Etică

Codul de etică şi conduită profesională

Dispoziții generale
Prezentul Cod de etică şi conduită profesională defineşte misiunea, valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, în concordanţă cu valorile şi principiile acesteia.

Misiune
Misiunea S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este de a asigura energie oriunde, oricând, oricui. Aducem energie acolo unde oamenii își materializează visurile.
Scopul acestui Cod de etică și conduită profesională este de a promova valorile și principiile etice ale organizației, de a crea o cultură a integrității și un climat profesional etic la nivelul S. „FISE Electrica Serv” – S.A., în acord cu viziunea organizației, care să determine personalul să acționeze cu profesionalism în interesul acesteia. Prin actualul Cod de etică și conduită profesională se pune accent pe descurajarea practicilor imorale, a încălcării prevederilor legale și a reglementărilor interne ale societății.

Viziune
Viziunea S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este de a asigura excelență și robustețe în domeniile tradiționale, inovație și flexibilitate în noile provocări. În conformitate cu strategia Uniunii Europene privind integrarea sistemului energetic, S. „FISE Electrica Serv” – S.A. se dorește a fi promotor pentru electrificare și energie verde.
De asemenea S. „FISE Electrica Serv” – S.A., lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, își va continua dezvoltarea atât la nivel național cât și la nivel regional. Extinderea în domenii conexe și obținerea de sinergii cu domeniile în care activează deja, fac parte din obiectivele cheie ale S. „FISE Electrica Serv” – S.A.

Valori și principii
Codul de etică şi conduită profesională al S. „FISE Electrica Serv” – S.A. definește valorile și principiile adoptate și promovate la nivelul Organizației, esențiale în dezvoltarea unei culturi a eticii, integrității și sustenabilității. Ele au fost şi vor continua să fie fundamentul succesului Organizaţiei.

Acestea sunt:
1. Încredere
Suntem partenerul pe care te poți baza acum și în viitor. Încrederea partenerilor de afaceri, a propriului personal și a celorlalte părți interesate este o componentă primordială a dezvoltării organizației. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă care dă dovadă de integritate prin convergența între acțiuni, valori, principii și reguli de drept.
S. „FISE Electrica Serv” – S.A. şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism. Prin respectul de sine, ne respectăm și partenerii. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. va da dovadă de respect în toate interacţiunile generate în cadrul activităţii lor profesionale.
S. „FISE Electrica Serv” – S.A. şi personalul său se vor comporta în mod responsabil, integru şi transparent în relaţiile cu competitorii, partenerii și alte părți interesate, asigurând o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate, un tratament nediscriminatoriu și o conduită caracterizată de imparțialitate.
S. „FISE Electrica Serv” – S.A., personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nicio persoană, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.
2. Competență
Construim cu pricepere. Suntem mândri de rolul pe care munca noastră ni-l conferă în societate.
Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, S. „FISE Electrica Serv” – S.A. aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să-și consolideze poziţia de lider în domeniul său de activitate pe termen lung și în mod durabil.
Toate sarcinile și atribuțiile de serviciu ce revin Personalului S. „FISE Electrica Serv” – S.A. sunt îndeplinite cu maximum de profesionalism, eficacitate și eficiență, conform competențelor deținute și cunoscând reglementările legale și cele interne aplicabile.
3. Siguranță
Suntem atenți la siguranța angajaților, a colaboratorilor și a comunităților în care lucrăm. Siguranța acestora și asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică sunt primordiale pentru S. „FISE Electrica Serv” – S.A.
În acest sens, personalul și partenerii grupului S. „FISE Electrica Serv” – S.A. au obligația de a respecta toate măsurile definite de organizație în vederea creșterii nivelului de securitate al propriilor angajați și al comunităților, toate celelalte părți interesate fiind încurajate să se supună acestora pentru siguranța lor.
4. Sustenabilitate
Sustenabilitatea este modelul de business al S. „FISE Electrica Serv” – S.A.. Soluțiile noastre sunt pe termen lung și prietenoase cu mediul și oamenii. La nivel global, umanitatea se confruntă cu provocarea de a găsi astfel de noi soluții accesibile, iar S. „FISE Electrica Serv” – S.A. vizează o dezvoltare durabilă prin reducera amprentei de carbon, protejarea biodiversității, gestionarea responsabilă a deșeurilor, în așa fel încât să respectăm direcțiile trasate de pactul ecologic Green Deal.
S. „FISE Electrica Serv” – S.A. va dezvolta o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile consumatorului, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate. Preocupările S. „FISE Electrica Serv” – S.A. sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.
S. „FISE Electrica Serv” – S.A. încurajează cercetarea şi inovarea pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi siguranței serviciilor sale pentru clienți, parteneri, mediu și generațiile viitoare, economiei de resurse naturale şi reducerii oricăror efecte nocive ale activității.
S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este preocupată constant și de creșterea nivelului implicării angajaților săi, reprezentanților săi, sindicatelor precum și a celor din afara organizației (parteneri, consumatori, investitori) în dezvoltarea și implementarea practicilor sale în domeniul responsabilității sociale.

