Societatea Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv SA, organizeaza concurs extern pentru ocuparea  unui post vacant de specialist proiectare  cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în cadrul Departamentului Proiecte EnergeticeDirectia Management Proprietati si Dezvoltare Produse  – S FISE Electrica Serv SA.

Cautam un coleg care sa detina:
-Studii superioare in domeniul tehnic absolvent de inginerie electrica/energetica sau similar;
-Experienţă în proiectarea instalaţiilor energetice de joasă şi medie tensiune (linii electrice aeriene şi subterane, posturi de transformare etc);
-Autorizare ANRE minim gr 2 A si 2 B;
-Certificari/atestari proiectare sisteme fotovoltaice;
-Cunoaşterea programelor informatice specifice activităţii de proiectare (software devize, intocmire planse, dimensionare electrică/ mecanică etc) şi experienţă în utilizarea acestora, Autocad;
-Cunostinte operare PC; Microsoft Office, abilitati de planificare, organizare si control a activitatii, comunicare si negociere;
-Cunoștințe specifice activitătii de montare și mentenanta sisteme fotovoltaice constituie avantaj;
-Cunoştinţe de legislaţie, standarde și normative aplicate în domeniul distribuţiei şi furnizării de energie electrică;
-Permis de conducere categoria B.

Ce vei face in cadrul companiei noastre (atributii):
-Intocmeste documentaţii tehnico-economice, în diferite faze de proiectare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în funcţie de cerinţele beneficiarului, specificate în comandă/tema de proiectare/ contractul de proiectare.
-Elaborează teme de proiectare, în baza Notei conceptuale întocmită de beneficiar şi a comenzilor primite de la beneficiar.
-Participă, împreună cu gestionarii instalaţiilor, la inventarierea zonelor şi instalaţiilor care fac obiectul comenzii de proiectare si preia date electroenergetice necesare intocmirii proiectelor, din teren si de la beneficiarul lucrărilor.
-Întocmeşte antemăsurători şi devize de cantităţi de lucrări cu valori necesare realizării lucrărilor proiectate, utilizând programele informatice specifice.
-Analizeaza comenzile de proiectare/ temele de proiectare din punct de vedere al informaţiilor conţinute şi solicită beneficiarului, în scris, completarea acestora, dacă este cazul sau transmite acceptul scris de însuşire a acestora in documentaţiile tehnico-economice elaborate analizează soluţii şi propune spre realizare soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic, care să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor proiectare.
-Întocmeşte planul de control al calităţii, încercări şi verificări, corespunzător proiectului.
-Elaborează planul de sănătate şi securitate în muncă, parte integrală din proiectul întocmit şi adaptat conţinutului acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare
-Întocmeşte documentaţiile pentru obţinerea acordurilor şi avizelor necesare execuţiei lucrărilor.
-Asigură obţinerea, în numele beneficiarului, a acordurilor şi avizelor de principiu ce vor fi incluse în documentaţia întocmită de la autorităţile emitente, reprezentând societatea în relaţiile cu acestea.
-Colaborează cu proiectanţi de alte specialităţi implicaţi în realizarea proiectului.
-Verifică toate documentele ce constituie proiectul în varianta finală, pregătită pentru avizare şi predare (planşe, antemăsurători, devize, alte piese scrise).
-Transmite documentaţia spre avizare unui verificator de proiect atestat în specialităţile conţinute în documentaţie, conform reglementărilor specifice în vigoare.
-Participă la avizarea documentaţiei întocmite, în toate comisiile de specialitate ale beneficiarului, în funcţie de competenţele acestora.
-Este direct responsabil de corectitudinea datelor înscrise în documentaţiile elaborate, în specialitatea corespunzătoare pregătirii sale, precum şi de conformitatea informaţiilor preluate din documentele puse la dispoziţie de beneficiar şi de alţi proiectanţi colaboratori.
-Respectă condiţiile tehnice şi de calitate prevăzute în contractul de proiectare, tema de proiectare, prescripţiile tehnice, normele tehnice şi standardele în vigoare, la întocmirea proiectului.
-Întocmeşte fişele tarifare pentru lucrările repartizate şi le supune avizării comisiei beneficiarului.
-Informează în scris beneficiarul asupra impedimentelor ce conduc la nerespectarea termenelor solicitate pentru finalizarea proiectului şi propune soluţii de înlăturare a acestora, inclusiv noi termene de finalizare, atunci când acestea sunt justificate.
-Participă la revizuirea reglementărilor tehnice din specialitatea în care este pregătit.
-Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces.
-Participă la predarea amplasamentului lucrării proiectate.
-Acordă asistenţă tehnică pe tot parcursul execuţiei lucrărilor.
-Participă la verificarea calităţii lucrărilor în fazele de execuţie a acestora, stabilite prin norme tehnice şi Planul de control al calităţii, încercări şi verificări, cuprins în proiect şi semnează documentele rezultate.
-Stabileşte modificări în execuţia lucrării proiectate, la solicitarea executantului, cu acordul dirigintelui de şantier şi aprobarea beneficiarului. În acest sens, întocmeşte dispoziţii de şantier.
-Note de renunţare şi Note de comandă suplimentară, după caz, pe care le supune avizării comisiilor de specialitate ale beneficiarului şi verificatorului de proiect.
-Participă, în calitate de invitat, la recepţia lucrărilor proiectate şi executate, conform prevederilor legale şi întocmeşte Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.
-Respectă prevederile SSM, SU şi de protecţie a mediului la alegerea soluţiilor de realizare a lucrărilor proiectate şi prezintă în documentaţii precizări specifice aplicabile la execuţia lucrărilor, în perioada de exploatare pe întreaga durată de viaţă, precum şi după expirarea duratei de viaţă (postutilizare).

Bibliografie si tematica concurs:
-Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulteroioare.
-Hotărârea de Guvern nr.907/2016 privind etapele şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
-Ordinul ANRE nr.46/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
-Ordinul ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele Ordinul ANRE nr.102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

Descrierea societatii:

Societatea Filiala de Intreţinere şi Servicii Energetice – Electrica Serv – S.A. este o structura dinamica ce beneficiaza insa de experienţa a peste 130 de ani de activitate în domeniu, asigurand, în diferite forme organizatorice, mentenanta si servicii pentru sectorul energetic.

Principalul obiect de activitate al societatii il reprezinta realizarea lucrarilor de intreținere și reparații pentru instalatiile de distributie si transport (110 kV) a energiei electrice, alte activitati de prestari servicii, precum și executarea lucrarilor de investitiii în sectorul energetic.

Viziunea – Electrica Serv este unul dintre cei mai performanti prestatori de servicii energetice din Romania, propunandu-si totodata sa devina un concurent important pe piata externa.

Candidatii inscrisi care au profilul cerut vor fi preselectati  printr-un interviu telefonic

Candidatii selectati vor completa o serie de declaratii pe proprie raspundere.

Candidaţii selectati vor prezenta următoarele documente:
-Curriculum vitae actualizat care sa prezinte evolutia carierei profesionale a dumneavoastra, performantele in activitate, precum si date personale;
-Copii ale actelor care sa ateste studiile/specializarile solicitate pentru postul vacant;
-Copie CI;

CV-urile pot fi depuse la S. FISE Electrica Serv SA – Direcția Resurse Umane și Administrativ – punctul de lucru din strada Negoiu, nr.12, Bucuresti, sector 3 sau vor fi transmise la adresa de e-mail: cariere@electricaserv.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru desfasurarea procesului de recrutare se va face in conformitate cu Regulamentul de protectie a datelor cu caracter personal nr. 679/2016.