Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea  postului specialist achizitii senior, cu contract individual de munca pe durata determinata, în cadrul Serviciului Achizitii   – Directia Economica  – S FISE Electrica Serv SA.

Cautam un coleg care sa detina:
-studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
-vechime in munca pe post cu studii superioare – minim 3 ani ;
-activitate si experienta dovedite pe o perioada mai mare de 3  ani in domeniul  achizitiilor ;
-bune cunostinte de operare PC, inclusive MS-Office;

Ce va face in cadrul companiei noastre (atributii):
-propune actualizarea si aplicarea procedurilor interne de achizitii, care reglementeaza initierea, desfasurarea si finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie produse, servicii si lucrari;
-aplica strategia şi politicile Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A. în domeniul achizitiilor, precum şi elaboreaza si monitorizeaza programele anuale de achizitii produse, servicii si lucrari;
-asigura asistenţa de specialitate, îndrumare metodologica în domeniul propriu de activitate;
-centralizeaza necesarele de produse, servicii si lucrari, intocmite in baza necesarelor de produse, servicii si lucrari primite de la toate entitatile Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A. (Aparat Central, S.I.S.E.);
-elaboreaza delegarile de competente pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie produse, servicii sau lucrari, care se deruleaza la nivelul Aparatului Central si sucursalelor;
-preia documentele transmise de catre solicitantul achizitiei (vizate si aprobate), necesare initierii procedurii de atribuire (caietul de sarcini, necesarul de achizitionat, nota justificativa de stabilire a tipului de procedura aleasa, etc);
-elaborarea documentatiei de atribuire;
-initiaza, elaboreaza, deruleaza si finalizeaza procedurilor de atribuire, conform normelor procedurale şi reglementărilor Societatii F.I.S.E. Electrica  Serv S.A.;
-intocmeste notele de adjudecare/rapoartelor de atribuire;
-asigura analiza si evaluarea ofertelor pentru achiziţiile de produse, servicii si lucrari.
-inregistreaza contractele/acordurilor-cadru/actele aditionale/contractele subsecvente in Registrul Unic de Evidenta a Contractelor (R.U.E.C.) si le transmite partilor semnatare si solicitantului achizitiei;
-constituie si pastreaza dosarul achizitiei, conform legislatiei in vigoare.
-asigura intocmirea tuturor documentelor necesare desfasurarii proceselor de achizitie, pana la finalizarea acestora, urmarind respectarea termenelor limita de finalizare a acestora impuse de anumite situatii, sau de decizii ale superiorului direct;
-obtine oferte de produse/lucrari/servicii necesare participarii societatii la procedurile de achizitie pe piata competitiva;
-intocmeste, actualizeaza si gestioneaza baza  de date privind activitatea de achiziţii (furnizori, preţuri, contracte, nomenclatoare de produse etc);
-poarta corespondenta cu furnizorii din domeniul sau de activitate;
-participa la receptia calitativa si cantitativa a produselor, serviciilor si lucrarilor achizitionate, ca membru in comisiilor de receptie;
-efectueaza analize/situatii/raportari specifice postului;
-participarea in cadrul comisiilor de control a modului de desfasurare a activitatii de achizitii (controale de fond sau ca urmare a unor sesizari), stabilite de conducerea Societatii F.I.S.E. Electrica Serv S.A.;
-respecta procedurile de lucru, specifice din cadrul Serviciului Achizitii si indeplineste deciziilor superiorului direct;
-indeplineste oricare alta sarcina primită de la seful serviciului, conform legislaţiei şi a procedurilor interne în vigoare;

Bibliografie:
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, notiuni generale.

Tematică:
-Scopul si principiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si Legii 99/2016 privind
achizitiile sectoriale;
-Planificarea achiziţiilor publice: Planul achiziţiilor publice;
-Modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţii publice: noţiuni generale;
-Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
-Tipuri de proceduri de achizitii;
-Etapele procesului de achizitie publica;
-Criterii de atribuire;
-Referatul de necesitate;
-Achiziţia directa de produse, servicii, lucrări;
-Anunţul de atribuire.

Descrierea societatii:

Societatea Filiala de Intreţinere şi Servicii Energetice « Electrica Serv» – S.A. – este o structura dinamica ce beneficiaza insa de experienţa a peste 130 de ani de activitate în domeniu, asigurand, în diferite forme organizatorice, mentenanta si servicii pentru sectorul energetic.

Principalul obiect de activitate al societatii il reprezinta  realizarea lucrarilor de intreținere și reparații pentru instalatiile de distributie si transport (110 kV) a energiei electrice, alte activitati de prestari servicii, precum și executarea lucrarilor de investitiiiîn sectorul energetic.

Viziunea Electrica Serv este unul dintre cei mai performanti prestatori de servicii energetice din Romania, propunandu-si totodata sa devina un concurent important pe piata externa.

Candidaţii selectati vor prezenta următoarele documente:
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte evolutia carierei profesionale a dumneavoastra, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul vacant;
-Copie CI;

CV-urile vor fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – punctul de lucru din str. Negoiu nr. 12, sector 3, Bucuresti sau vor fi transmise la adresa de e-mail: cariere@electricaserv.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru desfasurarea procesului de recrutare se va face in conformitate cu Regulamentul de protectie a datelor cu caracter personal nr. 679/2016.