Norme de aplicare

1. Dispoziţii generale
1.1. Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului S. „FISE Electrica Serv” – S.A. de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât şi personalului detaşat sau delegat.
1.2. Întreg personalul grupului S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să cunoască, să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de etică și conduită profesională.

2. Concepte utilizate
Corupţie – Folosirea discreționară a poziției sau a funcţiei deţinute, prin recurgerea la mijloace ilegale, în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.
Plată de facilitare – O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-şi îndeplinească în mod corect obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial.
Avertizare de integritate – Sesizarea de către personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A., furnizor sau client a situaţiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și european.
Conformitate – Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. respectă Constituţia României, precum şi toate prevederile legale.
Conflictul de interese – Situaţia în care personalul organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.
Interes personal – Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.
Abatere disciplinară – Orice faptă săvârşită cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiunea sau inacţiunea prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei.
Concurenţă neloială – Orice act sau faptă contrară uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
Organizaţie – Ansamblul format din structurile S. „FISE Electrica Serv” – S.A., precum şi orice alte entităţi din cadrul grupului, cu personalitate juridică.
Personal – Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu organizația sau oricare dintre componentele sale.

3. Norme generale de conduită
Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al organizației în toate activitățile desfășurate pentru, în cadrul sau în numele acesteia.
3.1. Conformitatea
3.1.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din România, precum şi a celor din orice altă țară în care activează. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. are obligaţia să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.
3.1.2. Membri Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de administrare și a prevederilor legale în vigoare, cu respectarea valorilor şi politicilor grupului S. „FISE Electrica Serv” – S.A..
3.1.3. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să acţioneze, astfel încât să nu fie afectată imaginea organizației.
3.1.4. Managementul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu acestea.
3.1.5. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. are obligaţia să adopte politici cel puțin pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, evitarea conflictelor de interese, CSR, precum și să evalueze gradul de implementare a acestora.
3.1.6. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare standarde, proceduri, instrucțiuni și orice alte documente necesare pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.
3.1.7. Fiecare Societate este responsabilă pentru depunerea diligenţelor necesare prevenției şi limitării efectelor negative ale neconformităţilor rezultate din actele personalului, atunci când acesta acţionează în numele Organizației sau în legătură cu activitatea acesteia.
3.1.8. Managementul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este responsabil pentru adoptarea de măsuri care să asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.
3.1.9. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare apărute în cadrul operațiunilor la care a luat parte.

