Guvernului nr.394/2016;
-Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
-Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
-Legea Nr .101/2016 Privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
-Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea
-Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 şi prin HG nr. 395/2016.
-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal actualizata; TITLUL VII –TVA
-Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.

Tematică:
-Scopul si principiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice.
-Planificarea achiziţiilor publice: Planul achiziţiilor publice.
-Modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţii publice: noţiuni generale.
-Reguli de elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
-Intreţinerea şi lansarea procedurilor în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.
-Licitaţia deschisă.
-Procedura simplificata.
-Acordul cadru.
-Criterii de atribuire.
-Procesul de evaluare a ofertelor.
-Raportul procedurii.
-Notificarea rezultatului procedurii.
-Soluţionarea contestaţiilor.
-Contracte de achiziţii publice.
-Derularea şi finalizarea contractelor de achiziţie publică
-Etapele procesului de achizitie publica
-Estimarea valorii contractelor.
-Consultarea pietei.
-Alegerea codului CPV.
-Alegerea modului de atribuire a contractului de achiziţie publică.
-Referatul de necesitate.
-Caietul de sarcini.
-Achiziţia directa de produse, servicii, lucrări.
-Comisia de evaluare – numire şi atribuţii.
-Notificare privind încheierea contractului de achiziţie publică.
-Certificat constatator.
-Anunţul de atribuire.
-Procesarea de texte şi managementul documentelor.
-Exercitiu achizitie catalog electronic produse/servicii.

Descrierea societatii:

Societatea Filiala de Intreţinere şi Servicii Energetice « Electrica Serv» – S.A. – este o structura dinamica ce beneficiaza insa de experienţa a peste 130 de ani de activitate în domeniu, asigurand, în diferite forme organizatorice, mentenanta si servicii pentru sectorul energetic.

Principalul obiect de activitate al societatii il reprezinta  realizarea lucrarilor de intreținere și reparații pentru instalatiile de distributie si transport (110 kV) a energiei electrice, alte activitati de prestari servicii, precum și executarea lucrarilor de investitiiiîn sectorul energetic.

Viziunea Electrica Serv este unul dintre cei mai performanti prestatori de servicii energetice din Romania, propunandu-si totodata sa devina un concurent important pe piata externa.

Candidaţii selectati vor prezenta următoarele documente:
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte evolutia carierei profesionale a dumneavoastra, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul vacant;
-Copie CI;

CV-urile vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – punctul de lucru din str. Negoiu nr. 12, sector 3, Bucuresti sau vor fi transmise la adresa de e-mail: cariere@electricaserv.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru desfasurarea procesului de recrutare se va face in conformitate cu Regulamentul de protectie a datelor cu caracter personal nr. 679/2016.