3.2. Informarea corectă
3.2.1. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. informează corect şi complet toate părțile interesate cu privire la toate specificațiile serviciilor sale.
3.2.2. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este atent la nevoile reale ale clienților şi oferă soluţii competitive atât pentru necesitățile prezente, cât şi pentru cele viitoare ale acestora, fără a afecta însă concurenţa loială.
3.2.3. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. asigură un spațiu de dialog și publicare a opiniilor partenerilor, clienţilor și altor părți interesate pe site-ul companiei.
3.3. Concurenţa şi clauza antitrust
3.3.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. se angajează să nu participe prin societățile grupului la:
 Practici concertate sau înţelegeri care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piețele pe care acționează;
 Utilizarea abuzivă a poziţiei dominante, atât pe piaţa pe care deţine această poziţie, cât şi pe cele conexe.
3.3.4. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. nu va participa prin reprezentanţii săi la nici o formă de contact (direct/indirect) între organizaţii, care are ca obiect sau efect fie influenţarea comportamentului pe piaţă al unui concurent prezent sau potenţial, fie poate avea ca scop dezvăluirea comportamentului pe care organizaţia sau un concurent al acesteia a decis sau intenţionează să îl adopte pe o piaţă. În cazul în care un reprezentant al grupului S. „FISE Electrica Serv” – S.A. constată în cadrul unei întâlniri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, dezvăluirea unor strategii curente sau viitoare, va denunţa participanţilor caracterul acestei întâlniri şi va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.
3.4. Combaterea corupţiei
3.4.1. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. nu trebuie să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
3.4.2. Managementul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să elaboreze o politică de toleranţă zero față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o revizuiască periodic.
3.5. Evitarea conflictelor de interese
3.5.1. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. nu trebuie să se angajeze, direct ori indirect, în relaţii de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu.
3.5.2. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. nu trebuie să se lase influenţat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
3.5.3. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera antagonisme între interesele organizaţiei şi propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale și politicile interne referitoare la conflictul de interese.
3.5.4. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale personalului companiei, atunci când acesta acţionează în interesul S. „FISE Electrica Serv” – S.A..
3.5.5. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să se abţină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declaraţii scrise, entității cu atribuții de etică şi conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale trebuie avute în vedere.
3.5.6. În cazul în care Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este implicat într-un conflict de interese, conducerea societății trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu entitatea organizatorică (e.o.) ce are atribuții și competențe în domeniul eticii şi conformității.
3.5.7. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. implicat în procese decizionale trebuie să completeze o declaraţie de interese sau o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese şi să o depună la entitatea organizatorică cu atribuții și competențe în domeniul eticii şi conformității. Declaraţia de interese va fi adusă la zi şi redepusă la începutul fiecărui an (până la 31 martie) sau oricând apare o schimbare relevantă în situaţia personalului sau respectivului membru al organizației.
3.6. Utilizarea lobby-știlor
3.6.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. și Personalul său se vor abține de la utilizarea persoanelor fizice sau juridice de la care se așteaptă să exercite o influență inadecvată asupra decidenților pentru a promova interesele Organizației. Organizația se va abține de asemenea de la a promite, a da sau a oferi, direct sau indirect, orice avantaj necuvenit, facilitate sau beneficiu în scopul anterior menționat persoanelor care exercită sau pot exercita o asemenea influență inadecvată față de un decident.
3.6.2. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. își va promova interesele legitime în relația cu orice decident prin utilizarea, printre altele, a participării publice transparente la procesul de luare a deciziilor.
3.7. Susținerea partidelor politice sau a candidaților la funcții publice elective
3.7.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni politice, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, S. „FISE Electrica Serv” – S.A. nu va susţine public un candidat sau un partid politic.
3.7.2. Atât în perioada anterioară campaniei electorale, cât și în timpul acesteia, Organizatia nu va permite ca activele societăților sale să fie utilizate în niciun fel în scopuri electorale (inclusiv prin afișarea de postere, montarea de bannere/panouri electorale pe instalațiile gestionate sau cu ajutorul utilajelor deținute).
3.7.3. Personalului S. „FISE Electrica Serv” – S.A. nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, în condiţiile în care nu utilizează resurse ale Organizației în manifestarea preocupărilor sale politice, nu ii este afectată performanţa profesională, nu afectează imaginea Organizației şi nu face propagandă la locul de muncă.
3.8. Protejarea activelor organizaţiei
3.8.1. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. are obligaţia să protejeze activele şi resursele Organizației şi să prevină deteriorarea, vandalizarea sau utilizarea incorectă şi/sau neautorizată a acestora. Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor Organizației în beneficiu personal.
3.8.2. Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea Organizaţiei de care s-a luat act trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.
3.8.3. La încetarea contractului cu Organizația, indiferent de forma juridică a acestuia (contract de administrare, contract de mandat, CIM) personalul are obligaţia de a returna ceea ce aparţine de drept Organizaţiei, inclusiv documente (atât în format fizic cât şi în format electronic).
3.8.4. Proprietatea intelectuală a Organizaţiei va fi protejată de către Personalul său.
3.9. Egalitatea şi diversitatea
3.9.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu în relaţia cu personalul, partenerii, colaboratorii şi clienţii săi.
3.9.2. În exercitarea funcţiei, Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa, imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea partenerilor, colaboratorilor şi clienţilor săi. Este de asemenea obligat să asigure egalitatea de tratament şi să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie, convingeri politice sau orice alte criterii ce pot sta la baza discriminării.
3.10. Cadourile și cheltuielile de protocol
3.10.1. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. nu solicită şi nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor etc. și care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei deţinute.
3.10.2. În cazul în care Personalului S. „FISE Electrica Serv” – S.A. îi sunt oferite cadouri în timpul exercitării funcţiei, acesta are obligaţia de a declara orice cadou. Cadourile a caror valore individuală depăşește suma de 50 de euro vor fi înregistrate într-un registru special, care va fi pus la dispoziția părților interesate la solicitarea acestora. După înregistrare, cadourile vor fi lăsate organizației spre folosință.
3.10.3. Cheltuielile cu participarea la conferinţe şi seminarii în cadrul cărora Personalul reprezintă S. „FISE Electrica Serv” – S.A. vor fi suportate de către Organizaţie (societatea cu care reprezentantul are contract), în conformitate cu procedurile interne ale acesteia.
3.11. Confidenţialitatea
3.11.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. și Personalul său convin ca, pe toată durata contractului (de administrare/ mandat/ muncă) şi după încetarea acestuia, pe perioada prevăzută în mod expres în contract, după caz, să nu transmită sau să disemineze către terți, sub orice formă, date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite prin regulamentele interne, contractul colectiv de muncă sau contractele individuale. Excepţia de la această regulă o constituie doar acțiunile realizate în vederea respectării prevederilor legale, spre exemplu sesizările faptelor ce contravin legii, depuse la autorităţile competente.
3.11.2. Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la personal, fără consimţământul acestuia, excepție făcând cazurile în care există consimțământul acestora sau cerințe legale în acest sens.
3.11.3 Se interzice folosirea informaţiilor obţinute de către personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. în cursul activităţii profesionale în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale organizaţiei.
3.11.4. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. garantează confidenţialitatea informaţiilor de care dispune, iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparenţă pentru părţile implicate, dar și protecția față de terți, nepermițând accesarea de către aceștia.
3.11.5. Nu vor fi transmise datele clienţilor către terţe părţi, cu excepţiile prevăzute de legislația în vigoare.
3.12. Demnitatea umană și comportamentul decent
3.12.1. Fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Întregul Personal trebuie tratat cu respect față de modul de viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale.
3.12.2 În relația cu colegii, managementul, colaboratorii, partenerii ş.a., nu va fi utilizat un limbaj, elemente de comunicare nonverbală/paraverbală (intonație, mimică, gestică) sau acţiuni care ar aduce atingere demnității persoanei sau reprezintă atacuri la persoană. Păstrarea unui mediu de lucru adecvat presupune respect reciproc şi cooperare.
3.12.3 Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să adopte o ţinută decentă și un comportament decent în derularea activităților profesionale.
3.12.4. Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea, marginalizarea sau hărţuirea de orice natură.
3.13. Spălarea de bani
3.13.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. nu va lua parte la activităţi de spălare de bani şi se angajează să elaboreze şi să implementeze politici şi mecanisme de combatere a acesteia, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare.
3.14. Transparenţa
3.14.1. Organizaţia recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. În raport cu societatea civilă, personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. acţionează în baza principiilor transparenţei, respectului, precum şi a preocupării pentru imaginea organizaţiei.
3.14.2. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. și Personalul său acţionează cu promptitudine, într-o manieră completă şi fără discriminare, răspunzând nevoilor de informare corectă a publicului. Relaţia S. „FISE Electrica Serv” – S.A. cu mass – media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor şi obligaţiilor părţilor precum şi a exigenţelor de confidenţialitate comercială.
3.14.3. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. va publica informaţii despre politica de remunerare a organizaţiei, respectând însă confidenţialitatea datelor personale ale personalului său.
3.14.4. Informaţiile oferite de S. „FISE Electrica Serv” – S.A. sunt explicite, exacte, transparente şi complete din punctul de vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoştinţă.
3.14.5. Informaţiile cu caracter general se regăsesc pe site-ul www.electricaserv.ro.

4. Clauze specifice
4.1. Relaţia cu personalul, inclusiv selecţia şi evaluarea personalului
4.1.1. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect atât în relaţiile cu colegii, superiorii, subordonații, cât și cu clienţii organizaţiei, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil.
4.1.2. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să asigure un mediu propice lucrului în echipă şi să promoveze în mod activ valorile prezentului Cod de etică şi conduită profesională.
4.1.3. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să promoveze, în cadrul serviciului, relaţii bazate pe responsabilitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional.
4.1.4. Managementul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să fie un model de comportament etic şi să promoveze un climat organizațional în care valorile, politicile şi standardele de etica ale organizaţiei să fie cunoscute şi respectate.
4.1.5. În cadrul S. „FISE Electrica Serv” – S.A., canalele de comunicare trebuie să fie deschise atât dinspre management către personal cât şi dinspre personal către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între personalul organizaţiei de la toate nivelurile ierarhice.
4.1.6. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să utilizeze standarde etice de evaluare în politicile de personal transpuse prin practici corecte de angajare, care vor include evaluarea obiectivă, evitarea conflictelor de interese şi a cointeresării materiale precum şi prin interzicerea oricăror forme de discriminare în luarea deciziilor cu privire la selecţia, evaluarea, remunerearea, dezvoltarea și formarea personalului.
Deciziile cu privire la angajare şi promovare trebuie să se ia exclusiv în avantajul organizaţiei, pe baza evaluării pregătirii profesionale, a realizărilor și a conduitei individuale a candidatului, cu respectarea legislației în vigoare.
S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie să ofere un tratament echitabil întreg personalului său, inclusiv plata egală pentru munca egală, şi trebuie să asigure acestuia sprijin pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale şi formare profesională.
4.1.7. Atunci când există o divergenţă de opinii sau o disensiune între doi sau mai mulţi membri ai Personalului S. „FISE Electrica Serv” – S.A., este indicat ca persoanele implicate să analizeze problema şi să o rezolve pe cale amiabilă. Atunci când situaţia nu se poate soluționa pe cale amiabilă de către părţile implicate, cazul este transmis e.o. cu atribuții și competențe în domeniul eticii și conformității, care va analiza situația și va propune soluții părților, inclusiv putându-se ajunge la solicitarea opiniei unui expert în legislația muncii.
4.2. Relaţia cu acţionarii
4.2.1. În activităţile sale economice, S. „FISE Electrica Serv” – S.A. respectă prevederile legii şi are în vedere următoarele obiective:
i. Maximizarea valorii investiției pentru acționari, prin asigurarea unei dezvoltări durabile şi sigure a organizaţiei.
ii. Asigurarea unor servicii de calitate pentru clienți, prin respectarea standardelor de calitate ale S. „FISE Electrica Serv” – S.A. şi prin îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite de societățile din cadrul acestuia.
iii. Controlarea riscurilor care decurg din activitatea S. „FISE Electrica Serv” – S.A., prin intermediul unor politici şi mecanisme dezvoltate pe baza celor mai bune practici din domeniu.
iv. Reconcilierea intereselor acționariatului cu atenție deosebită acordată clienţilor, micilor investitori şi comunităţilor în care Organizația își desfășoară activitatea, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a acesteia, prin intermediul politicilor și practicilor de responsabilitate socială.
4.3. Relaţia cu autorităţile
4.3.1. Prin Personalul său, S. „FISE Electrica Serv” – S.A. asigură relaţii de colaborare cu autorităţile locale, centrale precum și cu alte entități, bazate pe principii de corectitudine şi transparenţă, fără a compromite independenţa şi obiectivele economice ale Organizaţiei şi cu respectarea principiilor de comportament şi valorilor acestui Cod de etică şi conduită profesională.
4.3.2. În relațiile cu autoritățile, Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. va refuza orice solicitări de intervenţie sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfăşurarea legală a unor activităţi din cadrul organizaţiei, inclusiv pe cele făcute prin oferirea la schimb de avantaje necuvenite.
4.4. Relaţia cu partenerii de afaceri
4.4.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A., prin Personalul său, promovează concurenţa deschisă şi cinstită, cu derularea de relaţii contractuale în mod onest şi legal.
4.4.2. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. îşi bazează relaţiile cu partenerii şi clienţii pe practici legale, eficiente şi corecte, construind relaţii pe termen lung, demonstrându-și astfel valoarea și integritatea.
4.4.3. Personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. trebuie:
i. Să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu partenerii şi clienţii şi să nu încerce să obţină avantaje personale prin utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă;
ii. Să promoveze valorile şi principiile etice ale S. „FISE Electrica Serv” – S.A. în relaţiile cu partenerii şi clienţii, invocând, ori de câte ori este nevoie, prevederile Codului de etică şi conduită profesională, politicile şi standardele profesionale ale organizaţiei;
4.4.4. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. utilizează clauze de integritate și transparență în toate relațiile sale comerciale cu entități publice și private.
4.4.5. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. va include în contractele sale cu partenerii de afaceri o clauză referitoare la obligaţia acestora de a respecta prevederile prezentului Cod care le sunt incidente, în cazul în care aceștia nu au adoptat un Cod etic propriu.
4.4.6. Personalul care reprezintă S. „FISE Electrica Serv” – S.A. în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional se va abține de la orice acțiune, comentariu etc. care ar putea impacta negativ imaginea organizației.
4.4.7. În deplasările în afara ţării, personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este obligat să aibă o conduită adecvată regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă, fără însă a încălca prevederile prezentului cod.
4.4.8. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. abordează o atitudine obiectivă în raport cu problemele de interes ale partenerilor, clienților sau altor părți interesate.
4.5. Relaţia cu comunitatea și mediul
4.5.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A., prin reprezentanţii săi, promovează un dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, organizaţiile nonguvernamentale şi alte părţi interesate de probleme generale de mediu.
4.5.2. Organzația monitorizează permanent respectarea nivelurilor de calitate prestabilite, percepţia clienţilor cu privire la calitate precum şi gradul de satisfacere a nevoilor acestora.
4.5.3. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. și Personalul său aderă la principiile dezvoltării durabile și publică anual date privind performața în domeniul sustenabilității.
4.5.4. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. își asumă obligația de remediere a tuturor consecințelor negative ale activităţilor desfășurate care nu au putut fi evitate, concomitent cu demararea unor programe de prevenire a unor riscuri similare.
4.5.5. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este preocupată de educarea, conștientizarea, instruirea și motivarea Personalului său în vederea creării unei culturi organizaționale de mediu.
4.5.6. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. dezvoltă, adoptă și implementează politici și programe de responsabilitate socială prin procese participative cu partenerii sociali și alte părți interesate și publică rapoarte anuale privind rezultatele politicilor de dezvoltare durabilă.
4.5.7. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. utilizează clauze privind politica de dezvoltare durabilă/de mediu în relațiile comerciale cu furnizorii și partenerii.
4.5.8. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. adoptă priorități comune în colaborarea cu partenerii sociali și alte organizații neguvernamentale non-profit.

5. Clauze privind aplicarea codului
5.1. Implementarea Codului de Etică şi Conduită Profesională
5.1.1. Prevederile prezentului Cod de etică şi conduită profesională se aduc la cunoştinţa personalului, în mod formalizat, după cum urmează:
i. pentru personalul existent în ștatele de funcții ale Organizației, de către conducătorii ierarhici, la data intrării în vigoare a acestuia;
ii. pentru noii angajați, de către compartimentul de resurse umane, cu atribuții în acest sens, înainte ca aceștia să înceapă activitatea, respectiv la semnarea documentelor de angajare;
iii. pentru întregul Personal acest Cod trebuie să devină parte a acordului pe care îl are cu Organizația, independent de natura juridică a acestuia.
5.1.2. Prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa Personalului Organizației prin training, publicare pe pagina de intranet, diseminare și la cunoştinţa părților interesate prin publicarea pe website-urile societăților grupului.
5.1.3. Orice modificare care intervine în conţinutul Codului de etică şi conduită profesională este supusă procedurii de informare a personalului așa cum s-a precizat la punctul 5.1.1
5.1.4. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. va publica anual informaţii privind aplicarea valorilor și principiilor adoptate ca angajament față de societatea românească, într-o secțiune distinctă a raportului său anual de activitate/ sustenabilitate.
5.2. Structura de etică
5.2.1. La nivelul S. „FISE Electrica Serv” – S.A. este consituită și operaționalizată o entitate organizatorică cu atribuții și competențe în domeniul eticii și conformității.
5.2.2. Atribuțiile acesteia vizează implementarea, actualizarea şi îmbunătățirea Codului de etică şi conduită profesională și a politicilor subsecvente, precum şi dezvoltarea și implementarea mecanismelor de monitorizare a conformității cu angajamentele asumate de Organizație prin prezentul Cod.
5.3. Sistemul de avertizare de integritate
5.3.1. S. „FISE Electrica Serv” – S.A. adoptă și implementează o politică dedicată avertizării de integritate. Această politică vizează raportarea și gestionarea neconformităților în raport cu principiile expuse în prezentul Cod de etică și conduită profesională.
5.3.2. Scopul avertizării de integritate este să protejeze compania în fața abaterilor etice, a fraudelor și a oricăror aspecte de neconformitate care ar putea aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sancțiuni legale, afectând prestigiul și profitabilitatea Societății. Sesizările și neconformitățile pot fi transmise la numărul de telefon +40.316.301.543 sau pe portal la adresa https://managementparticipativ.info.ro/electrica.
5.4. Răspundere și sancțiuni
5.4.1. Codul de etică şi conduită profesională poate fi accesat pe website-ul Organizației www.electricaserv.ro.
5.4.2. Nerespectarea Codului de etică şi conduită profesională este considerată abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale şi reglementărilor interne în vigoare.
5.4.3. În cazul în care există sesizări din interiorul sau din afara organizaţiei cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod de etică şi conduită profesională de către personalul organizației, vor fi efectuate investigații și cercetări administrative, conform prevederilor politicii dedicate avertizării de integritate și legislaţiei în vigoare.
5.4.4. Provocările etice apărute în cadrul Organizaţiei vor fi aduse la cunoştinţa entității organizatorice cu atribuții și competențe în domeniul eticii și conformității.
5.4.5. Cazurile de conduită inadecvată şi măsurile adoptate vor fi popularizate în rândul personalului, după soționarea și rămânerea definitivă a soluției respectivei spețe, cu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii persoanelor implicate, de către entitatea organizatorică cu atribuții și competențe în domeniul eticii și conformității de la nivelul S. „FISE Electrica Serv” – S.A..
5.4.6. Respectarea dispoziţiilor prezentului Cod de etică şi conduită profesională este o condiţie obligatorie pentru întreg personalul S. „FISE Electrica Serv” – S.A., pentru personalul delegat sau detaşat în cadrul Organizaţiei, cât și pentru persoanele care își exercită activitatea în baza unui contract de administrare/ mandat.
5.4.7. Prezentul Cod de etică şi conduită profesională intră în vigoare la data publicării sale.
5.4.8. Dispoziţiile prezentului Cod de etică şi conduită profesională se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare, politicile subsecvente definite și alte documente interne difuzate la nivelul Organizației.

Temeiuri juridice
Codul de etică şi conduită profesională este elaborat în conformitate cu:
• Standardele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind practicile corporative;
• Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei;
• Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului;
• Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;
• Contractul colectiv de muncă la nivelul S. „FISE Electrica Serv” – S.A.;
• Regulamentul intern al S. „FISE Electrica Serv” – S.A.;
• Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
• Regulamentul ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
• Legea nr. 24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB;
• Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi si Normele metodologice de aplicare;
• Legea nr. 167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
• Ordinul ANRE 5/2015 prin care a fost aprobat Regulamentul privind monitorizarea de catre ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distributie a energiei electrice;
• Legea 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în principal o funcție de prevenție în raport cu riscurile la care organizația este expusă conformitatea adaugă valoare fiecărei afaceri și de aceea trebuie integrată în strategia pe termen lung. Investiția în conformitate se traduce atât printr-un management mai performant al proceselor, eficiență crescută, costuri operaționale reduse, diminuare a pierderilor, profit pe termen lung, cât și printr-o creștere a gradului de încredere de care S. FISE Electrica Serv S.A. se bucură. Adoptând o atitudine proactivă, S. FISE Electrica Serv S.A. a înțeles că prevenția este mai ușoară decât tratarea.

 

În acest sens, S. FISE Electrica Serv S.A. a dezvoltat şi adoptat setul de politici vizând: toleranță zero faţă de corupție, fraudă şi spălare de bani, evitarea și combaterea conflictelor de interese, cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare, transparența și implicarea părților interesate, managementul etic al carierei și tranzacții cu părți afiliate, așa cum prevede Codul de Etică și Conduită Profesională la art. 3.7.

Politica privind anticoruptia
Politica privind evitarea si combaterea conflictului de interese
Politica privind acceptarea si acordarea cadourilor
Politica privind transparenta
Politica privind implicarea partilor interesate
Politica privind managementul etic al carierei
Politica privind tranzactii parti afiliate
Politica privind hartuirea și discriminarea la locul de munca (diversitate) GDPR

S. „FISE Electrica Serv” – S.A. a înțeles că fiecare companie trebuie să inițieze un proces de integrare a preocupărilor sale pentru mediul înconjurător, societate, etică, drepturile omului și pentru consumator atât în operațiunile sale comerciale, cât mai ales în strategia pe termen mediu și lung, printr-o colaborare strânsă cu toate părțile interesate, așa cum se susține și la nivelul Comisiei Europene.
Aceasta înseamnă o abordare sustenabilă a afacerii și de aceea preocupările noastre urmăresc îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.